• Widok ze Spicaka w str. Kotliny Kłodzkiej
 • Widok w kierunku Śnieżki, Czarna Kopa
 • Droga przez Izerską Halę
 • Rozszczepka pospolita, przelom Nysy Łużyckiej
 • Widok ze Szczelińca w str. Radkowa
 • Karkonosze ze Spicaka
 • Las, Rudawy Janowickie z Sokolika
Widok ze Spicaka w str. Kotliny Kłodzkiej1 Widok w kierunku Śnieżki, Czarna Kopa2 Droga przez Izerską Halę3 Rozszczepka pospolita, przelom Nysy Łużyckiej4 Widok ze Szczelińca w str. Radkowa5 Karkonosze ze Spicaka6 Las, Rudawy Janowickie z Sokolika7

Przyroda Sudetów — tom 13 (2010)

Spis tre­ści

 • Jacek Urbaniak
  Ornamentacja oospor ramie­nic (Charophyta) ze Stawów Podgórzyńskich
 • Ewa Fudali
  Zmiany we flo­rze mchów Kotła Łomniczki (Karkonosze) w latach 1869–2008
 • Ewa Posz
  Materiały do roz­miesz­cze­nia gatun­ków rodzaju Euphrasia L. (Scrophulariaceae)w Karkonoszach. Cz. I.
 • Krzysztof Świer­kosz, Kamila Reczyńska
  Nowe sta­no­wi­ska Cotoneaster inte­ger­ri­mus Medik.Festuca pal­lens Host. w kolo­nii roślin­no­ści cie­pło­lub­nej koło Podtynia (Kotlina Kłodzka, Sudety Środkowe)
 • Kamila Reczyńska, Krzysztof Świer­kosz
  Zanokcica ciemna Asplenium adiantum-nigrum L. ponow­nie odna­le­ziona w rezer­wa­cie „Góra Radunia” (Masyw Ślęży, Przedgórze Sudeckie)
 • Grzegorz Wójcik, Zbigniew Gołąb
  Stanowiska rojow­nika pospo­li­tego Jovibarba sobo­li­fera (Sims.) Opiz (Crassulaceae) w Górach Stołowych (Sudety Środkowe)
 • Anna Jakubska-Busse, Ewa Szczęśniak, Michał Śliwiń­ski, Czesław Narkiewicz
  Zanikanie sta­no­wisk obu­wika pospo­li­tego Cypripedium cal­ce­olus L., 1753(Orchidaceae) w Sudetach
 • Michał Smoczyk
  Rzadkie i zagro­żone rośliny naczy­niowe Pogórza Orlickiego (Sudety Środ­kowe)– część 1
 • Paweł Kwiatkowski
  Zbiorowiska leśne klasy Vaccinio–Piceetea, Quercetea robori-petraeaeQuerco-Fagetea w Sudetach – stan pozna­nia i zagrożenie
 • Katarzyna Szczepańska, Andrzej Szczepański
  Solorina spon­giosa (Ach.) Anzi nowy gatu­nek poro­stu w pol­skiej­czę­ści Sudetów
 • Marek Halama, Kamila Reczyńska, Krzysztof Świer­kosz
  Nowe sta­no­wi­ska Clathrus archeri (Berk.) Dring (Basidiomycota, Phallales)na Dolnym Śląsku
 • Robert Rozwałka
  Uzupełnienia i spro­sto­wa­nia infor­ma­cji o pają­kach (Araneae) z ParkuNarodowego Gór Stołowych
 • Adam Malkiewicz, Jarosław Kania
  Nowe sów­ko­wate (Lepidoptera: Noctuidae) dla pol­skich Sudetów Wschodnich
 • Tomasz Blaik
  Zanclognatha zel­le­ra­lis (Wocke, 1850) i Conisania lute­ago ([Denis & Schiffermüller], 1775) (Lepidoptera, Noctuidae) w Sudetach na tle roz­sie­dle­nia i zmian zasięgu w Europie Środkowej
 • Adam Malkiewicz, Xavier Dobrzański
  Studia nad koszów­ko­wa­tymi Dolnego Śląska (Lepidoptera: Psychidae). Cz. 1. Naryciini
 • Bartłomiej Janoszek, Marek Janoszek, Dariusz Tarnawski
  Stonkowate (Coleoptera: Chrysomelidae) Parku Narodowego Gór Stołowychi jego otuliny
 • Alicja Korcz
  Pluskwiaki róż­no­skrzy­dłe (Hemiptera: Heteroptera) zebrane na tere­nie JeleniejGóry-Cieplic w 2009 roku
 • Marcin Graczyk
  Ichtiofauna wód Jeleniej Góry
 • Agnieszka Ogrodowczyk, Maria Ogielska, Piotr Kierzkowski, Robert Maślak
  Występowanie sala­man­dry pla­mi­stej Salamandra s. sala­man­dra Linnaeus, 1758na Dolnym Śląsku
 • Tomasz Majtyka, Joanna Górajewska, Jakub Kordas, Maria Ogielska
  Herpetofauna Ślężań­skiego Parku Krajobrazowego i okolic
 • Marek Stajszczyk, Emil Kotwicki, Krzysztof Ostrowski
  Awifauna Zbiornika Przeworno na Przedgórzu Sudeckim
 • Piotr Migoń
  Nowe dane do pozna­nia rzeźby osu­wi­sko­wej Gór Kamiennych
 • Dariusz Krzyszkowski
  Osady póź­nego plej­sto­cenu i ewo­lu­cja doliny Strzegomki/Czyżynki w środ­ko­wej czę­ści Pogórza Wałbrzyskiego
 • Andrzej Traczyk, Marek Kasprzak
  Morfologia i mor­fo­ge­neza doliny Maciejowickiego Potoku we wschod­niej­czę­ści Pogórza Izerskiego
 • Agnieszka Latocha, Krzysztof Parzóch
  Efekty geo­mor­fo­lo­giczne powo­dzi w doli­nie Białej Lądeckiej w czerwcu 2009 r.
 • Piotr Migoń
  Geneza blo­ków pia­skow­co­wych na Pustelniku (Góry Stołowe)
 • Matylda Witek
  Funkcjonowanie gór­skich sys­te­mów flu­wial­nych w warun­kach regu­la­cjina przy­kła­dzie koryta Ścinawki pomię­dzy­Ści­nawką Dolną a Kłodzkiem
 • Agnieszka Rozenkiewicz, Janusz Łach
  Problematyka nazew­nic­twa regio­nal­nego pogra­ni­cza pol­sko czeskiego

SPRAWOZDANIAKOMUNIKATY

 • Stanisław Firszt
  Sprawozdanie z dzia­łal­no­ści Muzeum Przyrodniczego w Jeleniej Górzeza 2009 rok

IN MEMORIAM

 • Caspar Schwenckfeldt (1563–1609)
 • Iwona Barbara Wojciech (1969–2009)

 

Dostępna jest rów­nież zawar­tość całego numeru:

  Przyroda Sudetów 13 (19,2 MiB, 4 591 pobrań)

 

 

 

Podziel się: