• Widok ze Spicaka w str. Kotliny Kłodzkiej
  • Widok w kierunku Śnieżki, Czarna Kopa
  • Droga przez Izerską Halę
  • Rozszczepka pospolita, przelom Nysy Łużyckiej
  • Widok ze Szczelińca w str. Radkowa
  • Karkonosze ze Spicaka
  • Las, Rudawy Janowickie z Sokolika
Widok ze Spicaka w str. Kotliny Kłodzkiej1 Widok w kierunku Śnieżki, Czarna Kopa2 Droga przez Izerską Halę3 Rozszczepka pospolita, przelom Nysy Łużyckiej4 Widok ze Szczelińca w str. Radkowa5 Karkonosze ze Spicaka6 Las, Rudawy Janowickie z Sokolika7

Zaproszenie na wycieczkę na łąki z pełnikiem europejskim w rejonie Płoniny (Góry Kaczwskie)

Zachodniosudeckie Towarzystwo Przyrodnicze

ser­decz­nie zapra­sza na wycieczkę przyrodniczą

Łąki z peł­ni­kiem euro­pej­skim w rejo­nie Płoniny (Góry Kaczawskie)

 Użytki zie­lone poło­żone na połu­dnie od drogi powia­to­wej nr 2789D w Płoninie i obej­mu­jące także dolinę potoku Świdna na połu­dnie od linii kole­jo­wej. Położona wyżej, pół­nocna część tego obszaru zaj­muje sie­dli­sko łąki świe­żej z rzędu Arrhenatheretalia, Znacznie bar­dziej atrak­cyjna pod wzglę­dem przy­rod­ni­czym jest część łąki znaj­du­jąca się w doli­nie potoku oraz inne, wil­gotne jej frag­menty. Jest to ładnie zacho­wana fito­ce­noza łąki pod­mo­kłej Calthion ze znacz­nym udzia­łem krwi­ściągu lekar­skiego Sanguisorba offi­ci­na­lis, rde­stu wężow­nika Polygonum bistorta, przy­wrot­nika Alchemilla sp. oraz obję­tego ścisłą ochroną peł­nika euro­pej­skiego Trollius euro­pa­eus. Teren ten jest aktu­al­nie chro­niony w obrę­bie obszaru Natura 2000 Góry i Pogórze Kaczawskie (kod PLH020037).

Prowadzi: Marian Bochynek (prze­wod­nik sudecki)

Termin: 22 maja (nie­dziela) 2022

Zbiórka: par­king przy Biedronce na Zabobrzu (Al. Jana Pawła II) o godz. 10:00

Czas trwa­nia: ok. 6 godzin

Uwaga: Nie zapew­niamy trans­portu, uczest­nicy wycieczki sami powinni zadbać o trans­port samo­cho­dowy. Doświadczenie skła­nia nas, by wszyst­kim chęt­nym pole­cić umó­wie­nie się w kilka osób na jedno auto.Udział w wycieczce jest bez­płatny. Uczestnicy we wła­snym zakre­sie powinni ubez­pie­czyć się od następstw nie­szczę­śli­wych wypadków.

Zapraszamy wszyst­kich chętnych!

Podziel się: