• Widok ze Spicaka w str. Kotliny Kłodzkiej
 • Widok w kierunku Śnieżki, Czarna Kopa
 • Droga przez Izerską Halę
 • Rozszczepka pospolita, przelom Nysy Łużyckiej
 • Widok ze Szczelińca w str. Radkowa
 • Karkonosze ze Spicaka
 • Las, Rudawy Janowickie z Sokolika
Widok ze Spicaka w str. Kotliny Kłodzkiej1 Widok w kierunku Śnieżki, Czarna Kopa2 Droga przez Izerską Halę3 Rozszczepka pospolita, przelom Nysy Łużyckiej4 Widok ze Szczelińca w str. Radkowa5 Karkonosze ze Spicaka6 Las, Rudawy Janowickie z Sokolika7

Bożena Gramsz

Literatura:

[Lista jest jesz­cze niekompletna]

 • Gramsz B. 1986. Północny pod­ga­tu­nek podróż­niczka (Luscinia sve­cica sve­cica) lęgowy w pol­skich Karkonoszach. Not. Orn. 27: 100–101.
 • Gramsz B. 1991. Ptaki wodno-błotne Stawów Podgórzyńskich w latach 1981–1983. Ptaki Śląska 8: 109–117.
 • Bożena Gramsz 1991. Pokarm pusz­czyka Strix aluco w lesie grą­do­wym koło Oławy. Acta Ornithologica Vol. 26, No 1: 3–13.
 • Gramsz B. 1993. Badania ilo­ściowe pta­ków w zde­gra­do­wa­nych lasach świer­ko­wych Sudetów Zachodnich. Not. Orn. 34: 319–331.
 • Gramsz B. 1995. Zmiany awi­fauny pod wpły­wem degra­da­cji lasów w Sudetach Zachodnich. [W]: Geoekologiczne pro­blemy Karkonoszy . Materiały z sesji nauko­wej w Borowicach 13–15 X 1994: 145–148.
 • Flousek J., Gramsz B. 1995. Mapování hnízd­ního roz­šíření ptáků v Krkonoších 1991–1994. [W]: Geoekologiczne pro­blemy Karkonoszy. Materiały z sesji nauko­wej w Borowicach 13–15 X 1994: 149–154.
 • Gramsz B., Flousek J. 1998. Rozmieszczenie i liczeb­ność pta­ków lęgo­wych w Karkonoszach – Atlas pta­ków Karkonoszy 1991– 1994. [W]: Geoekologiczne pro­blemy Karkonoszy. Materiały z sesji nauko­wej w Przesiece 15–18 X 1997, Tom 2: 21–32.
 • Bożena Gramsz 1998. Ptaki Rudawskiego Parku Krajobrazowego w latach 1988–97. Przyroda Sudetów Zachodnich 1: 51–68.
 • Jiří Flousek, Bożena Gramsz 1998. Atlas hnízd­ního roz­šíření ptáků v Krkonoších. Przyroda Sudetów Zachodnich 1:47–50.
 • Flousek J., Gramsz B. 1999. Atlas of bre­eding birds in the Krkonose Biosphere Reserve (Czech Republic/Poland). Vogelwelt 120.
 • Flousek J., Gramsz B. 1999. Atlas pta­ków lęgo­wych Karkonoszy (1991–1994). Správa Krkonošského národ­ního parku. Vrchlabí.
 • Flousek J., Gramsz B. 2000. Ornitologická význam­nost území Krkonoš. Opera Corcontica 37: 194–199.
 • Jiří Flousek, Bożena Gramsz 2000. Ornitologická význam­nost území Krkonoš. OperaCorcontica 37: 194–199.
 • Robert Rybarczyk, Andrzej Pola, Paweł Kołodziejczyk, Waldemar Górka, Bożena Gramsz, Krzysztof Zając. 2001. Ptaki lęgowe doliny Nysy Łużyc­kiej, Bobru i Kwisy. Ptaki Śląska 13: 87–105.
 • Czapulak A., Fura M., Szeląg  D., Witan K., Gramsz B. 2001. Liczebność i roz­miesz­cze­nie plusz­cza Cinclus cinc­lus  w pol­skiej czę­ści Sudetów. Not. Orn. 42: 159–175.
 • Gramsz B. 2003. Liczebność i roz­miesz­cze­nie rzad­szych gatun­ków pta­ków lęgo­wych w pol­skiej czę­ści Karkonoszy w latach 1990–2003. Przyroda Sudetów 6: 153–170.
 • Gramsz B., Muraszko M., Muraszko T., Jędrocha A. 2004. Pierwsze stwier­dze­nie lęgów bie­lika Haliaeetus albi­cilla w Górach Izerskich (Sudety Zachodnie). Przyroda Sudetów 7: 169–172.
 • Bożena Gramsz, Robert Kościów, Grzegorz Żegliń­ski 2005. Puszczyk Strix aluco [W:] Romuald Mikusek (ed.) Metody badań i ochrony sów. Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych, Kraków.
 • Gramsz B., Zając T. 2006. Liczebność i roz­miesz­cze­nie sóweczki Glaucidium pas­se­ri­num w Karkonoszach pol­skich w latach 2000–2004. Przyroda Sudetów 9: 145–150.
 • Gramsz B. 2006. Pierwszy przy­pa­dek gniaz­do­wa­nia sokoła wędrow­nego Falco pere­gri­nus w pol­skich Karkonoszach. Przyroda Sudetów 9: 155–156.
 • Jiří Flousek, Bożena Gramsz, Rafał Szkudlarek, Tomasz Zając 2007. Obratlovci. In: Flousek J., Hartmanová O., Štursa J., Potocki J. (eds): Obratlovci. Krkonoše. Příroda, histo­rie, život. Nakl. Miloš Ublíř – Baset, Praha: str. 269–286.
 • Czapulak A., Dziuba  C., Fura M., Gramsz B., Kwiatkowski M., Sawicka E., Szeląg  D., Witan K. 2008. Liczebność i roz­miesz­cze­nie pliszki gór­skiej Motacilla cine­rea w pol­skiej czę­ści Sudetów. Not. Orn. 49: 141–152.
 • Gramsz B., Rąpała R. 2010. Karkonosze. W: Wilk T., Jujka M., Krogulec J., Chylarecki P. (red) Ostoje pta­ków o zna­cze­niu mię­dzy­na­ro­do­wym w Polsce. OTOP, Marki.
 • Bena W., Gramsz B., Rąpała R., Zając K. 2010. Góry Izerskie. W: Wilk T., Jujka M., Krogulec J., Chylarecki P. (red) Ostoje pta­ków o zna­cze­niu mię­dzy­na­ro­do­wym w Polsce. OTOP, Marki.
 • Gramsz B., Rąpała R., Zając K. 2012. Karkonosze. W: Świer­kosz K., Liberacka H., Zając K., Łysiak M. (red) Obszary Natura 2000 na Dolnym Śląsku. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środo­wi­ska, Wrocław.
 • Gramsz B., Rąpała R., Bena W., Zając K. 2012. Góry Izerskie. W: Świer­kosz K., Liberacka H., Zając K., Łysiak M. (red) Obszary Natura 2000 na Dolnym Śląsku. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środo­wi­ska, Wrocław.
Podziel się: