• Widok ze Spicaka w str. Kotliny Kłodzkiej
  • Widok w kierunku Śnieżki, Czarna Kopa
  • Droga przez Izerską Halę
  • Rozszczepka pospolita, przelom Nysy Łużyckiej
  • Widok ze Szczelińca w str. Radkowa
  • Karkonosze ze Spicaka
  • Las, Rudawy Janowickie z Sokolika
Widok ze Spicaka w str. Kotliny Kłodzkiej1 Widok w kierunku Śnieżki, Czarna Kopa2 Droga przez Izerską Halę3 Rozszczepka pospolita, przelom Nysy Łużyckiej4 Widok ze Szczelińca w str. Radkowa5 Karkonosze ze Spicaka6 Las, Rudawy Janowickie z Sokolika7

Przyroda Sudetów

Przy­roda Sude­tów, daw­niej Przyroda Sudetów Zachodnich cza­so­pi­smo wyda­wane przez Muzeum Przyrodniczym w Jeleniej Górze wspól­nie z Zachodniosudeckim Towarzystwem Przyrodniczym — wycho­dzi od 1998 roku  i jest cza­so­pi­smem o cha­rak­te­rze regio­nal­nym, poświę­co­nym flo­rze, fau­nie jak też przy­ro­dzie nie­oży­wio­nej tego obszaru. Publikujemy w nim arty­kuły ory­gi­nalne i prze­glą­dowe oraz notatki i komu­ni­katy, pre­zen­tu­jące naj­cen­niej­sze walory przy­rod­ni­cze Sudetów, inte­re­su­jące obszary, sta­no­wi­ska rzad­kich i giną­cych gatun­ków roślin i zwie­rząt oraz zagro­że­nia, które mogą spo­wo­do­wać ich znisz­cze­nie. Przyroda Sudetów jest cza­so­pi­smem recenzowanym.

Gorąco zachę­camy do współ­pracy zarówno przy­rod­ni­ków, któ­rym będziemy wdzięczni za nad­sy­ła­nie mate­ria­łów do druku, jak też wszyst­kich, któ­rzy mogą pomóc — na przy­kład finan­sowo — w reali­za­cji naszego przed­się­wzię­cia. Czytelnikom “Przyrody Sudetów” będziemy wdzięczni za wszel­kie uwagi, które mogłyby nam pomóc w lep­szym reda­go­wa­niu przy­szłych tomów.

ISSN 1895–8109

Redaktor naukowy: Bożena Gramsz

Zespół redak­cyjny: Bożena Gramsz, Czesław Narkiewicz, Stanisław Firszt, Leszek Kośny

Rada naukowa: Andrzej Chlebicki, Jiří Flousek, Zbigniew Jakubiec, Piotr Migoń, Dariusz Tarnawski, Krzysztof Świerkosz

Wersją pier­wotną cza­so­pi­sma jest wer­sja papierowa.

 

 

Udostępniamy tutaj moż­li­wość pobra­nia archi­wal­nych nume­rów rocz­nika w for­ma­cie PDF (jakość zdjęć i pozo­sta­łej gra­fiki rastro­wej obni­żona jest nie­stety kom­pre­sją). Pozostałe numery udo­stęp­nimy wkrótce.

  Przyroda Sudetów Zachodnich 2 (6,6 MiB, 2 266 pobrań)

  Przyroda Sudetów Zachodnich 3 (3,7 MiB, 1 909 pobrań)

  Przyroda Sudetów 8 (6,3 MiB, 2 490 pobrań)

  Przyroda Sudetów 9 (3,6 MiB, 2 956 pobrań)

  Przyroda Sudetów 10 (9,0 MiB, 2 767 pobrań)

  Przyroda Sudetów 11 (5,6 MiB, 2 434 pobrań)

  Przyroda Sudetów 12 (3,2 MiB, 1 990 pobrań)

  Przyroda Sudetów 13 (19,2 MiB, 3 328 pobrań)

  Przyroda Sudetów 14 (4,8 MiB, 3 663 pobrań)

  Przyroda Sudetów 15 (11,7 MiB, 3 454 pobrań)

  Przyroda Sudetów 16 (6,3 MiB, 4 532 pobrań)

  Przyroda Sudetów 17 (41,8 MiB, 801 pobrań)

  Przyroda Sudetów 18 (196,4 MiB, 423 pobrań)

  Przyroda Sudetów 19 (192,1 MiB, 759 pobrań)

  Przyroda Sudetów 20 (9,1 MiB, 55 pobrań)

 

Podziel się: