• Widok ze Spicaka w str. Kotliny Kłodzkiej
  • Widok w kierunku Śnieżki, Czarna Kopa
  • Droga przez Izerską Halę
  • Rozszczepka pospolita, przelom Nysy Łużyckiej
  • Widok ze Szczelińca w str. Radkowa
  • Karkonosze ze Spicaka
  • Las, Rudawy Janowickie z Sokolika
Widok ze Spicaka w str. Kotliny Kłodzkiej1 Widok w kierunku Śnieżki, Czarna Kopa2 Droga przez Izerską Halę3 Rozszczepka pospolita, przelom Nysy Łużyckiej4 Widok ze Szczelińca w str. Radkowa5 Karkonosze ze Spicaka6 Las, Rudawy Janowickie z Sokolika7

KPN

Ciekawostki geologiczne Karkonoszy

Zachodniosudeckie Towarzystwo Przyrodnicze ser­decz­nie zapra­sza na zbli­ża­jącą się wycieczkę przyrodniczą

Ciekawostki geo­lo­giczne Karkonoszy
pro­wa­dzi: Roksana Knapik

Termin: 1 czerwca

Zbiórka przy Kruczych Skałach w Karpaczu, o godz. 9:00
Czas trwa­nia: ok. 5–6 godzin
Trasa: Krucze Skały – Buława – Budniki – Jedlinki – Krzaczyna – Krucze Skały
Długość trasy: ok 15 km

Opis: Niższe par­tie Karkonoszy kryją w sobie wiele cie­ka­wo­stek geo­lo­gicz­nych i nie tylko. Podczas zapro­po­no­wa­nej przez nas, nie­dłu­giej i nie­zbyt wyma­ga­ją­cej wycieczki, uczest­nicy będą mogli zapo­znać się z róż­nymi ska­łami budu­ją­cymi ten masyw gór­ski – na naszej dro­dze poja­wią się zarówno stare skały meta­mor­ficzne, kry­jące cie­kawe struk­tury, jak i nieco młod­sze skały mag­mowe. Zobaczymy kamie­nie szla­chetne, które nie­gdyś roz­pa­lały umy­sły Walończyków oraz ślady po eks­plo­ata­cji złota. Zajrzymy do róż­nych sztolni, zarówno do tych star­szych, będą­cych pozo­sta­ło­ścią po eks­plo­ata­cji rud metali, jak i młod­szych, które doku­men­tują histo­rię poszu­ki­wań i eks­plo­ata­cji rud uranu w Karkonoszach. A na koniec obej­rzymy zwie­trzały gra­nit i dowiemy się do czego może się przydać.

Udział w wycieczce jest bez­płatny. Uczestnicy, we wła­snym zakre­sie, powinni ubez­pie­czyć się od następstw nie­szczę­śli­wych wypad­ków.

Zachęcamy do zapo­zna­nia się z har­mo­no­gra­mem wycie­czek przy­rod­ni­czych ZTP