• Widok ze Spicaka w str. Kotliny Kłodzkiej
 • Widok w kierunku Śnieżki, Czarna Kopa
 • Droga przez Izerską Halę
 • Rozszczepka pospolita, przelom Nysy Łużyckiej
 • Widok ze Szczelińca w str. Radkowa
 • Karkonosze ze Spicaka
 • Las, Rudawy Janowickie z Sokolika
Widok ze Spicaka w str. Kotliny Kłodzkiej1 Widok w kierunku Śnieżki, Czarna Kopa2 Droga przez Izerską Halę3 Rozszczepka pospolita, przelom Nysy Łużyckiej4 Widok ze Szczelińca w str. Radkowa5 Karkonosze ze Spicaka6 Las, Rudawy Janowickie z Sokolika7

Przyroda Sudetów Zachodnich — tom 3 (2000)

Spis tre­ści

 • Witold Berdowski - Rezerwat przy­rody” Buki Sudeckie” w Górach Kaczawskich oraz jego walory botaniczne.
 • Paweł Kwiatkowski - Stanowiska gory­czuszki gorz­ka­wej Gentianella ama­rella w Górach Kaczawskich.
 • Krzysztof Świer­kosz - Zbiorowiska leśne z klasy Querco-Fagetea w pół­noc­nej czę­ści Pogórza Izerskiego i moż­li­wo­ści ich ochrony.
 • Waldemar Bena - Obserwacje flo­ry­styczne z Łużyc (2).
 • Czesław Narkiewicz - Zasługujące na ochronę łąki koło Raszowa w Rudawskim Parku Krajobrazowym.
 • Joanna Potocka - Stan zacho­wa­nia oraz geo­mor­fo­lo­giczne i hydro­lo­giczne uwa­run­ko­wa­nia roz­miesz­cze­nia tor­fo­wisk w Górach Izerskich.
 • Jacek Potocki, Joanna Potocka - Dolina Izery objęta ochroną.
 • Marek Krukowski, Paweł Kwiatkowski, Joanna Potocka - Ginące gatunki roślin naczy­nio­wych pol­skiej czę­ści Karkonoszy i Gór Izerskich według nowej kla­sy­fi­ka­cji IUCN.
 • Andrzej Chlebicki - Grzyby mikro­sko­pijne zebrane na brzo­zie kar­ło­wa­tej (Betula nana L.) w Polsce.
 • Czesław Narkiewicz - Borowik sza­tań­ski Boletus sata­nas i mucho­mor szysz­ko­watyAmanita stro­bi­li­for­mis w rezer­wa­cie “Góra Miłek” w Górach Kaczawskich.
 • Czesław Narkiewicz - Pochwiak paso­żyt­ni­czy Volvariella sur­recta w Sudetach Zachodnich.
 • Willi E.R.Xylander, Rainer Stephan, Helga Zumkowski-Xylander, Rolf Franke - Stanowiska ważek (Insecta, Odonata) na obsza­rze Königshainer Bergen (NW od Görlitz).
 • Alfred Borkowski - Motyle minu­jące Sudetów Zachodnich. Część I. Pasynkowate (Lep., Nepticulidae).
 • Adam Malkiewicz - Zagrożone popu­la­cje relik­to­wych mier­ni­kow­ców (Lepidoptera: Geometridae) w Karkonoskim Parku Narodowym.
 • Alfred Borkowski - Nowe sta­no­wi­sko prze­platki maturny - Euphydryas maturna (LINNAEUS, 1758) (Lep., Nymphalidae) w pol­skiej czę­ści Sudetów Zachodnich.
 • Krzysztof Żarkow­ski - Niepylak mne­mo­zyna (Parnassius mne­mo­syne) w oko­li­cach Sokołowska w Górach Kamiennych.
 • Rafał Szkudlarek, Renata Paszkiewicz - Stanowiska nocka orzę­sio­nego Myotis emar­gi­na­tus (Geoffrory, 1806) w pol­skiej czę­ści Sudetów.
 • Zbigniew Borowski, Edyta Owadowska - Wpływ zróż­ni­co­wa­nia środo­wi­ska na róż­no­rod­ność bio­lo­giczną drob­nych ssa­ków i dyna­mikę popu­la­cji nor­nika burego (Microtus agre­stis) w Sudetach Zachodnich.
 • Regina Podsadowska - Popielica Glis glis (Linnaeus, 1766) w pro­jek­to­wa­nym rezer­wa­cie” Podgórki” w Górach Kaczawskich.
 • Olaf Tietz, Maria Seifert, Alexander Czaja, Henriette Jechorek - Znaleziska kopal­nych roślin z czwar­to­rzę­do­wych utwo­rów nad­kładu kopalni węgla bru­nat­nego Berzdorf na Górnych Łuży­cach (wschod­nie Niemcy)
 • Piotr Migoń - Geneza Wąwozu Myśliborskiego na Pogórzu Kaczawskim

KALENDARIUM

 • Bożena Gramsz, Andrzej Paczos, Czesław Narkiewicz, Regina Podsadowska - Kalendarium Muzeum Przyrodniczego w Jeleniej Górze — 2000 r.

 

Dostępna jest rów­nież zawar­tość całego numeru:

  Przyroda Sudetów Zachodnich 3 (3,7 MiB, 2 958 pobrań)

 

Podziel się: