• Widok ze Spicaka w str. Kotliny Kłodzkiej
 • Widok w kierunku Śnieżki, Czarna Kopa
 • Droga przez Izerską Halę
 • Rozszczepka pospolita, przelom Nysy Łużyckiej
 • Widok ze Szczelińca w str. Radkowa
 • Karkonosze ze Spicaka
 • Las, Rudawy Janowickie z Sokolika
Widok ze Spicaka w str. Kotliny Kłodzkiej1 Widok w kierunku Śnieżki, Czarna Kopa2 Droga przez Izerską Halę3 Rozszczepka pospolita, przelom Nysy Łużyckiej4 Widok ze Szczelińca w str. Radkowa5 Karkonosze ze Spicaka6 Las, Rudawy Janowickie z Sokolika7

Przyroda Sudetów — tom 10 (2007)

Spis tre­ści

 • Grzegorz Wójcik, Ewa Fudali
  Siedliskowe uwa­run­ko­wa­nia wystę­po­wa­nia mchów i wątro­bow­ców w zbio­ro­wi­sku paprotki zwy­czaj­nej Polypodium vul­gare L. w Parku Narodowym Gór Stołowych
 • Andrzej Dunajski, Ewa Fudali
  Materiały do brio­flory lasów Karkonoskiego Parku Narodowego
 • Michał Smoczyk
  Stanowisko koni­czyny bia­ło­żół­tej Trifolium ochro­leu­con Huds. (Fabaceae) w Czermnej na Pogórzu Orlickim (Sudety Środkowe)
 • Paweł Kwiatkowski
  Stan pozna­nia i prze­gląd sys­te­ma­tyczny zbio­ro­wisk roślin­nych pol­skich Karkonoszy
 • Małgorzata Rudy, Cezary Dziuba
  Cenne tor­fo­wi­sko wyso­kie w Zaworach koło Chełmska Śląskiego
 • Jolanta Maj
  Wiek tor­fo­wisk izer­skich na pod­sta­wie dotych­cza­so­wych badań palinologicznych
 • Marek Malicki
  Dendroflora parku przy pałacu myśliw­skim w Karpnikach
 • Katarzyna Gębska, Anna Jakubska
  Dendroflora Parku Miejskiego w Ziębicach
 • Adrian Smolis, Adam Malkiewicz, Radosław Stelmaszczyk, Marcin Kadej
  Nowe sta­no­wi­ska trze­pli zie­lo­nej Ophiogomphus ceci­lia (Geoffroy in Fourcroy, 1785) w woje­wódz­twie dolnośląskim
 • Tomasz Blaik
  Nowe dane o Phaneroptera fal­cata (Poda, 1761) i innych gatun­kach pro­sto­skrzy­dłych (Orthoptera: Tettigoniidae, Catantopidae, Acrididae) ze Śląska i Sudetów Wschodnich
 • Andrzej Mazur
  Omalium vali­dum Kraatz, 1858 (Coleoptera, Staphylinidae) im Bielengebirge(poln. Góry Bialskie) und Glatzer Schneegebirge (poln. Masyw Śnieżnika)
 • Michał Borowiak, Artur Chrzanowski
  Wybrane rodziny motyli więk­szych (Lepidoptera: Lasiocampidae, Endromidae,Saturniidae, Sphingidae, Drepanidae, Notodontidae, Lymantriidae i Arctiidae)w pol­skiej czę­ści Karkonoszy w latach 1999–2003
 • Izabela Szeląg, Adam Malkiewicz
  Oecophoridae s. l. (Lepidoptera: Depressariidae, Oecophoridae, Chimabachidae)Dolnego Śląska – stan aktu­alny na tle danych literaturowych
 • Tomasz Blaik, Grzegorz Hebda, Miłosz A. Mazur
  Przyczynek do ento­mo­fauny Masywu Śnie­żnika (Insecta: Coleoptera,Neuroptera, Lepidoptera) – wyniki stu­denc­kich obo­zów Koła NaukowegoBiologów Uniwersytetu Opolskiego w latach 2005–2007
 • Dariusz Tarnawski, Tomasz Suchan, Marek Janoszek
  Nowe sta­no­wi­ska Ampedus sueci­cus (Palm, 1976) i Sericus sub­a­eneus(Redtenbacher, 1842) (Coleoptera: Elateridae) w Górach Stołowych
 • Marcin Kadej, Rafał Ruta, Adam Malkiewicz, Adrian Smolis, Radosław Stelmaszczyk,Dariusz Tarnawski, Katarzyna Żuk, Jarosław Kania, Tomasz Suchan
  Nowe dane o wystę­po­wa­niu pach­nicy dębo­wej Osmoderma ere­mita (Scopoli, 1763) (Coleoptera, Scarabaeidae) na Dolnym Śląsku
 • Adrian Smolis, Marcin Kadej, Radosław Stelmaszczyk
  Jelonek rogacz Lucanus cervus (Linnaeus, 1758) (Coleoptera, Lucanidae)w Przemkowskim Parku Krajobrazowym
 • Adrian Smolis, Waldemar Bena
  Współczesne dane o wystę­po­wa­niu na Dolnym Śląsku sprę­żyka rdza­wegoElater fer­ru­gi­neus Linnaeus, 1758 (Coleoptera: Elateridae)
 • Waldemar Bena, Karolina Dobrowolska
  Nowe dane o wystę­po­wa­niu wymyka sza­ra­wego Arctosa cine­rea (Fabricius, 1777) w Górach Izerskich i Borach Dolnośląskich
 • Kamil Struś
  Ptaki Gór Kaczawskich
 • Barbara Pikulska, Romuald Mikusek
  Popielicowate (Rodentia, Gliridae) Parku Narodowego Gór Stołowych
 • Andrzej Traczyk, Marek Kasprzak
  Rzeźba struk­tu­ralna oko­lic Witkowa Śląskiego (Góry Wałbrzyskie, Sudety Środ­kowe) w świe­tle badań tere­no­wych i ana­lizy GIS
 • Piotr Migoń, Andrzej Paczos
  Rzeźba gra­ni­towa Königshainer Berge (Górne Łużyce)
 • Andrzej Traczyk
  Morfologia prze­łomu Bobru mię­dzy Jelenią Górą a Siedlęcinemi zagad­nie­nie jego genezy
 • Robert Szmytkie
  Zróżnicowanie mor­fo­ge­ne­tyczne jaskiń gra­ni­to­wych masywu karkonosko-izerskiego
 • Joanna Remisz
  Strukturalne uwa­run­ko­wa­nia rzeźby połu­dnio­wego progu Gór Stołowych

SPRAWOZDANIAKOMUNIKATY

 • Andrzej Paczos
  Sprawozdanie z dzia­łal­no­ści Muzeum Przyrodniczego w Jeleniej Górze w 2007 r
 • Andrzej Paczos
  Koncepcja doce­lo­wego funk­cjo­no­wa­nia Muzeum Przyrodniczegow Jeleniej Górze na naj­bliż­sze 20 lat

 

Dostępna jest rów­nież zawar­tość całego numeru:

  Przyroda Sudetów 10 (9,0 MiB, 4 019 pobrań)

 

Podziel się: