• Widok ze Spicaka w str. Kotliny Kłodzkiej
  • Widok w kierunku Śnieżki, Czarna Kopa
  • Droga przez Izerską Halę
  • Rozszczepka pospolita, przelom Nysy Łużyckiej
  • Widok ze Szczelińca w str. Radkowa
  • Karkonosze ze Spicaka
  • Las, Rudawy Janowickie z Sokolika
Widok ze Spicaka w str. Kotliny Kłodzkiej1 Widok w kierunku Śnieżki, Czarna Kopa2 Droga przez Izerską Halę3 Rozszczepka pospolita, przelom Nysy Łużyckiej4 Widok ze Szczelińca w str. Radkowa5 Karkonosze ze Spicaka6 Las, Rudawy Janowickie z Sokolika7

Bez kategorii

Kwitną storczyki — czas na wycieczkę w Góry Kaczawskie!!!

Zapraszamy na wycieczkę stor­czy­kową w nie­dzielę – 11.06.2023.

Zbiórka uczest­ni­ków na par­kingu przy ”Biedronce” na Zabobrzu (Al. Jana Pawła II w Jeleniej Górze) o godz. 10:00
Program w zasa­dzie „ela­styczny”, zależny od ocze­ki­wań, dys­po­no­wa­nego czasu i kon­dy­cji fizycz­nej uczest­ni­ków.
Przejazd do Mysłowa, Grudna, Nowej Wsi Wielkiej, Wojcieszowa i Przełęczy Widok wła­snymi pojaz­dami.
Wizyty w oko­licz­nych kamie­nio­ło­mach, rezer­wa­tach, w cen­nych drze­wo­sta­nach i na łąkach wil­got­nych.
Prezentacja cen­nych gatun­ków stor­czy­ków takich jak: obu­wik pospo­lity, buław­nik mie­czo­listny, buław­nik wiel­ko­kwia­towy, pod­ko­lan biały, stor­czyk męski, kukułka sze­ro­ko­listna, listera jajo­wata, gnieź­nik leśny, gółka dłu­go­ostro­gowa, krusz­czyk sze­ro­ko­listny i być może krusz­czyk rdza­wo­czer­wony.
Prezentacja inte­re­su­ją­cych, chro­nio­nych gatun­ków kwit­ną­cych roślin chro­nio­nych takich jak: lilia zło­to­głów, kosa­ciec sybe­ryj­ski, orlik pospo­lity, irga zwy­czajna, pokrzyk-wilcza jagoda, ożanka pie­rza­sto­sieczna, gru­szyczka naj­mniej­sza i innych rzad­kich gatun­ków. Być może tra­fimy na „kwiat paproci”, czyli podej­źrzon księżycowy.

Powrót do Jeleniej Góry ok. godz. 17:00
Wycieczkę pro­wa­dzi prze­wod­nik sudecki Marian Bochynek, tel. 601342177.
Mile widziana zapo­wiedź uczest­nic­twa w postaci sms, bądź w postaci zgło­sze­nia tele­fo­nicz­nego.
Uwaga: Nie zapew­niamy trans­portu, uczest­nicy wycieczki sami powinni zadbać o trans­port samo­cho­dowy. Doświadczenie skła­nia nas, by wszyst­kim chęt­nym pole­cić umó­wie­nie się w kilka osób na jedno auto. Udział w wycieczce jest bez­płatny. Uczestnicy we wła­snym zakre­sie powinni ubez­pie­czyć się od następstw nie­szczę­śli­wych wypadków.

 

Zaproszenie na wycieczkę w Karkonosze

Zachodniosudeckie Towarzystwo Przyrodnicze

ser­decz­nie zapra­sza na wycieczkę przyrodniczą

 Acidofilne sie­dli­ska Karkonoszy

Po wyciecz­kach w Góry Kaczawskie, gdzie pozna­li­śmy cha­rak­te­ry­styczne gatunki roślin sie­dlisk zasa­do­wych, pro­po­nu­jemy teraz pozna­nie skraj­nie innych sie­dlisk i gatun­ków dla nich cha­rak­te­ry­stycz­nych, mia­no­wi­cie sie­dlisk aci­do­fil­nych (kwa­śnych). Stąd nasza pro­po­zy­cja, aby w naj­bliż­szą nie­dzielę wybrać się w Karkonosze, a w szcze­gól­no­ści do schro­ni­ska „Na Hali Szrenickiej” i dalej przez Halę pod Łabskim Szczytem do par­kingu przy DK nr 3 za Szklarską Porębą.

Prowadzi: Andrzej Kurpiewski — tel. 502 641 541

Termin: 5 czerwca  (nie­dziela) 2022

Zbiórka: par­king przy kościele ADS ul. Panieńska 36 w Jeleniej Górze (bli­sko ul. Wolności) o godz. 10:00.

Dla zain­te­re­so­wa­nych zwie­dza­niem kościoła zbiórka o 9:30

 Czas trwa­nia: ok. 6 godzin

Uwaga: Nie zapew­niamy trans­portu, uczest­nicy wycieczki sami powinni zadbać o trans­port samo­cho­dowy. Doświadczenie skła­nia nas, by wszyst­kim chęt­nym pole­cić umó­wie­nie się w kilka osób na jedno auto.

 Uczestnicy we wła­snym zakre­sie pokry­wają opłaty par­kin­gowe oraz bilet wstępu na teren Karkonoskiego Parku Narodowego (miesz­kańcy gmin poło­żo­nych na tere­nie KPN są zwol­nieni z opłat).

Serdecznie zapra­szamy!

Zaproszenie na kolejną wycieczkę przyrodniczą

Zachodniosudeckie Towarzystwo Przyrodnicze

ser­decz­nie zapra­sza na wycieczkę przyrodniczą

Storczyki Gór Kaczawskich

Wyjazd w Góry Kaczawskie, do Grudna. w poszu­ki­wa­niu stor­czy­ków (buław­nika wiel­ko­kwia­to­wego, buław­nika mie­czo­list­nego, gnieź­nika leśnego, obu­wika pospo­li­tego) i innych kal­cy­fil­nych gatun­ków roślin (orlika pospo­li­tego, wil­czej jagody, lilii zło­to­głów). Przejazd do Wojcieszowa i spa­cer po Rezerwacie „Góra Miłek”. Tu sta­no­wi­ska pod­ko­lana bia­łego, buław­ni­ków, podej­źrzona księ­ży­co­wego, ożanki pie­rza­sto­siecz­nej, irgi zwyczajnej.

Prowadzi: Marian Bochynek (prze­wod­nik sudecki) 601 342 177.

Termin: 29 maja 2022 (niedziela)

Zbiórka: par­king przy Biedronce na Zabobrzu (Al. Jana Pawła II) o godz. 10:00

Czas trwa­nia: ok. 6 godzin

Uwaga: Nie zapew­niamy trans­portu, uczest­nicy wycieczki sami powinni zadbać o trans­port samo­cho­dowy. Doświadczenie skła­nia nas, by wszyst­kim chęt­nym pole­cić umó­wie­nie się w kilka osób na jedno auto.

Udział w wycieczce jest bez­płatny. Uczestnicy we wła­snym zakre­sie powinni ubez­pie­czyć się od następstw nie­szczę­śli­wych wypadków.

Zaproszenie na wycieczkę na łąki z pełnikiem europejskim w rejonie Płoniny (Góry Kaczwskie)

Zachodniosudeckie Towarzystwo Przyrodnicze

ser­decz­nie zapra­sza na wycieczkę przyrodniczą

Łąki z peł­ni­kiem euro­pej­skim w rejo­nie Płoniny (Góry Kaczawskie)

 Użytki zie­lone poło­żone na połu­dnie od drogi powia­to­wej nr 2789D w Płoninie i obej­mu­jące także dolinę potoku Świdna na połu­dnie od linii kole­jo­wej. Położona wyżej, pół­nocna część tego obszaru zaj­muje sie­dli­sko łąki świe­żej z rzędu Arrhenatheretalia, Znacznie bar­dziej atrak­cyjna pod wzglę­dem przy­rod­ni­czym jest część łąki znaj­du­jąca się w doli­nie potoku oraz inne, wil­gotne jej frag­menty. Jest to ładnie zacho­wana fito­ce­noza łąki pod­mo­kłej Calthion ze znacz­nym udzia­łem krwi­ściągu lekar­skiego Sanguisorba offi­ci­na­lis, rde­stu wężow­nika Polygonum bistorta, przy­wrot­nika Alchemilla sp. oraz obję­tego ścisłą ochroną peł­nika euro­pej­skiego Trollius euro­pa­eus. Teren ten jest aktu­al­nie chro­niony w obrę­bie obszaru Natura 2000 Góry i Pogórze Kaczawskie (kod PLH020037).

Prowadzi: Marian Bochynek (prze­wod­nik sudecki)

Termin: 22 maja (nie­dziela) 2022

Zbiórka: par­king przy Biedronce na Zabobrzu (Al. Jana Pawła II) o godz. 10:00

Czas trwa­nia: ok. 6 godzin

Uwaga: Nie zapew­niamy trans­portu, uczest­nicy wycieczki sami powinni zadbać o trans­port samo­cho­dowy. Doświadczenie skła­nia nas, by wszyst­kim chęt­nym pole­cić umó­wie­nie się w kilka osób na jedno auto.Udział w wycieczce jest bez­płatny. Uczestnicy we wła­snym zakre­sie powinni ubez­pie­czyć się od następstw nie­szczę­śli­wych wypadków.

Zapraszamy wszyst­kich chętnych!

Zaproszenie na wycieczkę storczykową

Już w naj­bliż­szą nie­dzielę 13.06 Zachodniosudeckie Towarzystwo Przyrodnicze ser­decz­nie zapra­sza na wycieczkę stor­czy­kową w Góry Kaczawskie.

Trasa wycieczki będzie wio­dła przez Dziwiszów do Przełęczy Widok, dalej do Wojcieszowa. Na Przełęczy Widok poszu­kamy stor­czyka męskiego, pod­ko­lana bia­łego, stor­czyka sze­ro­ko­list­nego wraz z pre­zen­ta­cją pano­ramy Sudetów Zachodnich. Przejazd do Wojcieszowa i spa­cer po rezer­wa­cie „Góra Miłek”, alter­na­tyw­nie na Górę Połom, gdzie można odwie­dzić łatwo dostępną jaski­nię w obsza­rze poza zakła­dem wydo­byw­czym. Tam spo­tkamy sta­no­wi­ska pod­ko­lana bia­łego, buław­nika wiel­ko­kwia­to­wego, buław­nika mie­czo­list­nego, podej­źrzona księ­ży­co­wego, ożanki pie­rza­sto­siecz­nej, irgi zwy­czaj­nej, orlika. Przejazd do Grudna przez Lipę. Po dro­dze wizyta na Mokrej Łące, gdzie kwitną wła­śnie kosaćce sybe­ryj­skie. Następnie w Wapnikach poszu­ki­wa­nie oka­zów obu­wika pospo­li­tego (już kwit­nie), gnieź­nika leśnego, listery jajo­wa­tej, buław­ni­ków i wil­czej jagody. W dro­dze powrot­nej zaj­rzymy do rezer­watu „Buki Sudeckie”, gdzie spo­tkamy liczne gatunki roślin runa z lilią zło­to­głów, czosn­kiem niedź­wie­dzim, a w kamie­nio­ło­mie wapieni sta­no­wi­ska koko­ryczki won­nej, listery jajo­wa­tej i gółki długoostrogowej.


obuwik

Program ela­styczny, który dosto­su­jemy do ocze­ki­wań uczest­ni­ków. Ewentualne zwie­dze­nie jaskini z wła­snym oświetleniem.

Wycieczkę popro­wa­dzi: Marian Bochynek (Przewodnik Sudecki, leśnik); kon­takt: 601 342 177

Termin: 13 czerwca (nie­dziela) 2021

Zbiórka: par­king przy Biedronce na Zabobrzu (Al. Jana Pawła II) o godz. 10:00

Czas trwa­nia: Powrót do Jeleniej Góry ok. godz. 17:00

Uwaga: Nie zapew­niamy trans­portu, uczest­nicy wycieczki sami powinni zadbać o trans­port samo­cho­dowy. Doświadczenie skła­nia nas, by wszyst­kim chęt­nym pole­cić umó­wie­nie się w kilka osób na jedno auto. Strój luźny, terenowy.

Udział w wycieczce jest bez­płatny. Uczestnicy we wła­snym zakre­sie powinni ubez­pie­czyć się od następstw nie­szczę­śli­wych wypadków.

Chętnych pro­szę o wcze­śniej­szy kon­takt tele­fo­niczny: 601 342 177.

Zapraszamy!!!!

 

Zapraszamy na wycieczkę grzyboznawczą “Z koszykiem …. w Bory Dolnośląskie”

Zachodniosudeckie Towarzystwo Przyrodnicze

zapra­sza w nie­dzielę (13.10.2019) na wycieczkę grzyboznawczą:

„ Z koszy­kiem …. w Bory Dolnośląskie”

 Trasa wycieczki: Jelenia Góra – Zagajnik – Zebrzydowa – Jelenia Góra. Lasami Borów Dolnośląskich idziemy z Zagajnika do Zebrzydowej (około 7 km w linii pro­stej). Trasa wie­dzie leśnymi dro­gami, jest lekka, łatwa i przyjemna.

Atrakcje tury­styczno kra­jo­bra­zowe mijane po dro­dze: rzeka Czerna Wielka (w gór­nym biegu) — jedna z waż­niej­szych rzek w Borach Dolnośląskich,  lewy dopływ Bobru; zbior­nik reten­cyjny „Asuan” — ostoja rzad­kich pta­ków wod­nych (może zoba­czymy orła bie­lika); przed­wo­jenna, muro­wana wieża obser­wa­cyjna; malow­ni­cze stawy w daw­nych wyro­bi­skach kaolinu przy nie­dawno wybu­do­wa­nej auto­stra­dzie i na koniec odwie­dzimy naj­star­szy bluszcz w Polsce zwany „Bluszczem Kolejarzy”, koło sta­cji PKP w Zebrzydowej.

Na pewno znaj­dziemy liczne cie­ka­wostki myko­lo­giczne, a przy oka­zji napeł­nimy koszyki boro­wi­kami, pod­grzyb­kami, koź­la­rzami, rydzami … .

Spotykamy się na dworcu PKP w Jeleniej Górze.

Wyjazd z Jeleniej Góry (kie­ru­nek Goerlitz): 7.48  — Przyjazd do Zagajnika: 9.48

Powrót z Zebrzydowej: 15.28  – Przyjazd do Jeleniej Góry: 17.31  lub

Powrót z Zebrzydowej:17.31 – Przyjazd do Jeleniej Góry:19.21 (do wyboru).

 

Zapraszamy!

Fotorelacja z wycieczki w Góry Kaczawskie

Wycieczka storczykowa, niedziela – 02.06.2019.

Kwitną już naj­więk­sze pol­skie storczyki-obuwiki a także buław­niki, peł­niki euro­pej­skie i inne gatunki, to zna­czy jest naj­wyż­szy czas na wycieczkę w Góry Kaczawskie!!!

Szczegółowy pro­gram:

10.00 — zbiórka uczest­ni­ków na par­kingu przy ”Biedronce” na Zabobrzu (Al. Jana Pawła II w Jeleniej Górze).

Przejazd do Kaczorowa wła­snymi pojaz­dami. Na łąkach pod­mo­kłych liczne okazy peł­nika euro­pej­skiego i inte­re­su­jące gatunki roślin łąkowych.

Następnie wizyta w rezer­wa­cie „Buki Sudeckie”, gdzie spo­tkamy liczne gatunki roślin runa z lilią zło­to­głów, czosn­kiem niedź­wie­dzim. W kamie­nio­ło­mie wapieni sta­no­wi­ska koko­ryczki won­nej, listery jajo­wa­tej i gółki dłu­go­ostro­go­wej.

Przejazd do Grudna, poszu­ki­wa­nie oka­zów obu­wika pospo­li­tego i wil­czej jagody na górze Wapniki.

Przejazd do Wojcieszowa i spa­cer po rezer­wa­cie „Góra Miłek”. Tu sta­no­wi­ska pod­ko­lana bia­łego, buław­ni­ków, podej­źrzona księ­ży­co­wego, ożanki pie­rza­sto­siecz­nej, irgi zwy­czaj­nej. Wejście na wierz­cho­łek Cisowa, gdzie znaj­duje się natu­ralne sta­no­wi­sko cisa i nie­wiel­kie jaski­nie — schro­ni­ska będące miej­scem dwu­dzie­sto­wiecz­nych odkryć pale­on­to­lo­gicz­nych i arche­olo­gicz­nych. Na wierz­chołku o nazwie Młyniec jedyne w Polsce sta­no­wi­sko cykla­mena pur­pu­ro­wego, który nie­stety zakwit­nie dopiero w sierpniu.

W oko­licy Podgórek i Wojcieszowa moż­liwe wej­ście do któ­rejś z jaskiń kra­so­wych, uza­leż­nione od chęci i kon­dy­cji uczest­ni­ków. Należy zabrać oświe­tle­nie typu „czo­łówka”, odpo­wied­nie obu­wie i ubra­nie (takie któ­rych nie szkoda), gdyż pod zie­mią jest mokro i zimno.

Przełęcz Widok — pre­zen­ta­cja pano­ramy Sudetów Zachodnich ze sto­ków Łysej, spa­cer po łąkach pół­na­tu­ral­nych ze sta­no­wi­skami gółki dłu­go­ostro­go­wej , stor­czyka sze­ro­ko­list­nego i męskiego.

17.00 Powrót do Jeleniej Góry przez Dziwiszów.

Wycieczkę pro­wa­dzi prze­wod­nik sudecki Marian Bochynek, tel. 601342177. Mile widziana tele­fo­niczna zapo­wiedź uczestnictwa.

Uwaga: Nie zapew­niamy trans­portu, uczest­nicy wycieczki sami powinni zadbać o trans­port samo­cho­dowy. Doświadczenie skła­nia nas, by wszyst­kim chęt­nym pole­cić umó­wie­nie się w kilka osób na jedno auto. Udział w wycieczce jest bez­płatny. Uczestnicy we wła­snym zakre­sie powinni ubez­pie­czyć się od następstw nie­szczę­śli­wych wypadków.

Serdecznie zapra­szamy!

W rezerwacie Buki Sudeckie toniemy w morzu czosnku niedźwiedziego

W rezer­wa­cie Buki Sudeckie toniemy w morzu czosnku niedźwiedziego

 

Wiosna z bloga mykologa– Twardnica bulwiasta

Wraz z kwit­nie­niem zawil­ców roz­wija się sze­reg grzy­bów paso­żyt­ni­czych pora­ża­ją­cych ten gatu­nek. Są to głów­nie pospo­lite grzyby mikroskopijne, deformujące pędy i liście (np. Transchelia ane­mo­nes, Ochrospora ariae, Urocystis anemones).

Wyjątkowym, grzy­bo­wym paso­ży­tem zawil­ców jest Twardnica bul­wia­sta (Dumontinia tube­rosa). Jest to grzyb, który paso­ży­tuje na ich kłą­czach. Jesienią two­rzy on pod­ziemne skle­roty, twarde, bul­wia­ste organy prze­trwal­ni­kowe o śred­nicy do 1 cm. Dopiero wio­sną wyra­stają z nich owoc­niki. Początkowo są one puchar­ko­wate, póź­niej misecz­ko­wate, a w końcu pła­skie, tar­czo­wate o śred­nicy 1–3 cm. Barwa owoc­ni­ków to różne odcie­nie brązu w zależ­no­ści od warun­ków pogo­do­wych. Charakterystyczną cechą owoc­ni­ków jest prze­cho­dze­nie w dol­nej czę­ści w gruby, kil­ku­cen­ty­me­tro­wej dłu­go­ści sznur grzybni łączący owoc­niki ze skle­rotą. Twardnica bul­wia­sta wystę­puje wszę­dzie tam, gdzie rośnie żywi­ciel – zawi­lec gajowy. Nie jest w naszym regio­nie gatun­kiem rzad­kim. Okres owoc­ni­ko­wa­nia grzyba, to okres kwit­nie­nia zawil­ców; więc trzeba ich szu­kać już teraz!

Wiosna z bloga mykologa –Smardzówka czeska

W oko­li­cach Jeleniej Góry wystę­pują już grzyby smar­dzo­wate. Jako pierw­sze poja­wiły się smar­dzówki cze­skie (Verpa bohe­mica). Jej owoc­niki są typowe dla tej grupy grzy­bów, skła­dają się z trzonka i żółtobrązowego, dzwonkowatego kape­lu­sza o cha­rak­te­ry­stycz­nie pofał­do­wa­nej powierzchni. Kapelusz smar­dzówki, w odróż­nie­niu od smar­dzy, jest w dol­nej czę­ści wolny, nie przy­ro­śnięty do trzonu, po czym łatwo je odróż­nić. Smardzówka cze­ska chęt­niej rośnie w miej­scach cie­płych i nasło­necz­nio­nych, zwłasz­cza na pod­łożu wapien­nym. Częściej znaj­dziemy ją w Górach i Pogórzu Kaczawskim, ale znana jest także z Karkonoszy (Grzbiet Lasocki). Tegoroczne owoc­niki były zna­le­zione i foto­gra­fo­wane w zaro­ślach w oto­cze­niu kamie­nio­łomu w Mysłowie.

Dlaczego smar­dzówka „cze­ska”? Otóż po raz pierw­szy dla nauki naszego grzybka opi­sał Julius Vincenz von Krombholz (1782–1843), pod nazwą (Morchella bohe­mica), czyli nazwał go „patrio­tycz­nie” – smardz cze­ski. Odkrywca smar­dzówki uro­dził się w nie­wiel­kiej, cze­skiej miej­sco­wo­ści Horní Police koło Liberca. To zale­d­wie 90 km od Jeleniej Góry! Jego rodzi­cami byli miej­scowy nauczy­ciel oraz córka pie­ka­rza. W 1814 roku ukoń­czył stu­dia medyczne na Uniwersytecie w Pradze. Był wybit­nym leka­rzem i czło­wie­kiem o ogrom­nym sercu. Leczył ran­nych w kam­pa­niach napo­le­oń­skich, poma­gał bied­nym stu­den­tom, ale był przede wszyst­kim wiel­kim naukow­cem. Medyczne osią­gnię­cia Juliusa Kromholza były na tyle donio­słe, że w 1831 został rek­to­rem Uniwersytetu Karola w Pradze. Otrzymał też tytuł hono­rowe oby­wa­tel­stwo Pragi i tytuł szla­checki. Jego zmu­mi­fi­ko­wane serce po dziś dzień znaj­duje się w Klinice Chorób Wewnętrznych pra­skiego Uniwersytetu.

Jego dzia­łal­ność myko­lo­giczna to dzia­łal­ność dru­go­pla­nowa, po czę­ści hob­by­styczna, choć i tu miał wybitne osią­gnię­cia. Zajmował się tok­sycz­no­ścią grzy­bów, odkrył i opi­sał kilka nowych gatun­ków dla nauki, był auto­rem jed­nego z pierw­szych atla­sów grzy­bów w Czechach, z pięk­nymi, natu­ra­li­stycz­nymi ryci­nami, które sam nama­lo­wał. Na jego cześć utwo­rzono nowy rodzaj grzy­bów (Krombholzia)- (koź­larz), a miesz­kańcy małej cze­skiej miej­sco­wo­ści Horní Police (obec­nie zamiesz­ki­wana przez ok. 700 osób), dumni ze swo­jego daw­nego miesz­kańca, ufun­do­wali w 2011 roku tablicę i umie­ścili ją na budynku, gdzie się urodził.