• Widok ze Spicaka w str. Kotliny Kłodzkiej
  • Widok w kierunku Śnieżki, Czarna Kopa
  • Droga przez Izerską Halę
  • Rozszczepka pospolita, przelom Nysy Łużyckiej
  • Widok ze Szczelińca w str. Radkowa
  • Karkonosze ze Spicaka
  • Las, Rudawy Janowickie z Sokolika
Widok ze Spicaka w str. Kotliny Kłodzkiej1 Widok w kierunku Śnieżki, Czarna Kopa2 Droga przez Izerską Halę3 Rozszczepka pospolita, przelom Nysy Łużyckiej4 Widok ze Szczelińca w str. Radkowa5 Karkonosze ze Spicaka6 Las, Rudawy Janowickie z Sokolika7

Ogłoszenia

Wystawa jubileuszowa “Storczyki Sudetów Zachodnich”

Z oka­zji jubi­le­uszu 25-lecia Zachodniosudeckiego Towarzystwa Przyrodniczego została przy­go­to­wana w Muzeum Karkonoskim w Jeleniej Górze wystawa „Storczyki Sudetów Zachodnich”. Jej wer­ni­saż odbył się 13 stycz­nia 2024 roku w Muzeum Karkonoskim (Galeria na Górze).

Zdjęcia do wystawy wyko­nali wykonali:

Waldemar Bena
Marian Bochynek
Karol Bubel
Czesław Narkiewicz
Roman Rybski

Wystawa jest wciąż dostępna w ter­mi­nie do 25.02.2024.

Serdecznie zapra­szamy!

Zapraszamy na wystawę świeżych grzybów!

Serdecznie zapra­szamy na XXXII wystawę świe­żych grzy­bów. Odbędzie się ona w dniach 26–27.09.2021r od godz. 10 do 17 w Muzeum Przyrodniczym w Jeleniej Górze– Cieplicach.

Zapraszamy!!!

wystawa grzybów

Zaproszenie na wycieczkę “Z koszykiem na … Trzcińskie Mokradła”

Zachodniosudeckie Towarzystwo Przyrodnicze zapra­sza w nie­dzielę (12.09.2021) na wycieczkę florystyczno-grzyboznawczą „ Z koszy­kiem …. na Trzcińskie Mokradła”

Trasa wycieczki: Janowice Wielkie – Trzcińsko – Janowice Wielkie (trasa łatwa, około 5 km dro­gami leśnymi).

Główna atrak­cją przy­rod­ni­czą będzie odwie­dze­nie „Torfowiska na Trzcińskich Mokradłach” jedy­nego dobrze zacho­wa­nego tor­fo­wi­ska Kotliny Jeleniogórskiej, chro­nio­nego obec­nie w ramach euro­pej­skiej sieci NATURA 2000. Znajduje się tu m.in. jedno z naj­bo­gat­szych sta­no­wisk rosiczki okrą­gło­list­nej Drosera rotun­di­fo­lia w Sudetach.

Nie powinno zabrak­nąć atrak­cji myko­lo­gicz­nych. Odwiedzimy sta­no­wi­sko bar­dzo rzad­kiego, chro­nio­nego w Polsce, pod­grzybka tęgo­skó­ro­wego Pseudoboletus para­si­ti­cus. Poznamy też wiele innych rzad­kich i oso­bli­wych gatun­ków. Przy oka­zji będzie można wypeł­nić koszyki cen­nymi grzy­bami jadal­nymi: boro­wi­kami, koź­la­rzami, pod­grzyb­kami, maślakami.

Miejsce zbiórki: Dworzec PKP w Jeleniej Górze. Wyjazd pocią­giem do Janowic Wielkich o godz. 9.29.

Serdecznie zapra­szamy!!!
I jeszcze raz królowa torfowisk z innej perspektywy.

ZTP zaprasza na wycieczkę “Łąki pełne słońca”

Celem wycieczki będą użytki zie­lone poło­żone w Płoninie k. Kaczorowa, obej­mu­jące m.in. dolinę potoku Świdna. Jest to ładnie zacho­wana fito­ce­noza łąki zmien­no­wil­got­nej ze znacz­nym udzia­łem krwi­ściągu lekar­skiego Sanguisorba offi­ci­na­lis, rde­stu wężow­nika Polygonum bistorta, przy­wrot­nika Alchemilla sp. oraz obję­tego ścisłą ochroną peł­nika euro­pej­skiego Trollius euro­pa­eus. Poza tym noto­wano cha­rak­te­ry­styczne dla tego typu zbio­ro­wi­ska: knieć błotną Caltha palu­stris, gro­szek łąkowy Lathyrus pra­ten­sis czy wią­zówkę błotną Filipendula ulma­ria. Można także spo­tkać gatunki zwią­zane z sie­dli­skami nie­pod­mo­kłymi takie jak m.in. smółka pospo­lita Viscaria vul­ga­ris, skal­nica zia­ren­ko­wata Saxifraga gra­nu­lata, jaskier ostry Ranunculus acris czy rze­żu­cha łąkowa Cardamine pra­ten­sis. Teren ten jest aktu­al­nie chro­niony w obrę­bie obszaru Natura 2000 Góry i Pogórze Kaczawskie (kod PLH020037).

Pełnik europejski w pełni kwitnienia.

Prowadzi: Andrzej Kurpiewski (eko­fi­zjo­graf); kon­takt: 502 641 541

Termin: 6 czerwca 2021 (niedziela)

Zbiórka: par­king przy Biedronce na Zabobrzu (Al. Jana Pawła II) o godz. 10:00

Czas trwa­nia: ok. 5 godzin

Uwaga: Nie zapew­niamy trans­portu, uczest­nicy wycieczki sami powinni zadbać o trans­port samo­cho­dowy. Doświadczenie skła­nia nas, by wszyst­kim chęt­nym pole­cić umó­wie­nie się w kilka osób na jedno auto.

Udział w wycieczce jest bez­płatny. Uczestnicy we wła­snym zakre­sie powinni ubez­pie­czyć się od następstw nie­szczę­śli­wych wypadków.

 

Zapraszamy!

 

Zaproszenie na wernisaż fotografii “Huby”

ZTP zapra­sza gorąco na wer­ni­saż foto­gra­fii “Huby” autor­stwa Czesława Narkiewicza– wier­nego członka naszego Towarzystwa i naszego ser­decz­nego kolegi.

Zdjęcia są owo­cem wielu lat uważ­nej pene­tra­cji lasów Karkonoszy w poszu­ki­wa­niu róż­nych gatun­ków tych zja­wi­sko­wych grzybów. Są także pokło­siem pasji badaw­czej i talentu foto­gra­ficz­nego jed­nego z naj­bar­dziej zna­czą­cych myko­lo­gów w naszym kraju.

Wernisaż odbę­dzie się 20 grud­nia 2019 roku (pią­tek) o godz. 17.00 w Karkonoskim Centrum Edukacji Ekologicznej w Szklarskiej Porębie przy ulicy Okrzei 28.

 

Serdecznie zapra­szamy!huby - zaproszenie 1

Wycieczka przyrodnicza w Rudawy Janowickie już w najbliższą niedzielę.

Zapraszamy w nie­dzielę — 26.05.2019. na wycieczkę w Rudawy Janowickie.

10.00 — zbiórka uczest­ni­ków na par­kingu przy ”Biedronce” na Zabobrzu (Al. Jana Pawła II w Jeleniej Górze).

10.30 – przy­jazd do Janowic Wielkich. Spotkanie z prze­wod­ni­kiem przy sta­cji kole­jo­wej. Prezentacja pomni­ko­wych jarzą­bów szwedzkich.

Wejście na wzgó­rze Popiel, poło­żone w pół­noc od prze­ło­mo­wej doliny Bobru. Zbudowane z ser­pen­ty­nitu wzgó­rze jest miej­scem wystę­po­wa­nia uni­ka­to­wych w skali Polski paproci ser­pen­ty­no­wych. Później wyj­ście na trasę wycieczki pie­szej pro­wa­dzą­cej przez roman­tyczne ruiny zamku „Bolczów”. W rezer­wa­to­wym drze­wo­sta­nie pre­zen­ta­cja rzadko wystę­pu­ją­cych roślin i drzew ( wiąz gór­ski, mie­siącz­nica trwała, lilia zło­to­głów, czer­niec gron­kowy, żywiec cebul­kowy, orlik pospo­lity…). Interesujące zespoły leśne: buczyna kwa­śna, buczyna żyzna, jawo­rzyna gór­ska, naskalny bór sosnowy. Następnie zwie­dza­nie grup skal­nych o nazwach Strażnica, Zamkowe Skały, Skalne Bramy, Skalny Most i Piec. Zwiedzanie sztolni peg­ma­ty­to­wej pod Skalnym Mostem ( dla chęt­nych – jest tam mokro, moż­liwe pobru­dze­nie obu­wia i ubrań!).

Przejście do Starościńskich Skał, jest tam punkt wido­kowy, „skalne mia­sto” i malow­ni­czy staw w nie­czyn­nym kamie­nio­ło­mie gra­nitu. Prezentacja pano­ramy, histo­rii geo­lo­gicz­nej, pięk­nych przy­kła­dów porwa­ków, żył apli­to­wych i krysz­ta­łów mine­ra­łów two­rzą­cych gra­nit. Po odpo­czynku przej­ście przez grzbiet o nazwie Janowickie Garby z malow­ni­czymi for­mami skal­nymi o nazwach: Rozpadła, Samotnik, Maczuga, Skalna Grzęda, Decjusz…

Na tra­sie wycieczki pre­zen­ta­cja pomni­ko­wych drzew takich gatun­ków jak wiąz gór­ski, buk zwy­czajny, klon jawor, oka­za­łych jodeł pospo­li­tych i daglezji.

Odwiedzimy także sta­no­wi­sko rosiczki okrą­gło­list­nej w doli­nie Janówki. Około godziny 17.00 powrót do Janowic Wielkich.

Kolejność zwie­dza­nia może ulec zmia­nie :)

Wycieczkę popro­wa­dzi prze­wod­nik sudecki – Marian Bochynek.

 

Serdecznie zapra­szamy!

 

Uwaga: Nie zapew­niamy trans­portu, uczest­nicy wycieczki sami powinni zadbać o trans­port samo­cho­dowy. Doświadczenie skła­nia nas, by wszyst­kim chęt­nym pole­cić umó­wie­nie się w kilka osób na jedno auto.

Udział w wycieczce jest bez­płatny. Uczestnicy we wła­snym zakre­sie powinni ubez­pie­czyć się od następstw nie­szczę­śli­wych wypadków.

rudawy

 

Zapraszamy na wycieczkę “Ptaki Stawów Sobieszowskich”

Zachodniosudeckie Towarzystwo Przyrodnicze ser­decz­nie zapra­sza na wycieczkę przy­rod­ni­czą “Ptaki Stawów Sobieszowskich”.

Przejdziemy się gro­blami Stawów Sobieszowskich, gdzie będziemy słu­chać i obser­wo­wać m.in. bąka, trzci­niaka, per­kozka i zapewne wiele innych gatun­ków pta­ków wód i szuwarów.

Wycieczkę popro­wa­dzi orni­to­log Marek Martini.

Termin: 19 maja (niedziela)

Zbiórka: na par­kingu przy skle­pie Biedronka w Sobieszowie o godz. 17:00

Czas trwa­nia: ok. 2 godzin

Udział w wycieczce jest bez­płatny. Uczestnicy we wła­snym zakre­sie powinni ubez­pie­czyć się od następstw nie­szczę­śli­wych wypadków.

Zapraszamy!

 

Zapraszamy na wycieczkę “Wiosna na Lasockim Grzbiecie”

Zachodniosudeckie Towarzystwo Przyrodnicze zapra­sza na pierw­szą wycieczkę tego roku

WIOSNA NA LASOCKIM GRZBIECIE”. 

Planujemy zoba­czyć bogate popu­la­cje stor­czy­ków, przede wszyst­kim kukułki bzo­wej Dactylorhiza sam­bu­cina rosną­cej w oko­li­cach Niedamirowa. Jeśli wystar­czy czasu odwie­dzimy także jawo­rzyny z bogatą popu­la­cją mie­siącz­nicy trwa­łej Lunaria redi­viva, która powinna już teraz kwitnąć.

Spotykamy się w nie­dzielę (5 maja 2019) na par­kingu przy Biedronce na Zabobrzu (ul. Jana Pawła II) o godzi­nie 10:00, skąd wła­snymi samo­cho­dami ruszymy na trasę. Planowany czas wycieczki – około 5 godzin. Wycieczka jest bez­płatna, uczest­nicy ubez­pie­czają się na wła­sną rękę. Wycieczkę popro­wa­dzi bota­nik dr Marek Malicki.

Zapraszamy!

DSC_0238

 

Wiosna z bloga mykologa– Baziówka szyszkowata

Już od lutego, zaraz po roz­to­pach, w lasach świer­ko­wych obser­wo­wać można wcze­sno­wio­sen­nego wor­kowca – Baziówką szysz­ko­watą  (Piceomphale bul­ga­rio­ides), poda­waną rów­nież pod łaciń­ską nazwą (Rutstroemia bul­ga­rio­ides). Jest to gatu­nek gór­ski, wystę­puje naj­czę­ściej powy­żej 700 m. n.p.m., choć znane są także sta­no­wi­ska niżowe np. okolice Poznania. Bardzo inte­re­su­jąca jest bio­lo­gia tego gatunku. Występuje wyłącz­nie na szysz­kach świerka, nie infe­kuje szy­szek innych gatun­ków drzew. O tej porze roku nie ma innych, podob­nych gatun­ków, dla­tego grzybka łatwo jest ziden­ty­fi­ko­wać w terenie. W Polsce jest gatun­kiem rzad­kim, pierw­sze sta­no­wi­ska opu­bli­ko­wano dopiero w latach 80 –tych ubie­głego stu­le­cia; stwier­dzono go na Babiej Górze, w Gorcach i Tatrach. Z Sudetów, jak dotąd, brak jest danych literaturowych, choć gatu­nek wydaje się być czę­sty, a może nawet pospo­lity, przy­naj­mniej w regio­nie karkonosko-izerskim.

Najlepiej szu­kać owoc­ni­ków baziówki szysz­ko­wa­tej w miej­scach wil­got­nych, np. na wyle­ży­skach po sto­pio­nym śniegu, w doli­nach poto­ków i innych zagłę­bie­niach terenu, i im wyżej (n.p.m.), tym łatwiej je zna­leźć ;-) . Powodzenia!

Wasz myko­log Czesiu

Wiosna z bloga mykologa — Czarka austriacka

Wiosna nad­cho­dzi a wraz z nią budzą się do życia obiekty naszych obser­wa­cji. Nasz kolega Czesiu Narkiewicz — pasjo­nat grzy­bów już działa w tere­nie i mel­duje o nowo­ściach myko­lo­gicz­nych, które poja­wiają się w lesie. Te naj­bar­dziej cha­rak­te­ry­styczne, naj­cie­kaw­sze  i łatwe do zaob­ser­wo­wa­nia będziemy pre­zen­to­wać na stro­nie ZTP. Mamy nadzieję, że zachęci to Państwa do wędró­wek po lesie. Na zbiór praw­dziw­ków musimy jesz­cze pocze­kać, ale foto­grzy­bo­bra­nie innych gatun­ków możemy zacząć już dziś!

3 marca 2019

W lasach można już spo­tkać owoc­niki czarki austriac­kiej (Sarcoscypha austriaca). Występują one na pniach lub gałąz­kach drzew liścia­stych mniej lub bar­dziej zagrze­ba­nych w ziemi. W naszym regio­nie spo­ty­ka­łem ten gatu­nek na wierz­bie iwie, olszy i buku, naj­czę­ściej w zbio­ro­wi­skach lasów łęgowych. Na gałąz­kach buko­wych można obser­wo­wać czarkę austriacką  np. w Dolinie Ochotnicy w Górach Kaczawskich. Prezentowane foto­gra­fie z tego roku (03.03.2019) pocho­dzą z lasu łęgowego w doli­nie potoku mię­dzy Maciejową a Komarnem (po lewej stro­nie drogi w kie­runku Komarna). Do nie­dawna (2014r.) czarka austriacka była gatun­kiem chro­nio­nym. Obecnie można pozy­ski­wać jej owoc­niki, jest sto­so­wana m. in. do  ozdabiania sałatek.

Czarka austriacka ma dwa bar­dzo podobne sobo­wtóry: w miarę czę­stą w Polsce -czarkę szkar­łatną (Sarcoscypha coc­ci­nea) i bar­dzo rzadką czarką juraj­ską (Sarcoscypha jurana)- obie dotych­czas nie były stwier­dzone w Sudetach Zachodnich. Czarka juraj­ska, jako jedyna czarka, jest obec­nie gatun­kiem obję­tym ochroną. To rzadki grzyb na całym obsza­rze występowania, preferuje gałę­zie lipy oraz pod­łoże wapienne. Czarka szkar­łatna ma podobne wyma­ga­nia sie­dli­skowe jak czarka austriacka. W lite­ra­tu­rze czę­ściej poda­wana jest z pół­noc­nych regio­nów Polski. Aby dokład­nie okre­ślić gatu­nek czarki nie­zbędne jest bada­nie mikroskopowe. W tym celu należy zebrać i zasu­szyć przy­naj­mniej kawa­łek doj­rza­łego owoc­nika (naj­le­piej naj­star­szego) i w miarę moż­li­wo­ści ziden­ty­fi­ko­wać gatu­nek drzewa żywi­ciela. Inaczej pozo­staje nam iden­ty­fi­ka­cja tylko do rodzaju.

Czarki będą owoc­ni­ko­wać jesz­cze długo. Na dnie kamie­nio­łomu na górze Miłek znaj­do­wa­łem je w latach ubie­głych jesz­cze na początku maja.

Pozdrawiam! — Wasz myko­log Czesiu