• Widok ze Spicaka w str. Kotliny Kłodzkiej
  • Widok w kierunku Śnieżki, Czarna Kopa
  • Droga przez Izerską Halę
  • Rozszczepka pospolita, przelom Nysy Łużyckiej
  • Widok ze Szczelińca w str. Radkowa
  • Karkonosze ze Spicaka
  • Las, Rudawy Janowickie z Sokolika
Widok ze Spicaka w str. Kotliny Kłodzkiej1 Widok w kierunku Śnieżki, Czarna Kopa2 Droga przez Izerską Halę3 Rozszczepka pospolita, przelom Nysy Łużyckiej4 Widok ze Szczelińca w str. Radkowa5 Karkonosze ze Spicaka6 Las, Rudawy Janowickie z Sokolika7

Wystawa jubileuszowa “Storczyki Sudetów Zachodnich”

Z oka­zji jubi­le­uszu 25-lecia Zachodniosudeckiego Towarzystwa Przyrodniczego została przy­go­to­wana w Muzeum Karkonoskim w Jeleniej Górze wystawa „Storczyki Sudetów Zachodnich”. Jej wer­ni­saż odbył się 13 stycz­nia 2024 roku w Muzeum Karkonoskim (Galeria na Górze).

Zdjęcia do wystawy wyko­nali wykonali:

Waldemar Bena
Marian Bochynek
Karol Bubel
Czesław Narkiewicz
Roman Rybski

Wystawa jest wciąż dostępna w ter­mi­nie do 25.02.2024.

Serdecznie zapra­szamy!

Kwitną storczyki — czas na wycieczkę w Góry Kaczawskie!!!

Zapraszamy na wycieczkę stor­czy­kową w nie­dzielę – 11.06.2023.

Zbiórka uczest­ni­ków na par­kingu przy ”Biedronce” na Zabobrzu (Al. Jana Pawła II w Jeleniej Górze) o godz. 10:00
Program w zasa­dzie „ela­styczny”, zależny od ocze­ki­wań, dys­po­no­wa­nego czasu i kon­dy­cji fizycz­nej uczest­ni­ków.
Przejazd do Mysłowa, Grudna, Nowej Wsi Wielkiej, Wojcieszowa i Przełęczy Widok wła­snymi pojaz­dami.
Wizyty w oko­licz­nych kamie­nio­ło­mach, rezer­wa­tach, w cen­nych drze­wo­sta­nach i na łąkach wil­got­nych.
Prezentacja cen­nych gatun­ków stor­czy­ków takich jak: obu­wik pospo­lity, buław­nik mie­czo­listny, buław­nik wiel­ko­kwia­towy, pod­ko­lan biały, stor­czyk męski, kukułka sze­ro­ko­listna, listera jajo­wata, gnieź­nik leśny, gółka dłu­go­ostro­gowa, krusz­czyk sze­ro­ko­listny i być może krusz­czyk rdza­wo­czer­wony.
Prezentacja inte­re­su­ją­cych, chro­nio­nych gatun­ków kwit­ną­cych roślin chro­nio­nych takich jak: lilia zło­to­głów, kosa­ciec sybe­ryj­ski, orlik pospo­lity, irga zwy­czajna, pokrzyk-wilcza jagoda, ożanka pie­rza­sto­sieczna, gru­szyczka naj­mniej­sza i innych rzad­kich gatun­ków. Być może tra­fimy na „kwiat paproci”, czyli podej­źrzon księżycowy.

Powrót do Jeleniej Góry ok. godz. 17:00
Wycieczkę pro­wa­dzi prze­wod­nik sudecki Marian Bochynek, tel. 601342177.
Mile widziana zapo­wiedź uczest­nic­twa w postaci sms, bądź w postaci zgło­sze­nia tele­fo­nicz­nego.
Uwaga: Nie zapew­niamy trans­portu, uczest­nicy wycieczki sami powinni zadbać o trans­port samo­cho­dowy. Doświadczenie skła­nia nas, by wszyst­kim chęt­nym pole­cić umó­wie­nie się w kilka osób na jedno auto. Udział w wycieczce jest bez­płatny. Uczestnicy we wła­snym zakre­sie powinni ubez­pie­czyć się od następstw nie­szczę­śli­wych wypadków.

 

Zaproszenie na wycieczkę w Karkonosze

Zachodniosudeckie Towarzystwo Przyrodnicze

ser­decz­nie zapra­sza na wycieczkę przyrodniczą

 Acidofilne sie­dli­ska Karkonoszy

Po wyciecz­kach w Góry Kaczawskie, gdzie pozna­li­śmy cha­rak­te­ry­styczne gatunki roślin sie­dlisk zasa­do­wych, pro­po­nu­jemy teraz pozna­nie skraj­nie innych sie­dlisk i gatun­ków dla nich cha­rak­te­ry­stycz­nych, mia­no­wi­cie sie­dlisk aci­do­fil­nych (kwa­śnych). Stąd nasza pro­po­zy­cja, aby w naj­bliż­szą nie­dzielę wybrać się w Karkonosze, a w szcze­gól­no­ści do schro­ni­ska „Na Hali Szrenickiej” i dalej przez Halę pod Łabskim Szczytem do par­kingu przy DK nr 3 za Szklarską Porębą.

Prowadzi: Andrzej Kurpiewski — tel. 502 641 541

Termin: 5 czerwca  (nie­dziela) 2022

Zbiórka: par­king przy kościele ADS ul. Panieńska 36 w Jeleniej Górze (bli­sko ul. Wolności) o godz. 10:00.

Dla zain­te­re­so­wa­nych zwie­dza­niem kościoła zbiórka o 9:30

 Czas trwa­nia: ok. 6 godzin

Uwaga: Nie zapew­niamy trans­portu, uczest­nicy wycieczki sami powinni zadbać o trans­port samo­cho­dowy. Doświadczenie skła­nia nas, by wszyst­kim chęt­nym pole­cić umó­wie­nie się w kilka osób na jedno auto.

 Uczestnicy we wła­snym zakre­sie pokry­wają opłaty par­kin­gowe oraz bilet wstępu na teren Karkonoskiego Parku Narodowego (miesz­kańcy gmin poło­żo­nych na tere­nie KPN są zwol­nieni z opłat).

Serdecznie zapra­szamy!

Zaproszenie na kolejną wycieczkę przyrodniczą

Zachodniosudeckie Towarzystwo Przyrodnicze

ser­decz­nie zapra­sza na wycieczkę przyrodniczą

Storczyki Gór Kaczawskich

Wyjazd w Góry Kaczawskie, do Grudna. w poszu­ki­wa­niu stor­czy­ków (buław­nika wiel­ko­kwia­to­wego, buław­nika mie­czo­list­nego, gnieź­nika leśnego, obu­wika pospo­li­tego) i innych kal­cy­fil­nych gatun­ków roślin (orlika pospo­li­tego, wil­czej jagody, lilii zło­to­głów). Przejazd do Wojcieszowa i spa­cer po Rezerwacie „Góra Miłek”. Tu sta­no­wi­ska pod­ko­lana bia­łego, buław­ni­ków, podej­źrzona księ­ży­co­wego, ożanki pie­rza­sto­siecz­nej, irgi zwyczajnej.

Prowadzi: Marian Bochynek (prze­wod­nik sudecki) 601 342 177.

Termin: 29 maja 2022 (niedziela)

Zbiórka: par­king przy Biedronce na Zabobrzu (Al. Jana Pawła II) o godz. 10:00

Czas trwa­nia: ok. 6 godzin

Uwaga: Nie zapew­niamy trans­portu, uczest­nicy wycieczki sami powinni zadbać o trans­port samo­cho­dowy. Doświadczenie skła­nia nas, by wszyst­kim chęt­nym pole­cić umó­wie­nie się w kilka osób na jedno auto.

Udział w wycieczce jest bez­płatny. Uczestnicy we wła­snym zakre­sie powinni ubez­pie­czyć się od następstw nie­szczę­śli­wych wypadków.

Zaproszenie na wycieczkę na łąki z pełnikiem europejskim w rejonie Płoniny (Góry Kaczwskie)

Zachodniosudeckie Towarzystwo Przyrodnicze

ser­decz­nie zapra­sza na wycieczkę przyrodniczą

Łąki z peł­ni­kiem euro­pej­skim w rejo­nie Płoniny (Góry Kaczawskie)

 Użytki zie­lone poło­żone na połu­dnie od drogi powia­to­wej nr 2789D w Płoninie i obej­mu­jące także dolinę potoku Świdna na połu­dnie od linii kole­jo­wej. Położona wyżej, pół­nocna część tego obszaru zaj­muje sie­dli­sko łąki świe­żej z rzędu Arrhenatheretalia, Znacznie bar­dziej atrak­cyjna pod wzglę­dem przy­rod­ni­czym jest część łąki znaj­du­jąca się w doli­nie potoku oraz inne, wil­gotne jej frag­menty. Jest to ładnie zacho­wana fito­ce­noza łąki pod­mo­kłej Calthion ze znacz­nym udzia­łem krwi­ściągu lekar­skiego Sanguisorba offi­ci­na­lis, rde­stu wężow­nika Polygonum bistorta, przy­wrot­nika Alchemilla sp. oraz obję­tego ścisłą ochroną peł­nika euro­pej­skiego Trollius euro­pa­eus. Teren ten jest aktu­al­nie chro­niony w obrę­bie obszaru Natura 2000 Góry i Pogórze Kaczawskie (kod PLH020037).

Prowadzi: Marian Bochynek (prze­wod­nik sudecki)

Termin: 22 maja (nie­dziela) 2022

Zbiórka: par­king przy Biedronce na Zabobrzu (Al. Jana Pawła II) o godz. 10:00

Czas trwa­nia: ok. 6 godzin

Uwaga: Nie zapew­niamy trans­portu, uczest­nicy wycieczki sami powinni zadbać o trans­port samo­cho­dowy. Doświadczenie skła­nia nas, by wszyst­kim chęt­nym pole­cić umó­wie­nie się w kilka osób na jedno auto.Udział w wycieczce jest bez­płatny. Uczestnicy we wła­snym zakre­sie powinni ubez­pie­czyć się od następstw nie­szczę­śli­wych wypadków.

Zapraszamy wszyst­kich chętnych!

Zapraszamy na wystawę świeżych grzybów!

Serdecznie zapra­szamy na XXXII wystawę świe­żych grzy­bów. Odbędzie się ona w dniach 26–27.09.2021r od godz. 10 do 17 w Muzeum Przyrodniczym w Jeleniej Górze– Cieplicach.

Zapraszamy!!!

wystawa grzybów

Zaproszenie na wycieczkę “Z koszykiem na … Trzcińskie Mokradła”

Zachodniosudeckie Towarzystwo Przyrodnicze zapra­sza w nie­dzielę (12.09.2021) na wycieczkę florystyczno-grzyboznawczą „ Z koszy­kiem …. na Trzcińskie Mokradła”

Trasa wycieczki: Janowice Wielkie – Trzcińsko – Janowice Wielkie (trasa łatwa, około 5 km dro­gami leśnymi).

Główna atrak­cją przy­rod­ni­czą będzie odwie­dze­nie „Torfowiska na Trzcińskich Mokradłach” jedy­nego dobrze zacho­wa­nego tor­fo­wi­ska Kotliny Jeleniogórskiej, chro­nio­nego obec­nie w ramach euro­pej­skiej sieci NATURA 2000. Znajduje się tu m.in. jedno z naj­bo­gat­szych sta­no­wisk rosiczki okrą­gło­list­nej Drosera rotun­di­fo­lia w Sudetach.

Nie powinno zabrak­nąć atrak­cji myko­lo­gicz­nych. Odwiedzimy sta­no­wi­sko bar­dzo rzad­kiego, chro­nio­nego w Polsce, pod­grzybka tęgo­skó­ro­wego Pseudoboletus para­si­ti­cus. Poznamy też wiele innych rzad­kich i oso­bli­wych gatun­ków. Przy oka­zji będzie można wypeł­nić koszyki cen­nymi grzy­bami jadal­nymi: boro­wi­kami, koź­la­rzami, pod­grzyb­kami, maślakami.

Miejsce zbiórki: Dworzec PKP w Jeleniej Górze. Wyjazd pocią­giem do Janowic Wielkich o godz. 9.29.

Serdecznie zapra­szamy!!!
I jeszcze raz królowa torfowisk z innej perspektywy.

Zaproszenie na wycieczkę storczykową

Już w naj­bliż­szą nie­dzielę 13.06 Zachodniosudeckie Towarzystwo Przyrodnicze ser­decz­nie zapra­sza na wycieczkę stor­czy­kową w Góry Kaczawskie.

Trasa wycieczki będzie wio­dła przez Dziwiszów do Przełęczy Widok, dalej do Wojcieszowa. Na Przełęczy Widok poszu­kamy stor­czyka męskiego, pod­ko­lana bia­łego, stor­czyka sze­ro­ko­list­nego wraz z pre­zen­ta­cją pano­ramy Sudetów Zachodnich. Przejazd do Wojcieszowa i spa­cer po rezer­wa­cie „Góra Miłek”, alter­na­tyw­nie na Górę Połom, gdzie można odwie­dzić łatwo dostępną jaski­nię w obsza­rze poza zakła­dem wydo­byw­czym. Tam spo­tkamy sta­no­wi­ska pod­ko­lana bia­łego, buław­nika wiel­ko­kwia­to­wego, buław­nika mie­czo­list­nego, podej­źrzona księ­ży­co­wego, ożanki pie­rza­sto­siecz­nej, irgi zwy­czaj­nej, orlika. Przejazd do Grudna przez Lipę. Po dro­dze wizyta na Mokrej Łące, gdzie kwitną wła­śnie kosaćce sybe­ryj­skie. Następnie w Wapnikach poszu­ki­wa­nie oka­zów obu­wika pospo­li­tego (już kwit­nie), gnieź­nika leśnego, listery jajo­wa­tej, buław­ni­ków i wil­czej jagody. W dro­dze powrot­nej zaj­rzymy do rezer­watu „Buki Sudeckie”, gdzie spo­tkamy liczne gatunki roślin runa z lilią zło­to­głów, czosn­kiem niedź­wie­dzim, a w kamie­nio­ło­mie wapieni sta­no­wi­ska koko­ryczki won­nej, listery jajo­wa­tej i gółki długoostrogowej.


obuwik

Program ela­styczny, który dosto­su­jemy do ocze­ki­wań uczest­ni­ków. Ewentualne zwie­dze­nie jaskini z wła­snym oświetleniem.

Wycieczkę popro­wa­dzi: Marian Bochynek (Przewodnik Sudecki, leśnik); kon­takt: 601 342 177

Termin: 13 czerwca (nie­dziela) 2021

Zbiórka: par­king przy Biedronce na Zabobrzu (Al. Jana Pawła II) o godz. 10:00

Czas trwa­nia: Powrót do Jeleniej Góry ok. godz. 17:00

Uwaga: Nie zapew­niamy trans­portu, uczest­nicy wycieczki sami powinni zadbać o trans­port samo­cho­dowy. Doświadczenie skła­nia nas, by wszyst­kim chęt­nym pole­cić umó­wie­nie się w kilka osób na jedno auto. Strój luźny, terenowy.

Udział w wycieczce jest bez­płatny. Uczestnicy we wła­snym zakre­sie powinni ubez­pie­czyć się od następstw nie­szczę­śli­wych wypadków.

Chętnych pro­szę o wcze­śniej­szy kon­takt tele­fo­niczny: 601 342 177.

Zapraszamy!!!!

 

ZTP zaprasza na wycieczkę “Łąki pełne słońca”

Celem wycieczki będą użytki zie­lone poło­żone w Płoninie k. Kaczorowa, obej­mu­jące m.in. dolinę potoku Świdna. Jest to ładnie zacho­wana fito­ce­noza łąki zmien­no­wil­got­nej ze znacz­nym udzia­łem krwi­ściągu lekar­skiego Sanguisorba offi­ci­na­lis, rde­stu wężow­nika Polygonum bistorta, przy­wrot­nika Alchemilla sp. oraz obję­tego ścisłą ochroną peł­nika euro­pej­skiego Trollius euro­pa­eus. Poza tym noto­wano cha­rak­te­ry­styczne dla tego typu zbio­ro­wi­ska: knieć błotną Caltha palu­stris, gro­szek łąkowy Lathyrus pra­ten­sis czy wią­zówkę błotną Filipendula ulma­ria. Można także spo­tkać gatunki zwią­zane z sie­dli­skami nie­pod­mo­kłymi takie jak m.in. smółka pospo­lita Viscaria vul­ga­ris, skal­nica zia­ren­ko­wata Saxifraga gra­nu­lata, jaskier ostry Ranunculus acris czy rze­żu­cha łąkowa Cardamine pra­ten­sis. Teren ten jest aktu­al­nie chro­niony w obrę­bie obszaru Natura 2000 Góry i Pogórze Kaczawskie (kod PLH020037).

Pełnik europejski w pełni kwitnienia.

Prowadzi: Andrzej Kurpiewski (eko­fi­zjo­graf); kon­takt: 502 641 541

Termin: 6 czerwca 2021 (niedziela)

Zbiórka: par­king przy Biedronce na Zabobrzu (Al. Jana Pawła II) o godz. 10:00

Czas trwa­nia: ok. 5 godzin

Uwaga: Nie zapew­niamy trans­portu, uczest­nicy wycieczki sami powinni zadbać o trans­port samo­cho­dowy. Doświadczenie skła­nia nas, by wszyst­kim chęt­nym pole­cić umó­wie­nie się w kilka osób na jedno auto.

Udział w wycieczce jest bez­płatny. Uczestnicy we wła­snym zakre­sie powinni ubez­pie­czyć się od następstw nie­szczę­śli­wych wypadków.

 

Zapraszamy!

 

Zaproszenie na wernisaż fotografii “Huby”

ZTP zapra­sza gorąco na wer­ni­saż foto­gra­fii “Huby” autor­stwa Czesława Narkiewicza– wier­nego członka naszego Towarzystwa i naszego ser­decz­nego kolegi.

Zdjęcia są owo­cem wielu lat uważ­nej pene­tra­cji lasów Karkonoszy w poszu­ki­wa­niu róż­nych gatun­ków tych zja­wi­sko­wych grzybów. Są także pokło­siem pasji badaw­czej i talentu foto­gra­ficz­nego jed­nego z naj­bar­dziej zna­czą­cych myko­lo­gów w naszym kraju.

Wernisaż odbę­dzie się 20 grud­nia 2019 roku (pią­tek) o godz. 17.00 w Karkonoskim Centrum Edukacji Ekologicznej w Szklarskiej Porębie przy ulicy Okrzei 28.

 

Serdecznie zapra­szamy!huby - zaproszenie 1