• Widok ze Spicaka w str. Kotliny Kłodzkiej
  • Widok w kierunku Śnieżki, Czarna Kopa
  • Droga przez Izerską Halę
  • Rozszczepka pospolita, przelom Nysy Łużyckiej
  • Widok ze Szczelińca w str. Radkowa
  • Karkonosze ze Spicaka
  • Las, Rudawy Janowickie z Sokolika
Widok ze Spicaka w str. Kotliny Kłodzkiej1 Widok w kierunku Śnieżki, Czarna Kopa2 Droga przez Izerską Halę3 Rozszczepka pospolita, przelom Nysy Łużyckiej4 Widok ze Szczelińca w str. Radkowa5 Karkonosze ze Spicaka6 Las, Rudawy Janowickie z Sokolika7

Kwitną storczyki — czas na wycieczkę w Góry Kaczawskie!!!

Zapraszamy na wycieczkę stor­czy­kową w nie­dzielę – 11.06.2023.

Zbiórka uczest­ni­ków na par­kingu przy ”Biedronce” na Zabobrzu (Al. Jana Pawła II w Jeleniej Górze) o godz. 10:00
Program w zasa­dzie „ela­styczny”, zależny od ocze­ki­wań, dys­po­no­wa­nego czasu i kon­dy­cji fizycz­nej uczest­ni­ków.
Przejazd do Mysłowa, Grudna, Nowej Wsi Wielkiej, Wojcieszowa i Przełęczy Widok wła­snymi pojaz­dami.
Wizyty w oko­licz­nych kamie­nio­ło­mach, rezer­wa­tach, w cen­nych drze­wo­sta­nach i na łąkach wil­got­nych.
Prezentacja cen­nych gatun­ków stor­czy­ków takich jak: obu­wik pospo­lity, buław­nik mie­czo­listny, buław­nik wiel­ko­kwia­towy, pod­ko­lan biały, stor­czyk męski, kukułka sze­ro­ko­listna, listera jajo­wata, gnieź­nik leśny, gółka dłu­go­ostro­gowa, krusz­czyk sze­ro­ko­listny i być może krusz­czyk rdza­wo­czer­wony.
Prezentacja inte­re­su­ją­cych, chro­nio­nych gatun­ków kwit­ną­cych roślin chro­nio­nych takich jak: lilia zło­to­głów, kosa­ciec sybe­ryj­ski, orlik pospo­lity, irga zwy­czajna, pokrzyk-wilcza jagoda, ożanka pie­rza­sto­sieczna, gru­szyczka naj­mniej­sza i innych rzad­kich gatun­ków. Być może tra­fimy na „kwiat paproci”, czyli podej­źrzon księżycowy.

Powrót do Jeleniej Góry ok. godz. 17:00
Wycieczkę pro­wa­dzi prze­wod­nik sudecki Marian Bochynek, tel. 601342177.
Mile widziana zapo­wiedź uczest­nic­twa w postaci sms, bądź w postaci zgło­sze­nia tele­fo­nicz­nego.
Uwaga: Nie zapew­niamy trans­portu, uczest­nicy wycieczki sami powinni zadbać o trans­port samo­cho­dowy. Doświadczenie skła­nia nas, by wszyst­kim chęt­nym pole­cić umó­wie­nie się w kilka osób na jedno auto. Udział w wycieczce jest bez­płatny. Uczestnicy we wła­snym zakre­sie powinni ubez­pie­czyć się od następstw nie­szczę­śli­wych wypadków.

 

Podziel się: