• Widok ze Spicaka w str. Kotliny Kłodzkiej
  • Widok w kierunku Śnieżki, Czarna Kopa
  • Droga przez Izerską Halę
  • Rozszczepka pospolita, przelom Nysy Łużyckiej
  • Widok ze Szczelińca w str. Radkowa
  • Karkonosze ze Spicaka
  • Las, Rudawy Janowickie z Sokolika
Widok ze Spicaka w str. Kotliny Kłodzkiej1 Widok w kierunku Śnieżki, Czarna Kopa2 Droga przez Izerską Halę3 Rozszczepka pospolita, przelom Nysy Łużyckiej4 Widok ze Szczelińca w str. Radkowa5 Karkonosze ze Spicaka6 Las, Rudawy Janowickie z Sokolika7

Wskazówki dla autorów

Przyroda Sudetów jest regio­nal­nym cza­so­pi­smem publi­ku­ją­cym ory­gi­nalne arty­kuły i notatki z zakresu bota­niki, zoo­lo­gii i przy­rody nie­oży­wio­nej z obszaru Sudetów i oko­lic. Prace publi­ko­wane są w języku pol­skim ze stresz­cze­niami w języku angiel­skim. Czasopismo uka­zuje się raz w roku w okre­sie wio­sen­nym. Do druku przyj­mo­wane są tylko prace pozy­tyw­nie oce­nione przez recenzentów.

Tekst powi­nien być dostar­czony w for­mie wydruku oraz w wer­sji elek­tro­nicz­nej w pro­gra­mie Word dla Windows; mar­gi­nesy 2,5 cm z każ­dej strony; odstęp mię­dzy wer­sami 1,5; czcionka 12 pkt Times New Roman. Łaciń­skie nazwy tak­so­nów (rodza­jów, gatun­ków i jed­no­stek niż­szej rangi) oraz syn­tak­so­nów należy pisać kur­sywą nato­miast nazwi­ska cyto­wa­nych auto­rów oraz auto­rów nazw gatun­ko­wych kapi­ta­li­kami. Tytuł pracy i tytuły roz­dzia­łów należy wyróż­nić pogru­bioną czcionką. Wcięcia aka­pi­tów powinny być zazna­czone tabu­la­to­rem. Wszelkie uwagi doty­czące składu, umiej­sco­wie­nia rycin, tabel itp. należy zazna­czyć na wydruku. Tekst nie powi­nien prze­kra­czać 20 stron. Dłuższe arty­kuły mogą być opu­bli­ko­wane po wcze­śniej­szym uzgod­nie­niu z redakcją.

Ryciny (ryc.) powinny być wyko­nane na osob­nych kart­kach, ponu­me­ro­wane i opi­sane. Mogą to być kse­ro­ko­pie, wydruki kom­pu­te­rowe lub rysunki na kalce. Ryciny przy­go­to­wy­wane kom­pu­te­rowo (np. Excel lub Corel), oprócz wydruku, należy dostar­czyć na pły­cie CD. Powinny być one czy­telne po pomniej­sze­niu do for­matu strony (A5).

Fotografie (fot.) powinny być ponu­me­ro­wane i opi­sane na osob­nej kartce. Mogą być wyko­nane jako odbitki foto­gra­ficzne (na błysz­czą­cym papie­rze), lub w for­mie elek­tro­nicz­nej (dla skali 1:1 min. 300 dpi).

W spi­sie lite­ra­tury należy wymie­nić tylko pozy­cje cyto­wane w tek­ście. Po nazwi­sku i pierw­szej lite­rze imie­nia należy podać: rok publi­ka­cji, pełny tytuł, skrót cza­so­pi­sma, numer tomu oraz strony (od – do). W przy­padku wydaw­nictw książ­ko­wych należy podać wydaw­nic­two i miej­sce wyda­nia. Przy maszy­no­pi­sach (msc.), oprócz autora i tytułu, należy podać miej­sce jego zdeponowania.

Do arty­kułu należy dołą­czyć stresz­cze­nie (do 1/2 strony), które będzie tłu­ma­czone na język angiel­ski. Tłumaczenie odbywa się na koszt redakcji.

Autor (auto­rzy) otrzy­mują, oprócz egzem­pla­rza autor­skiego, 20 bez­płat­nych nadbitek.

Podziel się: