• Widok ze Spicaka w str. Kotliny Kłodzkiej
 • Widok w kierunku Śnieżki, Czarna Kopa
 • Droga przez Izerską Halę
 • Rozszczepka pospolita, przelom Nysy Łużyckiej
 • Widok ze Szczelińca w str. Radkowa
 • Karkonosze ze Spicaka
 • Las, Rudawy Janowickie z Sokolika
Widok ze Spicaka w str. Kotliny Kłodzkiej1 Widok w kierunku Śnieżki, Czarna Kopa2 Droga przez Izerską Halę3 Rozszczepka pospolita, przelom Nysy Łużyckiej4 Widok ze Szczelińca w str. Radkowa5 Karkonosze ze Spicaka6 Las, Rudawy Janowickie z Sokolika7

Przyroda Sudetów — tom 15 (2012)

Spis tre­ści

 • Michał Smoczyk
  Rzadkie i zagro­żone rośliny naczy­niowe pol­skiej czę­ści Pogórza Orlickiego(Sudety Środ­kowe) – część 2
 • Paweł Kwiatkowski
  Flora naczy­niowa Rudaw Janowickich – ocena wstępna
 • Anna Sadowska-Deś, Katarzyna Szczepańska
  Nowe sta­no­wi­ska poro­stu Lasallia pustu­lata (L.) Mérat w Sudetach
 • Błażej Gierczyk, Jacek Soboń
  Entoloma chy­tro­phi­lum Wölfel, Noordel. & Dähncke w Sudetach
 • Diana Mańkowska-Jurek, Roman Rąpała
  Nowe dane o roz­sie­dle­niu ważek (Insecta: Odonata) na Śląsku
 • Krystian Niedojad
  Chrząszcze z nad­ro­dziny Chrysomeloidea (Coleoptera) w Sudetach Środkowych
 • Waldemar Bena
  Obserwacje smu­kwy kosma­tej Scolia hirta Schrank, 1781 (Hymenoptera: Scoliidae) w Borach Dolnośląskich
 • Adam Malkiewicz, Xavier Dobrzański
  Studia nad koszów­ko­wa­tymi (Lepidoptera: Psychidae) Dolnego Śląska.Cz. 3. Oiketicinae
 • Szymon Józefczuk, Jakub Józefczuk, Ireneusz Józefczuk
  Badania fauny motyli noc­nych nie­czyn­nego kamie­nio­łomu dolo­mi­tów kry­sta­licz­nych „Silesia” w Wojcieszowie. Sówkowate (Noctuidae)
 • Xavier Dobrzański
  Horisme ter­sata (Denis & Schiffermüller, 1775) – nowy gatu­nek miernikowca(Lepidoptera: Geometridae) dla fauny Borów Dolnośląskich
 • Małgorzata Kołtowska
  Herpetofauna Wzgórz Strzelińskich i oko­lic w latach 2007–2008
 • Kamil Struś
  Walory orni­to­lo­giczne Stawów Muchowskich na Pogórzu Kaczawskim
 • Marek Stajszczyk, Waldemar Bena, Marian Domagała, Paweł Kołodziejczyk, Jakub Szymczak
  Gęsiówka egip­ska Alopochen aegyp­tiaca na Przedgórzu Sudeckim
 • Piotr Wasiak
  Drugie stwier­dze­nie mewy obroż­nej Xema sabini w Sudetach
 • Kamil Struś
  Intensywny prze­lot gęsi zbo­żo­wych Anser faba­lis w Górach Wałbrzyskich
 • Piotr Migoń, Marek Kasprzak
  Rzeźba pół­noc­nego progu Gór Stołowych w rejo­nie Białej Skały
 • Andrzej Traczyk, Marek Kasprzak
  Morfologia masywu Zielonej Kopy w Górach Izerskich w świe­tle danych LiDARi ana­lizy geomorfometrycznej
 • Piotr Owczarek, Joanna Remisz
  Znaczenie geo­mor­fo­lo­giczne budowy ana­to­micz­nej pędów borówki czar­nejVaccinium myr­til­lus L. pię­tra sub­al­pej­skiego Karkonoszy
 • Krzysztof Parzóch, Łukasz Pawlik, Anna Solarska, Matylda Witek
  Osuwisko na sto­kach Śred­niaka w Masywie Śnie­żnika Kłodzkiego w 2011 roku
 • Joanna Remisz, Szymon Bijak
  Dendrochronologiczny zapis aktyw­no­ści sto­ków usy­pi­sko­wych Suchawyi Kruczej Skały (Sudety Środkowe)

SPRAWOZDANIAKOMUNIKATY

 • Stanisław Firszt
  Działalność Muzeum Przyrodniczego w Jeleniej Górze w 2011 r.
 • IN MEMORIAM
  Prof. dr hab. Jerzy Świe­cim­ski (1927–2012)
 • Prof. dr hab. Zygmunt Bocheński (1935–2009)
 • Stanisław Gibadło (1932–2011)
 • Dr Hugo Seydel (1840–1932)

 

Dostępna jest rów­nież zawar­tość całego numeru:

  Przyroda Sudetów 15 (11,7 MiB, 4 776 pobrań)

 

 

Podziel się: