• Widok ze Spicaka w str. Kotliny Kłodzkiej
  • Widok w kierunku Śnieżki, Czarna Kopa
  • Droga przez Izerską Halę
  • Rozszczepka pospolita, przelom Nysy Łużyckiej
  • Widok ze Szczelińca w str. Radkowa
  • Karkonosze ze Spicaka
  • Las, Rudawy Janowickie z Sokolika
Widok ze Spicaka w str. Kotliny Kłodzkiej1 Widok w kierunku Śnieżki, Czarna Kopa2 Droga przez Izerską Halę3 Rozszczepka pospolita, przelom Nysy Łużyckiej4 Widok ze Szczelińca w str. Radkowa5 Karkonosze ze Spicaka6 Las, Rudawy Janowickie z Sokolika7

Przyroda Sudetów

Przy­roda Sude­tów, daw­niej Przyroda Sudetów Zachodnich cza­so­pi­smo wyda­wane przez Muzeum Przyrodniczym w Jeleniej Górze wspól­nie z Zachodniosudeckim Towarzystwem Przyrodniczym — wycho­dzi od 1998 roku  i jest cza­so­pi­smem o cha­rak­te­rze regio­nal­nym, poświę­co­nym flo­rze, fau­nie jak też przy­ro­dzie nie­oży­wio­nej tego obszaru. Publikujemy w nim arty­kuły ory­gi­nalne i prze­glą­dowe oraz notatki i komu­ni­katy, pre­zen­tu­jące naj­cen­niej­sze walory przy­rod­ni­cze Sudetów, inte­re­su­jące obszary, sta­no­wi­ska rzad­kich i giną­cych gatun­ków roślin i zwie­rząt oraz zagro­że­nia, które mogą spo­wo­do­wać ich znisz­cze­nie. Przyroda Sudetów jest cza­so­pi­smem recenzowanym.

Gorąco zachę­camy do współ­pracy zarówno przy­rod­ni­ków, któ­rym będziemy wdzięczni za nad­sy­ła­nie mate­ria­łów do druku, jak też wszyst­kich, któ­rzy mogą pomóc — na przy­kład finan­sowo — w reali­za­cji naszego przed­się­wzię­cia. Czytelnikom “Przyrody Sudetów” będziemy wdzięczni za wszel­kie uwagi, które mogłyby nam pomóc w lep­szym reda­go­wa­niu przy­szłych tomów.

ISSN 1895–8109

Redaktor naukowy: Bożena Gramsz

Zespół redak­cyjny: Bożena Gramsz, Czesław Narkiewicz, Marek Malicki, Stanisław Firszt, Leszek Kośny

Rada naukowa: Andrzej Chlebicki, Jiří Flousek, Zbigniew Jakubiec, Marcin Kadej, Piotr Migoń, Krzysztof Świerkosz

Wersją pier­wotną cza­so­pi­sma jest wer­sja papierowa.

 

 

Udostępniamy tutaj moż­li­wość pobra­nia archi­wal­nych nume­rów rocz­nika w for­ma­cie PDF (jakość zdjęć i pozo­sta­łej gra­fiki rastro­wej obni­żona jest nie­stety kom­pre­sją). Pozostałe numery udo­stęp­nimy wkrótce.

  Przyroda Sudetów Zachodnich 2 (6,6 MiB, 4 374 pobrań)

  Przyroda Sudetów Zachodnich 3 (3,7 MiB, 2 948 pobrań)

  Przyroda Sudetów 8 (6,3 MiB, 4 444 pobrań)

  Przyroda Sudetów 9 (3,6 MiB, 5 976 pobrań)

  Przyroda Sudetów 10 (9,0 MiB, 4 027 pobrań)

  Przyroda Sudetów 11 (5,6 MiB, 3 656 pobrań)

  Przyroda Sudetów 12 (3,2 MiB, 3 133 pobrań)

  Przyroda Sudetów 13 (19,2 MiB, 4 591 pobrań)

  Przyroda Sudetów 14 (4,8 MiB, 7 136 pobrań)

  Przyroda Sudetów 15 (11,7 MiB, 4 761 pobrań)

  Przyroda Sudetów 16 (6,3 MiB, 5 783 pobrań)

  Przyroda Sudetów 17 (41,8 MiB, 1 700 pobrań)

  Przyroda Sudetów 18 (196,4 MiB, 1 379 pobrań)

  Przyroda Sudetów 19 (192,1 MiB, 1 806 pobrań)

  Przyroda Sudetów 20 (9,1 MiB, 1 502 pobrań)

 

Podziel się: