• Widok ze Spicaka w str. Kotliny Kłodzkiej
  • Widok w kierunku Śnieżki, Czarna Kopa
  • Droga przez Izerską Halę
  • Rozszczepka pospolita, przelom Nysy Łużyckiej
  • Widok ze Szczelińca w str. Radkowa
  • Karkonosze ze Spicaka
  • Las, Rudawy Janowickie z Sokolika
Widok ze Spicaka w str. Kotliny Kłodzkiej1 Widok w kierunku Śnieżki, Czarna Kopa2 Droga przez Izerską Halę3 Rozszczepka pospolita, przelom Nysy Łużyckiej4 Widok ze Szczelińca w str. Radkowa5 Karkonosze ze Spicaka6 Las, Rudawy Janowickie z Sokolika7

Park Krajobrazowy Sudetów Wałbrzyskich

Park ten znaj­duje się w Sudetach Środ­ko­wych. Utworzono go w 1998 r. na obsza­rze Gór Suchych, Masywy Borowej i Grzbietu Rybnickiego. Są to naj­wyż­sze frag­menty Gór Wałbrzyskich i Kamiennych zbu­do­wane z per­m­skich skał wul­ka­nicz­nych. Park zaj­muje powierzch­nię 65 km² (wraz z otu­liną 84 km²). W jego kra­jo­bra­zie domi­nują kopu­la­ste wznie­sie­nia o bar­dzo stro­mych zbo­czach. Najwyższe z nich to Waligóra (936 m) w Górach Suchych. Blisko 90% powierzchni Parku zaj­mują lasy, prze­waż­nie świerkowe.

Podziel się: