• Widok ze Spicaka w str. Kotliny Kłodzkiej
 • Widok w kierunku Śnieżki, Czarna Kopa
 • Droga przez Izerską Halę
 • Rozszczepka pospolita, przelom Nysy Łużyckiej
 • Widok ze Szczelińca w str. Radkowa
 • Karkonosze ze Spicaka
 • Las, Rudawy Janowickie z Sokolika
Widok ze Spicaka w str. Kotliny Kłodzkiej1 Widok w kierunku Śnieżki, Czarna Kopa2 Droga przez Izerską Halę3 Rozszczepka pospolita, przelom Nysy Łużyckiej4 Widok ze Szczelińca w str. Radkowa5 Karkonosze ze Spicaka6 Las, Rudawy Janowickie z Sokolika7

Przyroda Sudetów Zachodnich — tom 2 (1999)

Spis tre­ści

 • Czesław Narkiewicz - “Torfowisko na Trzcińskich Mokradłach” w Kotlinie Jeleniogórskiej
 • Roman Gramsz, Czesław Narkiewicz - Godna ochrony bliź­nicz­kowa murawa koło Wojciechowa na Pogórzu Izerskim
 • Waldemar Bena - Obserwacje flo­ry­styczne z Łużyc (1)
 • Andrzej Chlebicki - Grzyby zebrane na gni­do­szu sudec­kim (Pedicularis sude­tica ssp.sude­tica), skal­nicy śnie­żnej (Saxifraga niva­lis) i wierz­bie lapoń­skiej (Salix lap­po­num) w Karkonoszach
 • Czesław Narkiewicz - Gwiazdosze (Geastrum, Astraeus) w Sudetach Zachodnich
 • Czesław Narkiewicz - Mądziak psi (Mutinus cani­nus) i mądziak mali­nowy (Mutinus rave­ne­lii) w Sudetach Zachodnich.
 • Adam Malkiewicz - Nowe obser­wa­cje pokłon­nika osi­nowca (Limenitis populi) i modraszka aman­dusa (Polyommatus aman­dus) (Lepidoptera: Papilionoidea) w Karkonoszach polskich.
 • Tomasz Zając, Krzysztof Zając - Nowe stwier­dze­nia trzech rzad­kich dla Sudetów Zachodnich gatun­ków motyli dzien­nych (Lepidoptera).
 • Alfred Borkowski - Ważki (Odonata) byłego woje­wódz­twa jeleniogórskiego.
 • Tadeusz Kusiak - Nowe sta­no­wi­ska gala­sówki żołę­dziówki (Andricus quer­cus cali­cis) w Sudetach Zachodnich.
 • Tomasz Zając - Nowe sta­no­wi­ska tygrzyka pasko­wa­nego Argiope bru­en­ni­chi (Scopoli, 1772) (Aranei: Araneidae) w Sudetach Zachodnich i na ich przedgórzu.
 • Alfred Borkowski - Łatczyn bro­daw­nik - Decticus ver­ru­ci­vo­rus (Linnaeus, 1758) (Orthopteroidea : Saltatoria) w Sudetach Zachodnich
 • Robert Maślak - Zimowanie larw traszki gór­skiej (Triturus alpe­stris Laurenti 1768) na Przedgórzu Sudeckim
 • Grzegorz Bobrowicz, Krzysztof Konieczny - Występowanie sala­man­dry Salamandra sala­man­dra w Parku Krajobrazowym “Chełmy” na Pogórzu Kaczawskim
 • Waldemar Bena - Nowe stwier­dze­nia gnie­wo­sza pla­mi­stego (Coronella austriaca)w Puszczy Zgorzeleckiej
 • Zbigniew Jakubiec - Badania ilo­ściowe pta­ków w rezer­wa­cie “Buki Sudeckie” w Górach Kaczawskich
 • Artur Pałucki - Pierwsze stwier­dze­nie lęgów bie­lika Haliaeetus albi­cilla w Karkonoszach
 • Rafał Szkudlarek, Renata Paszkiewicz - Zimowe sta­no­wi­ska rzad­kich gatun­ków nie­to­pe­rzy w Sudetach Zachodnich
 • Joanna Furmankiewicz, Krzysztof Zając - Ochrona naj­więk­szej na Dolnym Śląsku kolo­nii nocka dużego Myotis myotis (Borkhausen 1797)
 • Regina Podsadowska - Drobne ssaki pro­jek­to­wa­nego użytku eko­lo­gicz­nego “Źródli­sko Pijawnika”
 • Hermann Ansorge - Występowanie i bio­lo­gia jenota (Nyctereutes pro­cy­ono­ides) na Górnych Łużycach
 • Olaf Tietz - Otoczaki more­nowe por­firu rom­bo­wego z Pogórza Górnołużyckiego (SE Niemcy)
 • Piotr Migoń - Granice Kotliny Jeleniogórskiej
 • Andrzej Paczos - Zasięg i podział fizyczno-geograficzny Sudetów Zachodnich.

MUZEA

 • Andrzej Paczos - Państwowe Muzeum Przyrodnicze w Görlitz (Niemcy)

KALENDARIUM

 • Czesław Narkiewicz, Andrzej Paczos - Kalendarium Muzeum Przyrodniczego w Jeleniej Górze — 1999 r.

KONFERENCJE, SPRAWOZDANIA, KOMUNIKATY

 • Roman Gramsz - Natura 2000 — Europejska Sieć Ekologiczna
 • Andrzej Raj - Koncepcja ochrony przy­rody w Karkonoskim Parku Narodowym u progu roku 2000
 • Jan Vanék - Ochrana přírody v Krkonošskim národ­ním parku

 

Dostępna jest rów­nież zawar­tość całego numeru:

  Przyroda Sudetów Zachodnich 2 (6,6 MiB, 4 403 pobrań)

 

Podziel się: