• Widok ze Spicaka w str. Kotliny Kłodzkiej
  • Widok w kierunku Śnieżki, Czarna Kopa
  • Droga przez Izerską Halę
  • Rozszczepka pospolita, przelom Nysy Łużyckiej
  • Widok ze Szczelińca w str. Radkowa
  • Karkonosze ze Spicaka
  • Las, Rudawy Janowickie z Sokolika
Widok ze Spicaka w str. Kotliny Kłodzkiej1 Widok w kierunku Śnieżki, Czarna Kopa2 Droga przez Izerską Halę3 Rozszczepka pospolita, przelom Nysy Łużyckiej4 Widok ze Szczelińca w str. Radkowa5 Karkonosze ze Spicaka6 Las, Rudawy Janowickie z Sokolika7

Karkonosze

Rejon Owczych Skał w Karkonoszach — obserwacja flory i fauny

Zachodniosudeckie Towarzystwo Przyrodnicze ser­decz­nie zapra­sza na zbli­ża­jącą się wycieczkę przyrodniczą

“Rejon Owczych Skał w Karkonoszach — obser­wa­cja flory i fauny“
pro­wa­dzi: Andrzej Kurpiewski

Termin: 4 sierpnia

Zbiórka przy OSP Piechowice (ul. Szkolna 4), o godz. 10:00.

Transport wła­sny.

Czas trwa­nia:  do godz. 15:00

Udział w wycieczce jest bez­płatny. Uczestnicy we wła­snym zakre­sie powinni ubez­pie­czyć się od następstw nie­szczę­śli­wych wypadków.

Zachęcamy do zapo­zna­nia się z har­mo­no­gra­mem wycie­czek przy­rod­ni­czych ZTP

Z wizytą w Centrum Informacyjnym KPN w Karpaczu

Zachodniosudeckie Towarzystwo Przyrodnicze ser­decz­nie zapra­sza na zbli­ża­jącą się wycieczkę przyrodniczą

“Z wizytą w Centrum Informacyjnym KPN w Karpaczu“
pro­wa­dzi: Karolina Dobrowolska-Martini

Termin: 29 czerwca

Zbiórka o godz. 10:00, przy nowo otwar­tym Centrum Informacyjnym KPN w Karpaczu, ul. Leśna 9

Czas trwa­nia: ok. 2 godzin

Długość trasy: na miejscu

W pro­gra­mie m.in.: zapo­zna­nie się z mapą geo­lo­giczną wschod­nich Karkonoszy, odwie­dziny w Domku Laboranta oraz w Ogrodzie Ziół i Krzewów Karkonoskich

Kontakt z Centrum Informacyjnym KPN: www.cikpn.kpnmab.pl , tel.: 757000008

wycieczka

Udział w wycieczce jest bez­płatny. Uczestnicy we wła­snym zakre­sie powinni ubez­pie­czyć się od następstw nie­szczę­śli­wych wypad­ków.

Zachęcamy do zapo­zna­nia się z har­mo­no­gra­mem wycie­czek przy­rod­ni­czych ZTP

Flora Karkonoszy

Zachodniosudeckie Towarzystwo Przyrodnicze ser­decz­nie zapra­sza na zbli­ża­jącą się wycieczkę przyrodniczą

“Flora Karkonoszy“
pro­wa­dzi: Andrzej Kurpiewski

Termin: 23 czerwca

Zbiórka przy OSP Piechowice (ul. Szkolna 4), o godz. 10:00. Wyjazd z Piechowic do Szklarskiej Poręby wła­snymi samo­cho­dami o godzi­nie 10:15.

Zainteresowanych pro­simy o wcze­śniej­szy kon­takt tele­fo­niczny pod numer: 502 641 541, w celu roz­dy­spo­no­wa­nia miejsc w autach.

Czas trwa­nia: nie dłu­żej niż do godz. 18:00

Trasa: Wodospad Kamieńczyka — Hala Szrenicka — Szrenica — Śnie­żne Kotły — Hala pod Łabskim Szczytem — par­king pod Kamieńczykiem (w zależ­no­ści od warun­ków pogo­do­wych oraz sił uczest­ni­ków trasa może zostać zmo­dy­fi­ko­wana). Z uczest­ni­kami możemy spo­tkać się także na szlaku — w Schronisku na Hali Szrenickiej, przy gór­nej sta­cji kolei na Szrenicę (jeśli ktoś zechce wje­chać na Szrenicę wyciągiem).

Długość trasy: ok 25 km

P6091307plakat

Udział w wycieczce jest bez­płatny. Uczestnicy we wła­snym zakre­sie powinni ubez­pie­czyć się od następstw nie­szczę­śli­wych wypad­ków.

Zachęcamy do zapo­zna­nia się z har­mo­no­gra­mem wycie­czek przy­rod­ni­czych ZTP

Zbiorowiska łąk świeżych

Zachodniosudeckie Towarzystwo Przyrodnicze ser­decz­nie zapra­sza na zbli­ża­jącą się wycieczkę przyrodniczą

“Zbiorowiska łąk świe­żych“
pro­wa­dzi: Andrzej Kurpiewski

Termin: 16 czerwca

Zbiórka przy OSP Piechowice (ul. Szkolna 4), o godz. 10:00
Czas trwa­nia: ok. 3 h
Trasa: oko­lice Piechowic, trasa łatwa, nizinna
Długość trasy: ok 3 km

Udział w wycieczce jest bez­płatny. Uczestnicy we wła­snym zakre­sie powinni ubez­pie­czyć się od następstw nie­szczę­śli­wych wypad­ków.

Zachęcamy do zapo­zna­nia się z har­mo­no­gra­mem wycie­czek przy­rod­ni­czych ZTP

Ptaki Stawów Sobieszowskich

Zachodniosudeckie Towarzystwo Przyrodnicze ser­decz­nie zapra­sza na zbli­ża­jącą się wycieczkę przyrodniczą

“Ptaki Stawów Sobieszowskich“
pro­wa­dzi: Andrzej Kurpiewski

Termin: 9 czerwca

Zbiórka na par­kingu przy Biedronce w Sobieszowie (ul. Cieplicka), o godz. 18:00
Czas trwa­nia: ok. 2 godzin
Trasa: oko­lice Stawów Sobieszowskich, gdzie będziemy słu­chać i obser­wo­wać m.in. bąka, trzci­niaka, per­kozka i zapewne wiele innych gatun­ków pta­ków wód i szuwarów.

 

Udział w wycieczce jest bez­płatny. Uczestnicy, we wła­snym zakre­sie, powinni ubez­pie­czyć się od następstw nie­szczę­śli­wych wypad­ków.

Zachęcamy do zapo­zna­nia się z har­mo­no­gra­mem wycie­czek przy­rod­ni­czych ZTP