• Widok ze Spicaka w str. Kotliny Kłodzkiej
  • Widok w kierunku Śnieżki, Czarna Kopa
  • Droga przez Izerską Halę
  • Rozszczepka pospolita, przelom Nysy Łużyckiej
  • Widok ze Szczelińca w str. Radkowa
  • Karkonosze ze Spicaka
  • Las, Rudawy Janowickie z Sokolika
Widok ze Spicaka w str. Kotliny Kłodzkiej1 Widok w kierunku Śnieżki, Czarna Kopa2 Droga przez Izerską Halę3 Rozszczepka pospolita, przelom Nysy Łużyckiej4 Widok ze Szczelińca w str. Radkowa5 Karkonosze ze Spicaka6 Las, Rudawy Janowickie z Sokolika7

Ścieżka przyrodnicza Wzgórza Łomnickie

Wzgórza Łomnic­kie leżą na dnie Kotliny Jeleniogórskiej, w sąsiedz­twie mia­sta Jelenia Góra. Szczególnie inte­re­su­ją­cym frag­men­tem tego obszaru są oko­lice poło­żo­nej w jego cen­tral­nej czę­ści wsi Staniszów. Od XIX wieku tereny te były popu­lar­nym miej­scem wędró­wek i wypo­czynku licz­nych przy­jezd­nych jak i lokal­nej spo­łecz­no­ści. Świa­dec­twem tego jest roz­wój miej­sco­wo­ści, któ­rej wraz z rosną­cym zain­te­re­so­wa­niem przy­jezd­nych przy­by­wało nie tylko pen­sjo­na­tów ale rów­nież atrak­cji tury­stycz­nych. Sytuacja zmie­niła się dopiero po roku 1945. Zapomniana wieś nie­mal cał­ko­wi­cie utra­ciła swe funk­cje wcza­sowe, a oko­liczne wznie­sie­nia z rzadka są celem wędró­wek tury­stów, któ­rzy jako cel wędró­wek obie­rają przede wszyst­kim sąsia­du­jące pasma Karkonoszy czy Rudaw Janowickich. Tymczasem walory przy­rod­ni­cze i kra­jo­bra­zowe oko­lic Staniszowa spra­wiają, że miej­sce to naprawdę warte jest odwie­dze­nia i pozna­nia. Właśnie w tym celu powstała, z ini­cja­tywy Zachodniosudeckiego Towarzystwa Przyrodniczego, ścieżka przy­rod­ni­cza „Wzgórza Łomnic­kie”. Jej prze­bieg został tak prze­my­ślany by zapo­znać odwie­dza­ją­cych te uro­kliwe zakątki z naj­bar­dziej cha­rak­te­ry­stycz­nymi cechami obszaru Wzgórz Łomnic­kich, jak rów­nież z prze­mia­nami jakim ule­gał ten obszar w prze­szło­ści. Mam nadzieję, że nasza ścieżka zachęci Ciebie, Drogi Czytelniku do odwie­dze­nia tych malow­ni­czych zakąt­ków u gra­nic Jeleniej Góry i umoż­liwi pogłę­bie­nie wie­dzy na ich temat.

Koordynator pro­jektu: Krzysztof Zając

ŚCIEŻKA ZOSTAŁA DOFINANSOWANA
ZE ŚRODKÓW:

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środo­wi­ska
i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

oraz

Gminy Podgórzyn

PONADTO POWSTAŁA ONA
PRZY WSPÓŁPRACY Z:

Nadleśnictwem Śnie­żka

oraz

Panem Wacławem Dzidą
(Hotel Pałac Staniszów)

Podziel się: