• Widok ze Spicaka w str. Kotliny Kłodzkiej
  • Widok w kierunku Śnieżki, Czarna Kopa
  • Droga przez Izerską Halę
  • Rozszczepka pospolita, przelom Nysy Łużyckiej
  • Widok ze Szczelińca w str. Radkowa
  • Karkonosze ze Spicaka
  • Las, Rudawy Janowickie z Sokolika
Widok ze Spicaka w str. Kotliny Kłodzkiej1 Widok w kierunku Śnieżki, Czarna Kopa2 Droga przez Izerską Halę3 Rozszczepka pospolita, przelom Nysy Łużyckiej4 Widok ze Szczelińca w str. Radkowa5 Karkonosze ze Spicaka6 Las, Rudawy Janowickie z Sokolika7

Przyroda Sudetów

Przy­roda Sude­tów, daw­niej Przyroda Sudetów Zachodnich cza­so­pi­smo wyda­wane przez Muzeum Przyrodniczym w Jeleniej Górze wspól­nie z Zachodniosudeckim Towarzystwem Przyrodniczym — wycho­dzi od 1998 roku  i jest cza­so­pi­smem o cha­rak­te­rze regio­nal­nym, poświę­co­nym flo­rze, fau­nie jak też przy­ro­dzie nie­oży­wio­nej tego obszaru. Publikujemy w nim arty­kuły ory­gi­nalne i prze­glą­dowe oraz notatki i komu­ni­katy, pre­zen­tu­jące naj­cen­niej­sze walory przy­rod­ni­cze Sudetów, inte­re­su­jące obszary, sta­no­wi­ska rzad­kich i giną­cych gatun­ków roślin i zwie­rząt oraz zagro­że­nia, które mogą spo­wo­do­wać ich znisz­cze­nie. Przyroda Sudetów jest cza­so­pi­smem recenzowanym.

Gorąco zachę­camy do współ­pracy zarówno przy­rod­ni­ków, któ­rym będziemy wdzięczni za nad­sy­ła­nie mate­ria­łów do druku, jak też wszyst­kich, któ­rzy mogą pomóc — na przy­kład finan­sowo — w reali­za­cji naszego przed­się­wzię­cia. Czytelnikom “Przyrody Sudetów” będziemy wdzięczni za wszel­kie uwagi, które mogłyby nam pomóc w lep­szym reda­go­wa­niu przy­szłych tomów.

ISSN 1895–8109

Redaktor naukowy: Bożena Gramsz

Zespół redak­cyjny: Bożena Gramsz, Czesław Narkiewicz, Stanisław Firszt, Leszek Kośny

Rada naukowa: Andrzej Chlebicki, Jiří Flousek, Zbigniew Jakubiec, Piotr Migoń, Dariusz Tarnawski, Krzysztof Świerkosz

Wersją pier­wotną cza­so­pi­sma jest wer­sja papierowa.

 

 

Udostępniamy tutaj moż­li­wość pobra­nia archi­wal­nych nume­rów rocz­nika w for­ma­cie PDF (jakość zdjęć i pozo­sta­łej gra­fiki rastro­wej obni­żona jest nie­stety kom­pre­sją). Pozostałe numery udo­stęp­nimy wkrótce.

  Przyroda Sudetów Zachodnich 2 (6,6 MiB, 2 587 pobrań)

  Przyroda Sudetów Zachodnich 3 (3,7 MiB, 2 088 pobrań)

  Przyroda Sudetów 8 (6,3 MiB, 2 890 pobrań)

  Przyroda Sudetów 9 (3,6 MiB, 3 412 pobrań)

  Przyroda Sudetów 10 (9,0 MiB, 3 030 pobrań)

  Przyroda Sudetów 11 (5,6 MiB, 2 720 pobrań)

  Przyroda Sudetów 12 (3,2 MiB, 2 271 pobrań)

  Przyroda Sudetów 13 (19,2 MiB, 3 625 pobrań)

  Przyroda Sudetów 14 (4,8 MiB, 4 095 pobrań)

  Przyroda Sudetów 15 (11,7 MiB, 3 704 pobrań)

  Przyroda Sudetów 16 (6,3 MiB, 4 736 pobrań)

  Przyroda Sudetów 17 (41,8 MiB, 948 pobrań)

  Przyroda Sudetów 18 (196,4 MiB, 564 pobrań)

  Przyroda Sudetów 19 (192,1 MiB, 969 pobrań)

  Przyroda Sudetów 20 (9,1 MiB, 359 pobrań)

 

Podziel się: