• Widok ze Spicaka w str. Kotliny Kłodzkiej
 • Widok w kierunku Śnieżki, Czarna Kopa
 • Droga przez Izerską Halę
 • Rozszczepka pospolita, przelom Nysy Łużyckiej
 • Widok ze Szczelińca w str. Radkowa
 • Karkonosze ze Spicaka
 • Las, Rudawy Janowickie z Sokolika
Widok ze Spicaka w str. Kotliny Kłodzkiej1 Widok w kierunku Śnieżki, Czarna Kopa2 Droga przez Izerską Halę3 Rozszczepka pospolita, przelom Nysy Łużyckiej4 Widok ze Szczelińca w str. Radkowa5 Karkonosze ze Spicaka6 Las, Rudawy Janowickie z Sokolika7

Zasady recenzowania artykułów

Zasady recen­zo­wa­nia arty­ku­łów publi­ko­wa­nych w cza­so­pi­śmie Przyroda Sudetów (zgodne z Komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 maja 2013 r.):

 • Do oceny każ­dej publi­ka­cji powo­łuje się co naj­mniej dwóch nie­za­leż­nych recen­zen­tów spoza jed­nostki nauko­wej w któ­rej afi­lio­wany jest autor publikacji,
 • Autor lub auto­rzy publi­ka­cji i recen­zenci nie znają swo­ich toż­sa­mo­ści (double-blind review pro­cess). W pozo­sta­łych przy­pad­kach recen­zent pod­pi­suje dekla­ra­cję o nie­wy­stę­po­wa­niu kon­fliktu inte­re­sów, przy czym za kon­flikt inte­re­sów uznaje się zacho­dzące mię­dzy recen­zen­tem a auto­rem bez­po­śred­nie rela­cje oso­bi­ste (w szcze­gól­no­ści pokre­wień­stwo do dru­giego stop­nia, zwią­zek mał­żeń­ski), rela­cje pod­le­gło­ści zawo­do­wej lub bez­po­śred­nią współ­pracę naukową w ciągu ostat­nich dwóch lat poprze­dza­ją­cych rok przy­go­to­wa­nia recenzji,
 • Pisemna recen­zja zawiera jed­no­znaczny wnio­sek recen­zenta doty­czący warun­ków dopusz­cze­nia arty­kułu nauko­wego do publi­ka­cji lub jego odrzucenia,
 • Kryteria kwa­li­fi­ko­wa­nia lub odrzu­ce­nia publi­ka­cji i ewen­tu­alny for­mu­larz recen­zji są podane do publicz­nej wia­do­mo­ści na stro­nie inter­ne­to­wej cza­so­pi­sma lub w każ­dym nume­rze cza­so­pi­sma naukowego,
 • Nazwiska recen­zen­tów poszcze­gól­nych publi­ka­cji lub nume­rów wydań cza­so­pi­sma nauko­wego nie są ujawniane.

 

Podziel się: