• Widok ze Spicaka w str. Kotliny Kłodzkiej
 • Widok w kierunku Śnieżki, Czarna Kopa
 • Droga przez Izerską Halę
 • Rozszczepka pospolita, przelom Nysy Łużyckiej
 • Widok ze Szczelińca w str. Radkowa
 • Karkonosze ze Spicaka
 • Las, Rudawy Janowickie z Sokolika
Widok ze Spicaka w str. Kotliny Kłodzkiej1 Widok w kierunku Śnieżki, Czarna Kopa2 Droga przez Izerską Halę3 Rozszczepka pospolita, przelom Nysy Łużyckiej4 Widok ze Szczelińca w str. Radkowa5 Karkonosze ze Spicaka6 Las, Rudawy Janowickie z Sokolika7

Przyroda Sudetów — tom 16 (2013)

Spis tre­ści

 • Ewa Szczęśniak, Zygmunt Dajdok, Zygmunt Kącki
  Stulisz sztywny Sisymbrium stric­tis­si­mum L. (Brassicaceae) – nowy dla flory Karkonoszy i Dolnego Śląska antro­po­fit
  The peren­nial roc­ket Sisymbrium stric­tis­si­mum (Brssicaceae) – a new antro­po­phyte for the Karkonosze Mts. and Lower Silesian flora
 • Piotr Wasiak, Olga Chorążyczewska, Wojciech Grzesiak
  Nowe sta­no­wi­ska krusz­czyka błot­nego Epipactis palu­stris (L.) Crantz na ziemi kamien­no­gór­skiej
  New loca­li­ties of the marsh hel­le­bo­rine Epipactis palu­stris (L.) Crantz in the district of Kamienna Góra
 • Krzysztof Świer­kosz, Kamila Reczyńska
  Stanowisko Schistostega pen­nata (Hedw.) Web. & Mohr (Bryopsida, Schistostegaceae) w Górach Kamiennych (Sudety Środ­kowe)
  New loca­lity of Schistostega pen­nata (Hedw.) Web. & Mohr (Bryopsida, Schistostegaceae) in the Kamienne Mountains (Central Sudetes)
 • Michał Smoczyk
  Zróżnicowanie i zagro­że­nie łąk trzę­śli­co­wych ze związku Molinion w południowo-wschodniej czę­ści Sudetów Środ­ko­wych
  Variability and con­se­rva­tion sta­tus of Molinia meadows in south-eastern part of the Central Sudetes Mts.
 • Iwona Kuras, Krzysztof Świer­kosz
  Materiały do flory Masywu Włodarza (Góry Sowie, Sudety Środ­kowe)
  A con­tri­bu­tion to the flora of the Włodarz Massif (Sowie Mountains, Central Sudetes)
 • Marek Stajszczyk, Agnieszka Fujarczuk
  Stanowisko sal­wi­nii pły­wa­ją­cej Salvinia natans L. na Przedgórzu Sudeckim
  A new loca­lity of the flo­ating fern Salvinia natans L. in the Sudetes foothills
 • Paweł Kwiatkowski
  Zmiany we flo­rze roślin naczy­nio­wych masywu Grodźca (Pogórze Kaczawskie)
  Changes in vascu­lar flora of the Grodziec mas­sif (Kaczawskie foothills)
 • Ewa Posz
  Materiały do roz­miesz­cze­nia gatun­ków rodzaju Euphrasia L. (Scrophulariaceae) w Karkonoszach. Cz. 3.
  Contribution to the distri­bu­tion of Euphrasia L. (Scrophulariaceae) spe­cies in the Karkonosze Mountains. Part 3
 • Ewa Posz
  Sezonowa zmien­ność mor­fo­lo­giczna Euphrasia minima Jacq. na jed­nym ze sta­no­wisk w Karkonoskim Parku Narodowym
  Seasonal mor­pho­lo­gi­cal varia­tion of Euphrasia minima Jacq. in a loca­lity in the Karkonosze National Park
 • Katarzyna Pietrzykowska, Marta Prell
  Most Pomorski we Wrocławiu oraz stary kamie­nio­łom w Płakowicach jako natu­ralne labo­ra­to­rium do badań lichenologiczno-litoligicznych
  The Pomorski bridge in Wrocław and the old quarry in Płakowice as natu­ral labo­ra­to­ries for liche­no­lo­gi­cal and litho­lo­gi­cal studies
 • Krzysztof Świer­kosz, Kamila Reczyńska
  Pierwsze sta­no­wi­sko Geastrum tri­plex Jungh. (Basidiomycota, Geastraceae) w Sudetach Wschodnich
  The first loca­lity of Geastrum tri­plex Jungh. (Geastraceae) in the Eastern Sudetes
 • Michał Furgoł
  Willow­sia pla­tani (Nicolet, 1842) (Collembola: Entomobryidae) – nowy dla fauny Sudetów gatu­nek sko­czo­gonka
  Willowsia pla­tani (Nicolet, 1842) (Collembola: Entomobryidae) – a col­lem­bo­lan spe­cies new for the Sudetes’ fauna
 • Jarosław Kania, Adam Malkiewicz, Krystian Niedojad
  Nowe sta­no­wi­ska Gasterocercus depres­si­ro­stris (Fabricius, 1792) (Coleoptera: Curculionidae) na Dolnym Śląsku i w Wielkopolsce
  New loca­li­ties of Gasterocercus depres­si­ro­stris (Fabricius, 1792) (Coleoptera: Curculionidae) in Lower Silesia and Greater Poland
 • Marcin Kadej, Krzysztof Zając, Adrian Smolis, Adam Malkiewicz, Dariusz Tarnawski, Jarosław Kania, Radosław Gil, Ewelina Myśków, Jacek Sarnowski, Katarzyna Tyszecka, Jakub Józefczuk, Mariusz Rodziewicz
  Nowe dane o roz­sie­dle­niu wybra­nych gatun­ków poświęt­ni­ko­wa­tych (Insecta: Coleoptera: Scarabaeidae) w Polsce południowo-zachodniej
  New data on the distri­bu­tion of selec­ted spe­cies of sca­rab beetles (Insecta: Coleoptera: Scarabaeidae) in south-western Poland
 • Krzysztof Zając
  Pierwsze stwier­dze­nie wtyka ame­ry­kań­skiego Leptoglossus occi­den­ta­lis Heidemann, 1910 (Hemiptera: Heteroptera: Coreidae) w Sudetach
  The first record of the western coni­fer seed bug Leptoglossus occi­den­ta­lis Heidemann, 1910 (Hemiptera: Heteroptera: Coreidae) in the Sudety Mts.
 • Jarosław Kania, Adam Malkiewicz, Krystian Niedojad, Maciej Matraj
  Uwagi o bio­lo­gii i wystę­po­wa­niu Curculio ele­phas (Gyllenhal, 1836) (Coleoptera: Curculionidae) w Polsce południowo-zachodniej
  Notes on the bio­logy and distri­bu­tion of Curculio ele­phas (Gyllenhal, 1836) (Coleoptera: Curculionidae) in south-western Poland
 • Tomasz Blaik
  Alabonia sta­in­to­niella (Zeller, 1850) (Lepidoptera: Oecophoridae) w Górach Opawskich – pierw­sze udo­ku­men­to­wane stwier­dze­nie w Polsce
  Alabonia sta­in­to­niella (Zeller, 1850) (Lepidoptera: Oecophoridae) in the Opawskie Mts. – the first docu­men­ted record from Poland
 • Zbigniew Jakubiec, Andrzej Wuczyński
  Badania ilo­ściowe pta­ków lęgo­wych w lasach doliny Bystrzycy
  Quantitative stu­dies of bre­eding birds in the fore­sts of the Bystrzyca River valley
 • Szymon Bijak, Joanna Remisz, Matylda Witek
  Rola sta­nów wody w kształ­to­wa­niu przy­ro­stu radial­nego drzew i aktyw­no­ści pod­łoża w stre­fie kra­wę­dzi terasy zale­wo­wej na przy­kła­dzie Ścinawki w oko­li­cach Gorzuchowa
  The role of water level in radial incre­ment of trees and gro­und acti­vity aro­und the edge of a flo­od­plain – Ścinawka near Gorzuchów case study
 • Matylda Witek
  Morfologia doliny Czerwonej Wody w Górach Stołowych
  Morphology of the Czerwona Woda val­ley in the Stołowe Mountains

SPRAWOZDANIAKOMUNIKATY

 • Stanisław Firszt
  Działalność Muzeum Przyrodniczego w Jeleniej Górze w 2012 roku

 

Dostępna jest rów­nież zawar­tość całego numeru:

  Przyroda Sudetów 16 (6,3 MiB, 5 779 pobrań)

 

Podziel się: