• Widok ze Spicaka w str. Kotliny Kłodzkiej
  • Widok w kierunku Śnieżki, Czarna Kopa
  • Droga przez Izerską Halę
  • Rozszczepka pospolita, przelom Nysy Łużyckiej
  • Widok ze Szczelińca w str. Radkowa
  • Karkonosze ze Spicaka
  • Las, Rudawy Janowickie z Sokolika
Widok ze Spicaka w str. Kotliny Kłodzkiej1 Widok w kierunku Śnieżki, Czarna Kopa2 Droga przez Izerską Halę3 Rozszczepka pospolita, przelom Nysy Łużyckiej4 Widok ze Szczelińca w str. Radkowa5 Karkonosze ze Spicaka6 Las, Rudawy Janowickie z Sokolika7

Zaproszenie na wycieczkę “Z koszykiem na … Trzcińskie Mokradła”

Zachodniosudeckie Towarzystwo Przyrodnicze zapra­sza w nie­dzielę (12.09.2021) na wycieczkę florystyczno-grzyboznawczą „ Z koszy­kiem …. na Trzcińskie Mokradła”

Trasa wycieczki: Janowice Wielkie – Trzcińsko – Janowice Wielkie (trasa łatwa, około 5 km dro­gami leśnymi).

Główna atrak­cją przy­rod­ni­czą będzie odwie­dze­nie „Torfowiska na Trzcińskich Mokradłach” jedy­nego dobrze zacho­wa­nego tor­fo­wi­ska Kotliny Jeleniogórskiej, chro­nio­nego obec­nie w ramach euro­pej­skiej sieci NATURA 2000. Znajduje się tu m.in. jedno z naj­bo­gat­szych sta­no­wisk rosiczki okrą­gło­list­nej Drosera rotun­di­fo­lia w Sudetach.

Nie powinno zabrak­nąć atrak­cji myko­lo­gicz­nych. Odwiedzimy sta­no­wi­sko bar­dzo rzad­kiego, chro­nio­nego w Polsce, pod­grzybka tęgo­skó­ro­wego Pseudoboletus para­si­ti­cus. Poznamy też wiele innych rzad­kich i oso­bli­wych gatun­ków. Przy oka­zji będzie można wypeł­nić koszyki cen­nymi grzy­bami jadal­nymi: boro­wi­kami, koź­la­rzami, pod­grzyb­kami, maślakami.

Miejsce zbiórki: Dworzec PKP w Jeleniej Górze. Wyjazd pocią­giem do Janowic Wielkich o godz. 9.29.

Serdecznie zapra­szamy!!!
I jeszcze raz królowa torfowisk z innej perspektywy.

Podziel się: