• Widok ze Spicaka w str. Kotliny Kłodzkiej
 • Widok w kierunku Śnieżki, Czarna Kopa
 • Droga przez Izerską Halę
 • Rozszczepka pospolita, przelom Nysy Łużyckiej
 • Widok ze Szczelińca w str. Radkowa
 • Karkonosze ze Spicaka
 • Las, Rudawy Janowickie z Sokolika
Widok ze Spicaka w str. Kotliny Kłodzkiej1 Widok w kierunku Śnieżki, Czarna Kopa2 Droga przez Izerską Halę3 Rozszczepka pospolita, przelom Nysy Łużyckiej4 Widok ze Szczelińca w str. Radkowa5 Karkonosze ze Spicaka6 Las, Rudawy Janowickie z Sokolika7

Przyroda Sudetów — tom 14 (2011)

Spis tre­ści

 • Grzegorz Wójcik, Ewa Fudali
  Nowe sta­no­wi­ska mchu świe­tlanki dłu­go­szo­wa­tej Schistostega pen­nata (Hedw.) Web. et Mohr w Górach Stołowych (Sudety Środkowe)
 • Ewa Fudali
  Materiały do flory mchów Kotła Wielkiego Stawu w Karkonoszach
 • Michał Smoczyk
  Rzadkie i zagro­żone rośliny naczy­niowe Gór Bystrzyckich i Orlickich (Sudety Środ­kowe) – część 4
 • Ewa Posz
  Materiały do roz­miesz­cze­nia gatun­ków rodzaju Euphrasia L. (Scrophulariaceae) w Karkonoszach. Cz. 2
 • Krzysztof Świer­kosz
  Zachyłka Roberta Gymnocarpium rober­tia­num (Hoffm.) Newmann w Sudetachi na ich Przedgórzu
 • Michał Smoczyk
  Nowe sta­no­wi­ska rosiczki okrą­gło­list­nej Drosera rotun­di­fo­lia L. (Droseraceae)na ziemi kłodzkiej
 • Ewa Szczęśniak, Marek Malicki, Marek Krukowski
  Festuca airo­ides Lam. i jej odmiana żywo­rodna var. vivi­para w pol­skich­Kar­ko­no­szach
 • Paweł Kwiatkowski
  Materiały do pozna­nia zróż­ni­co­wa­nia łąk wil­got­nych z ostro­że­niem dwu­barw­nym Cirsium hele­nio­ides w Sudetach Zachodnich
 • Marta Czarniecka, Zygmunt Dajdok, Michał Śliwiń­ski
  Występowanie obcych roślin inwa­zyj­nych w rejo­nie Karpacza (Karkonosze)
 • Tomasz Blaik
  Nowe stwier­dze­nia i uwagi o wystę­po­wa­niu Isturgia rora­ria (Fabricius, 1776) (Lepidoptera: Geometridae) w Górach Opawskich
 • Adam Malkiewicz, Xavier Dobrzański
  Studia nad koszów­ko­wa­tymi Dolnego Śląska (Lepidoptera: Psychidae). Cz. 2. Psychini
 • Xavier Dobrzański
  Ponowne stwier­dze­nie Dicallomera fasce­lina (Linnaeus, 1758) (Lepidoptera: Noctuidae: Lymantriinae) na Dolnym Śląsku
 • Andrzej Kokot, Andrzej Hyjek
  Motyle więk­sze (Macrolepidoptera) Borów Dolnośląskich
 • Kamil Struś
  Przypadek zimo­wa­nia pomur­nika Tichodroma mura­ria w GórachKaczawskich
 • Piotr Migoń, Marek Kasprzak
  Morfologiczny zapis ruchów maso­wych na pro­gach mor­fo­lo­gicz­nych GórStołowych w świe­tle nume­rycz­nego modelu wyso­ko­ści o dużej rozdzielczości
 • Agnieszka Latocha, Monika Roszczewska
  Zmiany kra­jo­brazu na tere­nie Parku Narodowego Gór Stołowych w ostat­nich stu latach
 • Stanisław Kędzia
  Krzywa liche­no­me­tryczna poro­stu naskal­nego Rhizocarpon geo­gra­phi­cum dla Karkonoszy
 • Andrzej Traczyk, Marek Kasprzak
  Sudecki pas drogi gra­nicz­nej w świe­tle archi­wal­nych zdjęć lot­ni­czy­chi histo­rii badań geomorfologicznych
 • Piotr Owczarek, Agnieszka Kassa
  Ocena tempa degra­da­cji wybra­nych odcin­ków szla­ków tury­stycz­nych Parku Narodowego Gór Stołowych w świe­tle badań dendrochronologicznych
 • Andrzej Traczyk
  Morfologia i geneza prze­ło­mo­wego odcinka doliny Kaczawy mię­dzy Sędziszową a Nowym Kościołem na Pogórzu Kaczawskim
 • Marek Kasprzak
  Rzeka Mała Kamienna w ukła­dzie hydro­gra­ficz­nym Sudetów Zachodnich
 • Joanna Remisz, Szymon Bijak
  Stoki usy­pi­skowe Ostrzycy i ich aktyw­ność w świe­tle badańdendrogeomorfologicznych

SPRAWOZDANIAKOMUNIKATY

 • Stanisław Firszt
  Sprawozdanie z dzia­łal­no­ści Muzeum Przyrodniczego w Jeleniej Górzeza 2010 rok
 • Czesław Narkiewicz
  Sprawozdanie z XXI Wystawy Świe­żych Grzybów w Jeleniej Górze

 

Dostępna jest rów­nież zawar­tość całego numeru:

  Przyroda Sudetów 14 (4,8 MiB, 7 136 pobrań)

 

 

Podziel się: