• Widok ze Spicaka w str. Kotliny Kłodzkiej
  • Widok w kierunku Śnieżki, Czarna Kopa
  • Droga przez Izerską Halę
  • Rozszczepka pospolita, przelom Nysy Łużyckiej
  • Widok ze Szczelińca w str. Radkowa
  • Karkonosze ze Spicaka
  • Las, Rudawy Janowickie z Sokolika
Widok ze Spicaka w str. Kotliny Kłodzkiej1 Widok w kierunku Śnieżki, Czarna Kopa2 Droga przez Izerską Halę3 Rozszczepka pospolita, przelom Nysy Łużyckiej4 Widok ze Szczelińca w str. Radkowa5 Karkonosze ze Spicaka6 Las, Rudawy Janowickie z Sokolika7

Lokalizacja

Ścieżka przy­rod­ni­cza zlo­ka­li­zo­wana jest w bez­po­śred­nim sąsiedz­twie wsi Staniszów, 5 km na połu­dnie od cen­trum Jeleniej Góry, skąd tutaj dotrzeć auto­bu­sem linii nr 19. Kilkadziesiąt metrów od przy­stanku MZK, przy budynku daw­nej remizy stra­żac­kiej znaj­duje się sta­cja począt­kowa, zaopa­trzona w sto­jaki na rowery z myślą o oso­bach, które przy­jadą tutaj tym środ­kiem loko­mo­cji. Pierwszy etap ścieżki bie­gnie żółtym szla­kiem przez wznie­sie­nie Witosza, tak więc jest moż­liwy do przej­ścia tylko pie­szo. Cała ścieżka liczy … km i koń­czy się w Staniszowie Górnym przy Hotelu Pałac Staniszów. Na całej tra­sie zlo­ka­li­zo­wa­nych jest 6 sta­cji przy­stan­ko­wych zaopa­trzo­nych tablice informacyjne.Mapa Staniszów

Podziel się: