• Widok ze Spicaka w str. Kotliny Kłodzkiej
 • Widok w kierunku Śnieżki, Czarna Kopa
 • Droga przez Izerską Halę
 • Rozszczepka pospolita, przelom Nysy Łużyckiej
 • Widok ze Szczelińca w str. Radkowa
 • Karkonosze ze Spicaka
 • Las, Rudawy Janowickie z Sokolika
Widok ze Spicaka w str. Kotliny Kłodzkiej1 Widok w kierunku Śnieżki, Czarna Kopa2 Droga przez Izerską Halę3 Rozszczepka pospolita, przelom Nysy Łużyckiej4 Widok ze Szczelińca w str. Radkowa5 Karkonosze ze Spicaka6 Las, Rudawy Janowickie z Sokolika7

Dołącz do nas

Aby wstą­pić do Zachodniosudeckiego Towarzystwa Przyrodniczego należy:

 1. Wypełnić i prze­słać do sie­dziby Towarzystwa dekla­ra­cję człon­kow­ską.
  Deklarację można otrzy­mać w sie­dzi­bie Towarzystwa lub pobrać poni­żej. Po wypeł­nie­niu i pod­pi­sa­niu dekla­ra­cję należy prze­słać na adres ZTP.

  Deklaracja człon­kow­ska (85,1 KiB, 864 pobrań)

 1. Opłacić składkę człon­kow­ską w wybra­nej wyso­ko­ści.
  Składkę człon­kow­ską można wpła­cić gotówką lub prze­le­wem na rachu­nek Zachodniosudeckiego Towarzystwa Przyrodniczego:

Bank Zachodni WBK, III Oddz. w Jeleniej Górze
nr 22–1090-2633–0000-0006–5601-1524
z dopi­skiem “SKŁADKA CZŁONKOWSKA

Składkę można opła­cić rów­nież bez­po­śred­nio w sie­dzi­bie naszego Towarzystwa (np. podczas Walnego Zebrania Członków). W przy­padku opła­ce­nia skła­dek za kilka lat (np. składek zale­głych) należy wpi­sać na blan­kie­cie jakich lat wpłata doty­czy. składka jest ważna do końca roku, w któ­rym się ją opła­ciło. W przy­padku osób zapi­su­ją­cych się do Towarzystwa w listo­pa­dzie lub grud­niu, ich pierw­sza składka jest ważna do końca następ­nego roku.

Wysokość rocz­nych skła­dek człon­kow­skich:
⇒   Normalna - 20 zł
⇒   Ulgowa* — 10 zł

* Składka ulgowa przy­słu­guje uczniom, stu­den­tom, eme­ry­tom i rencistom.

Więcej infor­ma­cji na temat pro­ce­dury przyj­mo­wa­nia nowych człon­ków oraz o pra­wach i obo­wiąz­kach człon­ków naszego Towarzystwa znaj­dziesz w sta­tu­cie ZTP.

 

Podziel się: