• Widok ze Spicaka w str. Kotliny Kłodzkiej
  • Widok w kierunku Śnieżki, Czarna Kopa
  • Droga przez Izerską Halę
  • Rozszczepka pospolita, przelom Nysy Łużyckiej
  • Widok ze Szczelińca w str. Radkowa
  • Karkonosze ze Spicaka
  • Las, Rudawy Janowickie z Sokolika
Widok ze Spicaka w str. Kotliny Kłodzkiej1 Widok w kierunku Śnieżki, Czarna Kopa2 Droga przez Izerską Halę3 Rozszczepka pospolita, przelom Nysy Łużyckiej4 Widok ze Szczelińca w str. Radkowa5 Karkonosze ze Spicaka6 Las, Rudawy Janowickie z Sokolika7

Przeciwdziałanie nierzetelności naukowej

W celu prze­ciw­dzia­ła­nia zja­wi­skom „gho­stw­ri­ting” i „guest authorship”:

  1. Redakcja zwraca się z prośbą do auto­rów publi­ka­cji o ujaw­nie­nie wkładu poszcze­gól­nych auto­rów w powsta­nie publi­ka­cji (z poda­niem ich afi­lia­cji oraz kon­try­bu­cji tj. informacji kto jest auto­rem kon­cep­cji, zało­żeń, metod itp. wyko­rzy­sta­nych przy przy­go­to­wa­niu publi­ka­cji), przy czym główną odpo­wie­dzial­ność ponosi autor zgła­sza­jący artykuł,
  2. Wszelkie wykryte przy­padki nie­rze­tel­no­ści nauko­wej („gho­stw­ri­ting” i „guest author­ship”) będą dema­sko­wane, włącz­nie z powia­do­mie­niem odpo­wied­nich pod­mio­tów (insty­tu­cji zatrud­nia­ją­cych auto­rów, towa­rzystw nauko­wych itp.),
  3. Redakcja zwraca się z prośbą do auto­rów o udzie­le­nie infor­ma­cji o źródłach finan­so­wa­nia publi­ka­cji, wkła­dzie insty­tu­cji naukowo-badawczych, sto­wa­rzy­szeń i innych pod­mio­tów („finan­cial disclosure”),
  4. Redakcja doku­men­tuje wszel­kie prze­jawy nie­rze­tel­no­ści nauko­wej zwłasz­cza łama­nia i naru­sza­nia zasad etyki obo­wią­zu­ją­cych w nauce.
Podziel się: