• Widok ze Spicaka w str. Kotliny Kłodzkiej
  • Widok w kierunku Śnieżki, Czarna Kopa
  • Droga przez Izerską Halę
  • Rozszczepka pospolita, przelom Nysy Łużyckiej
  • Widok ze Szczelińca w str. Radkowa
  • Karkonosze ze Spicaka
  • Las, Rudawy Janowickie z Sokolika
Widok ze Spicaka w str. Kotliny Kłodzkiej1 Widok w kierunku Śnieżki, Czarna Kopa2 Droga przez Izerską Halę3 Rozszczepka pospolita, przelom Nysy Łużyckiej4 Widok ze Szczelińca w str. Radkowa5 Karkonosze ze Spicaka6 Las, Rudawy Janowickie z Sokolika7

Kryteria kwalifikowania publikacji do druku

Kryteria kwa­li­fi­ko­wa­nia publi­ka­cji do druku w cza­so­pi­śmie Przyroda Sudetów:

  • publi­ka­cja powinna mieć cha­rak­ter arty­kułu nauko­wego i pre­zen­to­wać wyniki ory­gi­nal­nych badań z zakresu bota­niki, zoo­lo­gii lub przy­rody nie­oży­wio­nej z obszaru Sudetów i okolic,
  • publi­ka­cja powinna zawie­rać tytuł, nazwi­ska i imiona auto­rów wraz z ich afi­lia­cją i przed­sta­wiać aktu­alny stan wie­dzy, meto­dykę badań, prze­bieg pro­cesu badaw­czego, jego wyniki i wnio­ski z przy­to­cze­niem cyto­wa­nej lite­ra­tury (bibliografia),
  • do druku przyj­mo­wane są arty­kuły pozy­tyw­nie oce­nione przez recenzentów.

  Formularz recen­zji (150,7 KiB, 732 pobrań)

Podziel się: