• Widok ze Spicaka w str. Kotliny Kłodzkiej
 • Widok w kierunku Śnieżki, Czarna Kopa
 • Droga przez Izerską Halę
 • Rozszczepka pospolita, przelom Nysy Łużyckiej
 • Widok ze Szczelińca w str. Radkowa
 • Karkonosze ze Spicaka
 • Las, Rudawy Janowickie z Sokolika
Widok ze Spicaka w str. Kotliny Kłodzkiej1 Widok w kierunku Śnieżki, Czarna Kopa2 Droga przez Izerską Halę3 Rozszczepka pospolita, przelom Nysy Łużyckiej4 Widok ze Szczelińca w str. Radkowa5 Karkonosze ze Spicaka6 Las, Rudawy Janowickie z Sokolika7

Statut ZTP

ROZDZIAŁ 1
Postanowienia ogólne:

§ 1

 1. Zachodniosudeckie Towarzystwo Przyrodnicze zwane dalej Towarzystwem posiada oso­bo­wość prawną.
 2. Nazwa Towarzystwa oraz jego znak gra­ficzny — logo są praw­nie zastrze­żone. Opis znaku gra­ficz­nego zawiera załącz­nik nr 1 do statutu.

§ 2

 1. Terenem dzia­ła­nia Towarzystwa jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Siedziba mie­ści się w Jeleniej Górze.

§ 3

 1. Towarzystwo opiera swoją dzia­łal­ność na pracy spo­łecz­nej człon­ków. Do pro­wa­dze­nia swych spraw może zatrud­niać pracowników.

 § 4

 1. Towarzystwo ma prawo uży­wa­nia pie­częci, legi­ty­ma­cji i odznak zgod­nie z obo­wią­zu­ją­cymi w tym zakre­sie przepisami.

§ 5

 1. Stowarzyszenie może być człon­kiem kra­jo­wych i mię­dzy­na­ro­do­wych orga­ni­za­cji o tym samym lub podob­nym pro­filu działania.
 2. O przy­stą­pie­niu do orga­ni­za­cji, o któ­rych mowa w ust. 1, bądź wystą­pie­nia z nich decy­duje Walne Zebranie Członków więk­szo­ścią kwa­li­fi­ko­waną co naj­mniej 2/3 gło­sów człon­ków zwy­czaj­nych bio­rą­cych udział w Walnym Zebraniu Członków.

ROZDZIAŁ 2
Cele i spo­soby działania:

§ 6
Celem dzia­ła­nia Towarzystwa jest ochrona przy­rody oży­wio­nej i nie­oży­wio­nej, podej­mo­wa­nie dzia­łań słu­żą­cych jej ochro­nie oraz roz­bu­dza­nie w spo­łe­czeń­stwie zain­te­re­so­wań przyrodą.

§ 7
Sposobami reali­za­cji celów są:

 1. ini­cjo­wa­nie, orga­ni­zo­wa­nie i finan­so­wa­nie badań naukowych;
 2. zbie­ra­nie danych doku­men­tu­ją­cych stan zagro­że­nia fauny i flory;
 3. pro­pa­go­wa­nie wszel­kimi dostęp­nymi meto­dami wie­dzy na temat rodzi­mej przy­rody i jej ochrony;
 4. współ­praca z odpo­wied­nimi orga­ni­za­cjami samo­rzą­do­wymi i insty­tu­cjami pań­stwo­wymi w egze­kwo­wa­niu prze­pi­sów ochronnych;
 5. ini­cjo­wa­nie dzia­łań zmie­rza­ją­cych do obję­cia ochroną prawną tere­nów szcze­gól­nie cen­nych przyrodniczo;
 6. pro­wa­dze­nie obser­wa­cji i badań przy­rod­ni­czych w ramach sek­cji Towarzystwa;
 7. two­rze­nie pro­gra­mów ochrony przyrody;
 8. współ­praca z innymi towa­rzy­stwami i insty­tu­cjami w kraju i zagranicą;
 9. wyda­wa­nie publi­ka­cji nauko­wych i popularnych;
 10. orga­ni­zo­wa­nie zjaz­dów, kon­fe­ren­cji, wycie­czek i wypraw naukowych

§ 8
Towarzystwo swoje cele może reali­zo­wać na drodze:

 1. spo­łecz­nej dzia­łal­no­ści swych członków;
 2. dzia­łań zatrud­nio­nych przez sie­bie osób fizycznych;
 3. pro­wa­dze­nia dzia­łal­no­ści gospodarczej;
 4. współ­pracy z innymi oso­bami fizycz­nymi i prawnymi.

ROZDZIAŁ 3
Członkowie Towarzystwa, ich prawa i obowiązki

 

§ 9
Członkowie towa­rzy­stwa dzielą się na:

 1. zwy­czaj­nych
 2. wspie­ra­ją­cych
 3. hono­ro­wych

§ 10

 1. Członkiem zwy­czaj­nym Towarzystwa może być każda osoba fizyczna:
  1. mająca pełną zdol­ność do czyn­no­ści prawnych;
  2. oka­zu­jąca goto­wość do współ­pracy w reali­za­cji celów Towarzystwa;
  3. reko­men­do­wana przez dwóch człon­ków Towarzystwa;
  4. po zło­że­niu dekla­ra­cji człon­kow­skiej i akcep­ta­cji przez zarząd Towarzystwa.

 

 1. Młodzież w wieku 16–18 lat ma pełne prawo człon­kow­skie w Towarzystwie, jed­nakże we wła­dzach więk­szość muszą sta­no­wić osoby o peł­nej zdol­no­ści do czyn­no­ści prawnych.
 2. Młodzież poni­żej 16 lat może nale­żeć do Towarzystwa za zgodą przed­sta­wi­cieli usta­wo­wych, jed­nakże bez prawa udziału w gło­so­wa­niu i bez korzy­sta­nia z czyn­nego i bier­nego prawa wyborczego.

§ 11

 1. Członkiem wspie­ra­ją­cym towa­rzy­stwa może być każda osoba fizyczna lub prawna, która dla popar­cia dzia­łal­no­ści Towarzystwa opła­ciła składkę roczną, uznaje Statut Towarzystwa i złoży pisemną dekla­ra­cję wstą­pie­nia do Towarzystwa.
 2. Członkiem hono­ro­wym może być osoba fizyczna, która wnio­sła wybitny wkład w roz­wój idei Towarzystwa lub w inny szcze­gólny spo­sób wnio­sła zasługi dla Towarzystwa.
 3. Członków zwy­czaj­nych i wspie­ra­ją­cych przyj­muje w dro­dze uchwały zarząd, na pod­sta­wie pisem­nej deklaracji.
 4. Nadanie god­no­ści członka hono­ro­wego nastę­puje przez Walne Zebranie Członków, na wnio­sek zarządu.

§ 12

 1. Członek zwy­czajny ma prawo do:
  1. czyn­nego i bier­nego prawa wybor­czego do władz Towarzystwa;
  2. uczest­ni­cze­nia w zebra­niach, odczy­tach, kon­fe­ren­cjach, sym­po­zjach, itp. orga­ni­zo­wa­nych przez wła­dze Towarzystwa;
  3. zgła­sza­nia opi­nii, wnio­sków i postu­la­tów pod adre­sem władz Towarzystwa;
  4. korzy­sta­nie z urzą­dzeń, świad­czeń i pomocy Towarzystwa;
  5. nosze­nia odznaki organizacyjnej;
  6. zaskar­ża­nia, do Walnego Zebrania Członków, uchwały zarządu Towarzystwa o skre­śle­niu z listy człon­ków lub orze­cze­nia sądu kole­żeń­skiego o wyklu­cze­niu z Towarzystwa;

 

 1. Członek zwy­czajny obo­wią­zany jest do:
  1. aktyw­nego uczest­ni­cze­nia w pra­cach i reali­za­cji celów Towarzystwa;
  2. prze­strze­ga­nia sta­tutu, regu­la­mi­nów i uchwał władz Towarzystwa;
  3. regu­lar­nego opła­ca­nia skła­dek i świad­czeń obo­wią­zu­ją­cych w Towarzystwie;

§ 13

 1. Członek wspie­ra­jący i hono­rowy, z wyjąt­kiem czyn­nego i bier­nego prawa wybor­czego, posiada prawa okre­ślone w § 12 ust. 1 pkt b-f.
 2. Członkowie hono­rowi zwol­nieni są z opła­ca­nia skła­dek członkowskich.

§ 14

 1. Przyjęcie i skre­śle­nie członka zwy­czaj­nego i wpie­ra­ją­cego nastę­puje na pod­sta­wie uchwały zarządu Towarzystwa
 2. Przyjęcie i skre­śle­nie członka hono­ro­wego nastę­puje na pod­sta­wie uchwały wal­nego zebra­nia na wnio­sek zarządu Towarzystwa

§ 15

 1. Członkostwo w Towarzystwie ustaje na skutek:
  1. dobro­wol­nego wystą­pie­nia zgło­szo­nego na piśmie do zarządu;
  2. skre­śle­nia przez zarząd z powodu nie­pła­ce­nia skła­dek człon­kow­skich przez ponad 1 rok;
  3. wyklu­cze­nia uchwałą zarządu z powodu nie­prze­strze­ga­nia posta­no­wień sta­tutu, regu­la­mi­nów i uchwał władz Towarzystwa lub dzia­ła­nia na szkodę Towarzystwa;
  4. utraty oso­bo­wo­ści praw­nej przez członka wspie­ra­ją­cego, osobę prawną;
 2. Od uchwały w przed­mio­cie skre­śle­nia lub wyklu­cze­nia przy­słu­guje odwo­ła­nie, w ter­mi­nie 30 dni, do wal­nego zgro­ma­dze­nia, któ­rego uchwała jest ostateczna.

ROZDZIAŁ 4
Władze Towarzystwa

§ 16

 1. Władzami Towarzystwa są:
  1. walne zebra­nie członków
  2. zarząd
  3. komi­sja rewizyjna
 2. Kadencja władz Towarzystwa trwa 2 lata.
 3. Wszystkie wła­dze Towarzystwa pocho­dzą z wyboru a ich wybór odbywa się w gło­so­wa­niu taj­nym bez­względną więk­szo­ścią głosów.

§ 17
Walne zebra­nie członków:

 1. Jest naj­wyż­szą wła­dzą Towarzystwa.
 2. Może być zwy­czajne i nadzwyczajne
 3. Zwyczajne zwo­ły­wane jest 1 raz w roku kalendarzowym
 4. Nadzwyczajne zwo­łuje zarząd:
  1. na pod­sta­wie uchwały zarządu
  2. na umo­ty­wo­wane żądanie co naj­mniej 1/3 człon­ków zło­żone na piśmie do zarządu
  3. na żądanie komi­sji rewi­zyj­nej w ter­mi­nie nie dłuż­szym niż 2 mie­siące od daty pod­ję­cia Uchwały lub otrzy­ma­nia żądania i obra­duje nad spra­wami dla któ­rych zostało powołane.

§ 18
Do kom­pe­ten­cji wal­nego zebra­nia należy:

 1. uchwa­la­nie kie­run­ków dzia­ła­nia Towarzystwa;
 2. roz­pa­try­wa­nie i zatwier­dza­nie spra­woz­dań z dzia­łal­no­ści pozo­sta­łych władz oraz podej­mo­wa­nie decy­zji o abso­lu­to­rium dla ustę­pu­ją­cego zarządu;
 3. wybór władz Towarzystwa;
 4. uchwa­la­nie wyso­ko­ści skła­dek na wnio­sek zarządu;
 5. nada­wa­nie tytułu członka honorowego;
 6. uchwa­la­nie regu­la­mi­nów wewnętrznych;
 7. uchwa­la­nie zmian w statucie;
 8. zatwier­dza­nie uchwał zarządu w przed­mio­cie przy­stą­pie­nia lub wystą­pie­nia Towarzystwa do / z innych stowarzyszeń;
 9. pod­ję­cie uchwały o roz­wią­za­niu się Towarzystwa;
 10. roz­pa­try­wa­nie innych spraw wnie­sio­nych przez wła­dze Towarzystwa i członków;

§ 19

 1. Uchwały wal­nego zebra­nia zapa­dają więk­szo­ścią gło­sów przy obec­no­ści co naj­mniej 1/2 ogól­nej liczby człon­ków, a w dru­gim ter­mi­nie bez względu na liczbę obecnych.
 2. O zwo­ła­niu wal­nego zebra­nia zarząd powia­da­mia człon­ków co naj­mniej na trzy tygo­dnie przed jego ter­mi­nem poda­jąc; ter­min, miej­sce i porzą­dek obrad, a w przy­padku nad­zwy­czaj­nego zebra­nia infor­muje na czyje żądanie jest zwoływane.

§ 20

 1. Zarząd Towarzystwa składa się z 4–10 człon­ków w tym:
  1. pre­zesa
  2. wice­pre­zesa
  3. skarb­nika
  4. sekre­ta­rza
  5. 0–6 człon­ków zarządu
 2. Zarząd wybiera do swego składu nowych człon­ków na miej­sce ustę­pu­ją­cych w licz­bie nie prze­kra­cza­ją­cej 1/3 składu zarządu.
 3. Uchwały zarządu głów­nego zapa­dają zwy­kłą więk­szo­ścią gło­sów w obec­no­ści co naj­mniej połowy jego składu. W razie rów­no­ści gło­sów decy­duje głos pre­zesa, lub w jego nie­obec­no­ści głos prze­wod­ni­czą­cego zebrania.
 4. Posiedzenia zarządu odby­wają się w miarę potrzeby, jed­nak nie rza­dziej niż raz na 6 miesięcy.

§ 21
Do kom­pe­ten­cji zarządu należy:

 1. Reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz i dzia­ła­nie w jego imieniu.
 2. Kierowanie dzia­łal­no­ścią towa­rzy­stwa, reali­zo­wa­nie jego zadań zgod­nie ze sta­tu­tem oraz uchwa­łami wal­nego zebra­nia członków.
 3. Powoływanie i roz­wią­zy­wa­nie sek­cji Towarzystwa w zależ­no­ści od potrzeb i nad­zo­ro­wa­nie ich działalności
 4. Uchwalanie pla­nów pracy i czu­wa­nie nad ich realizacją.
 5. Uchwalanie pre­li­mi­na­rzy docho­dów i wydatków.
 6. Opracowywanie mate­ria­łów i skła­da­nie wnio­sków na walne zebra­nie, w tym doty­czą­cych budżetu, finan­sów i spraw osobowych.
 7. Zaciąganie zobo­wią­zań i zawie­ra­nie umów.

§ 22

 1. Komisja rewi­zyjna jest wła­dzą Towarzystwa powo­łaną do spra­wo­wa­nia kon­troli nad jego działalnością.
 2. Komisja rewi­zyjna składa się z 3–5 człon­ków, w tym: prze­wod­ni­czą­cego, jego zastępcy i sekretarza.

§ 23
Do zakresu dzia­ła­nia komi­sji rewi­zyj­nej należy:

 1. Kontrolowanie dzia­łal­no­ści Towarzystwa.
 2. Występowanie do zarządu z wnio­skami wyni­ka­ją­cymi z prze­pro­wa­dzo­nych kontroli.
 3. Prawo żądania zwo­ła­nia Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie stwier­dze­nia nie wywią­zy­wa­nia się przez zarząd z jego sta­tu­to­wych obo­wiąz­ków, a także prawo żądania zwo­ła­nia zebra­nia zarządu.
 4. Zwołanie Walnego Zebrania Członków, w razie nie zwo­ła­nia go przez zarząd w ter­mi­nie lub try­bie usta­lo­nym statutem.
 5. Składanie na Walnym Zebraniu Członków wnio­sków o udzie­le­nie abso­lu­to­rium wła­dzom Towarzystwa.
 6. Składanie spra­woz­dań ze swej dzia­łal­no­ści na Walnym Zebraniu Członków.

§ 24

 1. Członkowie komi­sji rewi­zyj­nej mają prawo brać udział, z gło­sem dorad­czym, w posie­dze­niach zarządu. Członkowie komi­sji rewi­zyj­nej nie mogą peł­nić innych funk­cji we wła­dzach Towarzystwa.
 2. Komisja rewi­zyjna działa na pod­sta­wie regu­la­minu uchwa­lo­nego przez tę władzę.

§ 25

 1. Sąd kole­żeń­ski składa się z 3 człon­ków i wybiera spo­śród sie­bie prze­wod­ni­czą­cego i sekretarza.
 2. Do zakresu dzia­ła­nia sądu kole­żeń­skiego należy:
  1. roz­pa­try­wa­nie i roz­strzy­ga­nie spraw człon­ków i władz Towarzystwa doty­czą­cych nie­prze­strze­ga­nia sta­tutu, regu­la­mi­nów i uchwał władz towarzystwa
  2. naru­sza­nia zasad współ­ży­cia społecznego;
  3. spo­rów powsta­łych na tle dzia­łal­no­ści w Towarzystwie.

 

 1. Sąd kole­żeń­ski może orze­kać nastę­pu­jące kary :
  1. upo­mnie­nie;
  2. zawie­sze­nie w pra­wach członka Towarzystwa na okres do 2 lat;
  3. wyklu­cze­nie z Towarzystwa.

ROZDZIAŁ 5
Majątek Towarzystwa

§ 26
Majątek Towarzystwa two­rzą: nie­ru­cho­mo­ści, rucho­mo­ści i fundusze

§ 27

 1. Na fun­du­sze skła­dają się:
  1. składki człon­kow­skie
  2. dota­cje, daro­wi­zny, spadki i zapisy;
  3. dochody ze sta­tu­to­wej dzia­łal­no­ści gospodarczej;
  4. wpływy z ofiar­no­ści publicznej;
  5. dochody z majątku Towarzystwa.
 2. Towarzystwo w ramach swo­jej dzia­łal­no­ści może pro­wa­dzić odpłatną i nie­od­płatną dzia­łal­ność statutową.
 3. Dochód ze sta­tu­to­wej dzia­łal­no­ści gospo­dar­czej Towarzystwa służy reali­za­cji celów sta­tu­to­wych i nie może być prze­zna­czony do podziału mię­dzy jego członków.
 4. Towarzystwo może otrzy­my­wać dota­cje wg zasad okre­ślo­nych w odręb­nych przepisach.

§ 28
   Towarzystwo pro­wa­dzi dzia­łal­ność finan­sową i rachun­ko­wość wg obo­wią­zu­ją­cych prze­pi­sów. Formy i tryb pro­wa­dze­nia rachun­ko­wo­ści okre­śla zarząd. Rokiem obra­chun­ko­wym jest rok kalendarzowy.

§ 29

 1. Do waż­no­ści pism i doku­men­tów wią­żą­cych Towarzystwo pod wzglę­dem finan­so­wym oraz zacią­ga­nia zobo­wią­zań mająt­ko­wych wyma­gane są dwa podpisy: prezesa lub wice­pre­zesa i skarb­nika lub upo­waż­nio­nej przez zarząd osoby
 2. Do waż­no­ści pism i doku­men­tów innych niż wymie­nione w § 29 ust.1 wyma­gane jest pod­pis pre­zesa lub wiceprezesa.

ROZDZIAŁ 6

Zmiany sta­tutu i roz­wią­za­nie Towarzystwa

§ 30

Zmiana sta­tutu i roz­wią­za­nie Towarzystwa następuje:

 1. Na pod­sta­wie uchwały wal­nego zebra­nia człon­ków pod­ję­tej więk­szo­ścią 2/3 gło­sów  – tylko w przy­padku, gdy sprawa taka była prze­wi­dy­wana w porządku obrad wal­nego zebrania.
 2. Uchwała o roz­wią­za­niu się Towarzystwa okre­śli spo­sób prze­pro­wa­dze­nia likwi­da­cji oraz cel na jaki ma być prze­zna­czony mają­tek Towarzystwa.

 

Jelenia Góra, z dnia 18.01.2018 r.

Podziel się: