• Widok ze Spicaka w str. Kotliny Kłodzkiej
  • Widok w kierunku Śnieżki, Czarna Kopa
  • Droga przez Izerską Halę
  • Rozszczepka pospolita, przelom Nysy Łużyckiej
  • Widok ze Szczelińca w str. Radkowa
  • Karkonosze ze Spicaka
  • Las, Rudawy Janowickie z Sokolika
Widok ze Spicaka w str. Kotliny Kłodzkiej1 Widok w kierunku Śnieżki, Czarna Kopa2 Droga przez Izerską Halę3 Rozszczepka pospolita, przelom Nysy Łużyckiej4 Widok ze Szczelińca w str. Radkowa5 Karkonosze ze Spicaka6 Las, Rudawy Janowickie z Sokolika7

Inne wydawnictwa

Okładka 1 wybrana do druku.cdr Marian Bochynek “Jaskinie Krasowe Sudetów Zachodnich”

rok wyda­nia 2016 r., 176 str.

Książka jest owo­cem wielu lat eks­plo­ra­cji, szpe­ra­nia w biblio­te­kach, ryso­wa­nia pla­nów, a przede wszyst­kim pasji poszu­ki­wa­nia jaskiń. Jest jedy­nym na rynku, tak dokład­nym opra­co­wa­niem poświę­co­nym jaski­niom kra­so­wym w Sudetach Zachodnich. Opisowi każ­dego obiektu towa­rzy­szy bogata doku­men­ta­cja fotograficzna.

Publikacja została dofi­nan­so­wana ze środ­ków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Śro­do­wi­ska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, wydana przez Wydawnictwo Ad Rem w Jeleniej Górze.

Fundusz, w opar­ciu o Uchwały Zarządu WFOŚiGW we Wrocławiu, udzie­lił dota­cji w kwo­cie 20.500,00 zł, przy czym cał­ko­wity koszt brutto reali­za­cji zada­nia wyniósł 41.000,00 zł.

 


Waldemar BenaTropami przyrody i historii

Waldemar Bena “Tropami przy­rody i historii”

2002 r., 24 str.

Książka ma cha­rak­ter prze­wod­nika opi­su­ją­cego ścieżkę dydak­tyczną po Puszczy Zgorzeleckiej. Wydana została ze środ­ków Fundacji EkoFundusz w ramach pro­wa­dzo­nego przez Zachodniosudeckie Towarzystwo Przyrodnicze pro­gramu “Ochrona bio­to­pów głusz­cza T. uro­ga­lus i cie­trze­wia T. tetrix w Borach Dolnośląskich i Sudetach Wschodnich”.

 

 

 


Problemy Ochrony PrzyrodyFurmankiewicz M. i Potocki J. (red.) “Problemy ochrony przy­rody w zago­spo­da­ro­wa­niu prze­strzen­nym Sudetów”

2004 r., 136 str.

Wspólne wydaw­nic­two Muzeum Przyrodniczego w Jeleniej Górze, Katedry Planowania i Urządzania Terenów Wiejskich Akademii Rolniczej we Wroclawiu, Zachodniosudeckiego Towarzystwa Przyrodniczego będące efek­tem zor­ga­ni­zo­wa­nej w 2004 roku polsko-czeskiej kon­fe­ren­cji “Problemy ochrony przy­rody w zago­spo­da­ro­wa­niu prze­strzen­nym Sudetów”

 

 

 


Wzgórza łomnickieRemigiusz Pielech i Krzysztof Zając “Ścieżka przy­rod­ni­cza “Wzgórza Łomnickie”

2005 r., 36 str.

Wydawnictwo Zachodniosudeckiego Towarzystwa Przyrodniczego opi­su­jące powstałą w 2005 r. ścieżkę przy­rod­ni­czą “Wzgórza Łomnic­kie” utwo­rzoną w oko­li­cach mia­sta Staniszów. Wydawnictwo przy­go­to­wane i wydane zostało ze środ­ków WFOŚiGW we Wrocławiu.

 

 

 

 


Poglądy auto­rów i tre­ści zawarte w publi­ka­cji nie zawsze odzwier­cie­dlają sta­no­wi­sko WFOŚiGW we Wrocławiu.

f571a0a758cb78c8fb34ba831efa39d8

zachodniosudeckie_tow_przyrodn

Podziel się: