• Widok ze Spicaka w str. Kotliny Kłodzkiej
  • Widok w kierunku Śnieżki, Czarna Kopa
  • Droga przez Izerską Halę
  • Rozszczepka pospolita, przelom Nysy Łużyckiej
  • Widok ze Szczelińca w str. Radkowa
  • Karkonosze ze Spicaka
  • Las, Rudawy Janowickie z Sokolika
Widok ze Spicaka w str. Kotliny Kłodzkiej1 Widok w kierunku Śnieżki, Czarna Kopa2 Droga przez Izerską Halę3 Rozszczepka pospolita, przelom Nysy Łużyckiej4 Widok ze Szczelińca w str. Radkowa5 Karkonosze ze Spicaka6 Las, Rudawy Janowickie z Sokolika7

Zaproszenie na wycieczkę w Karkonosze

Zachodniosudeckie Towarzystwo Przyrodnicze

ser­decz­nie zapra­sza na wycieczkę przyrodniczą

 Acidofilne sie­dli­ska Karkonoszy

Po wyciecz­kach w Góry Kaczawskie, gdzie pozna­li­śmy cha­rak­te­ry­styczne gatunki roślin sie­dlisk zasa­do­wych, pro­po­nu­jemy teraz pozna­nie skraj­nie innych sie­dlisk i gatun­ków dla nich cha­rak­te­ry­stycz­nych, mia­no­wi­cie sie­dlisk aci­do­fil­nych (kwa­śnych). Stąd nasza pro­po­zy­cja, aby w naj­bliż­szą nie­dzielę wybrać się w Karkonosze, a w szcze­gól­no­ści do schro­ni­ska „Na Hali Szrenickiej” i dalej przez Halę pod Łabskim Szczytem do par­kingu przy DK nr 3 za Szklarską Porębą.

Prowadzi: Andrzej Kurpiewski — tel. 502 641 541

Termin: 5 czerwca  (nie­dziela) 2022

Zbiórka: par­king przy kościele ADS ul. Panieńska 36 w Jeleniej Górze (bli­sko ul. Wolności) o godz. 10:00.

Dla zain­te­re­so­wa­nych zwie­dza­niem kościoła zbiórka o 9:30

 Czas trwa­nia: ok. 6 godzin

Uwaga: Nie zapew­niamy trans­portu, uczest­nicy wycieczki sami powinni zadbać o trans­port samo­cho­dowy. Doświadczenie skła­nia nas, by wszyst­kim chęt­nym pole­cić umó­wie­nie się w kilka osób na jedno auto.

 Uczestnicy we wła­snym zakre­sie pokry­wają opłaty par­kin­gowe oraz bilet wstępu na teren Karkonoskiego Parku Narodowego (miesz­kańcy gmin poło­żo­nych na tere­nie KPN są zwol­nieni z opłat).

Serdecznie zapra­szamy!

Podziel się: