• Widok ze Spicaka w str. Kotliny Kłodzkiej
 • Widok w kierunku Śnieżki, Czarna Kopa
 • Droga przez Izerską Halę
 • Rozszczepka pospolita, przelom Nysy Łużyckiej
 • Widok ze Szczelińca w str. Radkowa
 • Karkonosze ze Spicaka
 • Las, Rudawy Janowickie z Sokolika
Widok ze Spicaka w str. Kotliny Kłodzkiej1 Widok w kierunku Śnieżki, Czarna Kopa2 Droga przez Izerską Halę3 Rozszczepka pospolita, przelom Nysy Łużyckiej4 Widok ze Szczelińca w str. Radkowa5 Karkonosze ze Spicaka6 Las, Rudawy Janowickie z Sokolika7

Przyroda Sudetów Zachodnich — tom 5 (2002)

Spis tre­ści

 • Marek Krukowski- Storczyk drob­no­kwia­towy Orchis ustu­lata L. w Sudetach.
 • Krzysztof Świer­kosz, Marta Podlaska - Tajęża jed­no­stronna (Goodyera repens (L.) R. Br.) w Masywie Piekielnej Góry koło Polanicy (Sudety Środkowe).
 • Marek Krukowski - Rzadkie gatunki roślin naczy­nio­wych Karkonoszy. 1. Szarota drobnaGnaphalium supi­num L.
 • Roman Gramsz - Rosiczka okrą­gło­listna Drosera rotun­di­fo­lia na sta­wach hodow­la­nych koło Podgórzyna (Kotlina Jeleniogórska).
 • Remigiusz Pielech - Nowe sta­no­wi­ska prze­tacz­nika nit­ko­wa­tego (Veronica fili­for­mis Sm.) w Sudetach Zachodnich.
 • Waldemar Bena - Obserwacje flo­ry­styczne z Łużyc (4).
 • Paweł Kwiatkowski - Flora naczy­niowa Masywu Połomu (Góry Kaczawskie).
 • Krzysztof Świer­kosz - Flora i zbio­ro­wi­ska roślinne rezer­watu “Krokusy w Górzyńcu” (Góry Izerskie).
 • Marek Malicki, Remigiusz Pielech - Waloryzacja den­dro­flory zespołu par­kowo — pała­co­wego w Staniszowie.
 • Ewa Fudali - Udział mchów w zbio­ro­wi­skach roślin naczy­nio­wych Małego Śnie­żnego Kotła (Karkonosze).
 • Maria Kossowska - Ostoja rzad­kich poro­stów epi­fi­tycz­nych na jodłach w Wąwozie Szklarki (Karkonoski Park Narodowy)
 • Volker Otte - Zielnik poro­stów Carla Gottloba Mosiga w Państwowym Muzeum Przyrodniczym w Görlitz
 • Czesław Narkiewicz - Nowe sta­no­wi­ska koro­nicy ozdob­nej Sarcosphaera coro­na­ria(Jacq.) Boud. w Górach Kaczawskich.
 • Czesław Narkiewicz - Materiały do pozna­nia maczuż­ni­ków Cordyceps w Sudetach.
 • Alfred Borkowski - Motyle minu­jące Sudetów Zachodnich. Część III. Przyczynki do rodzin Bucculatricidae, Gracillariidae (kon­ty­nu­acja) i Lyonetiidae (Lepidoptera).
 • Adam Malkiewicz - Zanclognatha zel­le­ra­lis (Wocke, 1850) (Lepidoptera: Noctuidae) — odna­le­ziony motyl pogó­rza Sudetów.
 • Adam Malkiewicz, Andrzej Kokot, Jarosław Kania - Nowe i rzad­kie gatunki motyli (Lepidoptera) na tere­nie Borów Dolnośląskich i Sudetów.
 • Alfred Borkowski - Rozmieszczenie zawi­sa­ków (Lepidoptera, Sphingidae) w zachod­niej czę­ści Sudetów z uwa­gami do przy­czyn zani­ka­nia gatunków.
 • Krzysztof Strażnik - Motyle dzienne (Lepidoptera: Papilionoidea, Hesperioidea) wystę­pu­jące na tere­nie Gminy Platerówka.
 • Ryszard Haitlinger - Roztocze (Acari: Prostigmata: Erythraeoidea, Trombidioidea, Tanaupodoidea, Trombiculoidea (bez Trombiculidae) Sudetów.
 • Krzysztof Zając - Liczebność i roz­miesz­cze­nie dzi­wo­nii Carpodacus ery­th­ri­nus (PALLAS, 1770) w Kotlinie Jeleniogórskiej
 • Grzegorz Orłowski - Zimowa obser­wa­cja pło­cha­cza hal­nego (Prunella col­la­ris Scop., 1769) na Hali Izerskiej
 • Regina Podsadowska - Nowe sta­no­wi­ska popie­licy Glis glis (Linnaeus, 1766) w Górach Ołowianych
 • Olaf Tietz - Czaszka tura Bos pri­mi­ge­nius Bojanus z Tarnowa Jeziernego (SW-Polska) w zbio­rach pań­stwo­wego Muzeum Przyrodniczego w Görlitz
 • Grzegorz Synowiec, Magdalena Jasińska - Rumowiska skalne w doli­nach jaro­wych na Pogórzu Kaczawskim

OCHRONA PRZYRODY

 • Jacek Potocki - Z dzie­jów ochrony przy­rody w Karkonoszach
 • Władysław Barzdajn, Andrzej Raj - Założenia resty­tu­cji jodły pospo­li­tej (Abies alba Mill.) w Karkonoskim Parku Narodowym
 • Władysław Barzdajn, Andrzej Raj - Strategia czyn­nej ochrony i resty­tu­cji gatun­ków drze­wia­stych w Karkonoskim Parku Narodowym
 • Axel Gebauer - Zwierzyniec w Görlitz

KALENDARIUM

 • Bożena Gramsz, Czesław Narkiewicz, Andrzej Paczos, Regina Podsadowska — Kalendarium Muzeum Przyrodniczego w Jeleniej Górze — 2002 r. 
 • Roman Gramsz - Kalendarium Zachodniosudeckiego Towarzystwa Przyrodniczego

KONFERENCJE, SPRAWOZDANIAKOMUNIKATY

 • Joanna Furmankiewicz, Marek Furmankiewicz - Wystawa i mię­dzy­na­ro­dowa kon­fe­ren­cja “Nietoperze Sudetów”
 • Andrzej Paczos - VI. Zjazd Geomorfologów Polskich. Jelenia Góra — Cieplice 11–14.09.2002 r.

 

Podziel się: