• Widok ze Spicaka w str. Kotliny Kłodzkiej
  • Widok w kierunku Śnieżki, Czarna Kopa
  • Droga przez Izerską Halę
  • Rozszczepka pospolita, przelom Nysy Łużyckiej
  • Widok ze Szczelińca w str. Radkowa
  • Karkonosze ze Spicaka
  • Las, Rudawy Janowickie z Sokolika
Widok ze Spicaka w str. Kotliny Kłodzkiej1 Widok w kierunku Śnieżki, Czarna Kopa2 Droga przez Izerską Halę3 Rozszczepka pospolita, przelom Nysy Łużyckiej4 Widok ze Szczelińca w str. Radkowa5 Karkonosze ze Spicaka6 Las, Rudawy Janowickie z Sokolika7

ZTP

Zapraszamy na wystawę świeżych grzybów!

Serdecznie zapra­szamy na XXXII wystawę świe­żych grzy­bów. Odbędzie się ona w dniach 26–27.09.2021r od godz. 10 do 17 w Muzeum Przyrodniczym w Jeleniej Górze– Cieplicach.

Zapraszamy!!!

wystawa grzybów

Zaproszenie na wycieczkę “Z koszykiem na … Trzcińskie Mokradła”

Zachodniosudeckie Towarzystwo Przyrodnicze zapra­sza w nie­dzielę (12.09.2021) na wycieczkę florystyczno-grzyboznawczą „ Z koszy­kiem …. na Trzcińskie Mokradła”

Trasa wycieczki: Janowice Wielkie – Trzcińsko – Janowice Wielkie (trasa łatwa, około 5 km dro­gami leśnymi).

Główna atrak­cją przy­rod­ni­czą będzie odwie­dze­nie „Torfowiska na Trzcińskich Mokradłach” jedy­nego dobrze zacho­wa­nego tor­fo­wi­ska Kotliny Jeleniogórskiej, chro­nio­nego obec­nie w ramach euro­pej­skiej sieci NATURA 2000. Znajduje się tu m.in. jedno z naj­bo­gat­szych sta­no­wisk rosiczki okrą­gło­list­nej Drosera rotun­di­fo­lia w Sudetach.

Nie powinno zabrak­nąć atrak­cji myko­lo­gicz­nych. Odwiedzimy sta­no­wi­sko bar­dzo rzad­kiego, chro­nio­nego w Polsce, pod­grzybka tęgo­skó­ro­wego Pseudoboletus para­si­ti­cus. Poznamy też wiele innych rzad­kich i oso­bli­wych gatun­ków. Przy oka­zji będzie można wypeł­nić koszyki cen­nymi grzy­bami jadal­nymi: boro­wi­kami, koź­la­rzami, pod­grzyb­kami, maślakami.

Miejsce zbiórki: Dworzec PKP w Jeleniej Górze. Wyjazd pocią­giem do Janowic Wielkich o godz. 9.29.

Serdecznie zapra­szamy!!!
I jeszcze raz królowa torfowisk z innej perspektywy.

Zaproszenie na wycieczkę storczykową

Już w naj­bliż­szą nie­dzielę 13.06 Zachodniosudeckie Towarzystwo Przyrodnicze ser­decz­nie zapra­sza na wycieczkę stor­czy­kową w Góry Kaczawskie.

Trasa wycieczki będzie wio­dła przez Dziwiszów do Przełęczy Widok, dalej do Wojcieszowa. Na Przełęczy Widok poszu­kamy stor­czyka męskiego, pod­ko­lana bia­łego, stor­czyka sze­ro­ko­list­nego wraz z pre­zen­ta­cją pano­ramy Sudetów Zachodnich. Przejazd do Wojcieszowa i spa­cer po rezer­wa­cie „Góra Miłek”, alter­na­tyw­nie na Górę Połom, gdzie można odwie­dzić łatwo dostępną jaski­nię w obsza­rze poza zakła­dem wydo­byw­czym. Tam spo­tkamy sta­no­wi­ska pod­ko­lana bia­łego, buław­nika wiel­ko­kwia­to­wego, buław­nika mie­czo­list­nego, podej­źrzona księ­ży­co­wego, ożanki pie­rza­sto­siecz­nej, irgi zwy­czaj­nej, orlika. Przejazd do Grudna przez Lipę. Po dro­dze wizyta na Mokrej Łące, gdzie kwitną wła­śnie kosaćce sybe­ryj­skie. Następnie w Wapnikach poszu­ki­wa­nie oka­zów obu­wika pospo­li­tego (już kwit­nie), gnieź­nika leśnego, listery jajo­wa­tej, buław­ni­ków i wil­czej jagody. W dro­dze powrot­nej zaj­rzymy do rezer­watu „Buki Sudeckie”, gdzie spo­tkamy liczne gatunki roślin runa z lilią zło­to­głów, czosn­kiem niedź­wie­dzim, a w kamie­nio­ło­mie wapieni sta­no­wi­ska koko­ryczki won­nej, listery jajo­wa­tej i gółki długoostrogowej.


obuwik

Program ela­styczny, który dosto­su­jemy do ocze­ki­wań uczest­ni­ków. Ewentualne zwie­dze­nie jaskini z wła­snym oświetleniem.

Wycieczkę popro­wa­dzi: Marian Bochynek (Przewodnik Sudecki, leśnik); kon­takt: 601 342 177

Termin: 13 czerwca (nie­dziela) 2021

Zbiórka: par­king przy Biedronce na Zabobrzu (Al. Jana Pawła II) o godz. 10:00

Czas trwa­nia: Powrót do Jeleniej Góry ok. godz. 17:00

Uwaga: Nie zapew­niamy trans­portu, uczest­nicy wycieczki sami powinni zadbać o trans­port samo­cho­dowy. Doświadczenie skła­nia nas, by wszyst­kim chęt­nym pole­cić umó­wie­nie się w kilka osób na jedno auto. Strój luźny, terenowy.

Udział w wycieczce jest bez­płatny. Uczestnicy we wła­snym zakre­sie powinni ubez­pie­czyć się od następstw nie­szczę­śli­wych wypadków.

Chętnych pro­szę o wcze­śniej­szy kon­takt tele­fo­niczny: 601 342 177.

Zapraszamy!!!!

 

ZTP zaprasza na wycieczkę “Łąki pełne słońca”

Celem wycieczki będą użytki zie­lone poło­żone w Płoninie k. Kaczorowa, obej­mu­jące m.in. dolinę potoku Świdna. Jest to ładnie zacho­wana fito­ce­noza łąki zmien­no­wil­got­nej ze znacz­nym udzia­łem krwi­ściągu lekar­skiego Sanguisorba offi­ci­na­lis, rde­stu wężow­nika Polygonum bistorta, przy­wrot­nika Alchemilla sp. oraz obję­tego ścisłą ochroną peł­nika euro­pej­skiego Trollius euro­pa­eus. Poza tym noto­wano cha­rak­te­ry­styczne dla tego typu zbio­ro­wi­ska: knieć błotną Caltha palu­stris, gro­szek łąkowy Lathyrus pra­ten­sis czy wią­zówkę błotną Filipendula ulma­ria. Można także spo­tkać gatunki zwią­zane z sie­dli­skami nie­pod­mo­kłymi takie jak m.in. smółka pospo­lita Viscaria vul­ga­ris, skal­nica zia­ren­ko­wata Saxifraga gra­nu­lata, jaskier ostry Ranunculus acris czy rze­żu­cha łąkowa Cardamine pra­ten­sis. Teren ten jest aktu­al­nie chro­niony w obrę­bie obszaru Natura 2000 Góry i Pogórze Kaczawskie (kod PLH020037).

Pełnik europejski w pełni kwitnienia.

Prowadzi: Andrzej Kurpiewski (eko­fi­zjo­graf); kon­takt: 502 641 541

Termin: 6 czerwca 2021 (niedziela)

Zbiórka: par­king przy Biedronce na Zabobrzu (Al. Jana Pawła II) o godz. 10:00

Czas trwa­nia: ok. 5 godzin

Uwaga: Nie zapew­niamy trans­portu, uczest­nicy wycieczki sami powinni zadbać o trans­port samo­cho­dowy. Doświadczenie skła­nia nas, by wszyst­kim chęt­nym pole­cić umó­wie­nie się w kilka osób na jedno auto.

Udział w wycieczce jest bez­płatny. Uczestnicy we wła­snym zakre­sie powinni ubez­pie­czyć się od następstw nie­szczę­śli­wych wypadków.

 

Zapraszamy!

 

Zaproszenie na wernisaż fotografii “Huby”

ZTP zapra­sza gorąco na wer­ni­saż foto­gra­fii “Huby” autor­stwa Czesława Narkiewicza– wier­nego członka naszego Towarzystwa i naszego ser­decz­nego kolegi.

Zdjęcia są owo­cem wielu lat uważ­nej pene­tra­cji lasów Karkonoszy w poszu­ki­wa­niu róż­nych gatun­ków tych zja­wi­sko­wych grzybów. Są także pokło­siem pasji badaw­czej i talentu foto­gra­ficz­nego jed­nego z naj­bar­dziej zna­czą­cych myko­lo­gów w naszym kraju.

Wernisaż odbę­dzie się 20 grud­nia 2019 roku (pią­tek) o godz. 17.00 w Karkonoskim Centrum Edukacji Ekologicznej w Szklarskiej Porębie przy ulicy Okrzei 28.

 

Serdecznie zapra­szamy!huby - zaproszenie 1

Zapraszamy na wycieczkę grzyboznawczą “Z koszykiem …. w Bory Dolnośląskie”

Zachodniosudeckie Towarzystwo Przyrodnicze

zapra­sza w nie­dzielę (13.10.2019) na wycieczkę grzyboznawczą:

„ Z koszy­kiem …. w Bory Dolnośląskie”

 Trasa wycieczki: Jelenia Góra – Zagajnik – Zebrzydowa – Jelenia Góra. Lasami Borów Dolnośląskich idziemy z Zagajnika do Zebrzydowej (około 7 km w linii pro­stej). Trasa wie­dzie leśnymi dro­gami, jest lekka, łatwa i przyjemna.

Atrakcje tury­styczno kra­jo­bra­zowe mijane po dro­dze: rzeka Czerna Wielka (w gór­nym biegu) — jedna z waż­niej­szych rzek w Borach Dolnośląskich,  lewy dopływ Bobru; zbior­nik reten­cyjny „Asuan” — ostoja rzad­kich pta­ków wod­nych (może zoba­czymy orła bie­lika); przed­wo­jenna, muro­wana wieża obser­wa­cyjna; malow­ni­cze stawy w daw­nych wyro­bi­skach kaolinu przy nie­dawno wybu­do­wa­nej auto­stra­dzie i na koniec odwie­dzimy naj­star­szy bluszcz w Polsce zwany „Bluszczem Kolejarzy”, koło sta­cji PKP w Zebrzydowej.

Na pewno znaj­dziemy liczne cie­ka­wostki myko­lo­giczne, a przy oka­zji napeł­nimy koszyki boro­wi­kami, pod­grzyb­kami, koź­la­rzami, rydzami … .

Spotykamy się na dworcu PKP w Jeleniej Górze.

Wyjazd z Jeleniej Góry (kie­ru­nek Goerlitz): 7.48  — Przyjazd do Zagajnika: 9.48

Powrót z Zebrzydowej: 15.28  – Przyjazd do Jeleniej Góry: 17.31  lub

Powrót z Zebrzydowej:17.31 – Przyjazd do Jeleniej Góry:19.21 (do wyboru).

 

Zapraszamy!

Fotorelacja z wycieczki w Góry Kaczawskie

Wycieczka storczykowa, niedziela – 02.06.2019.

Kwitną już naj­więk­sze pol­skie storczyki-obuwiki a także buław­niki, peł­niki euro­pej­skie i inne gatunki, to zna­czy jest naj­wyż­szy czas na wycieczkę w Góry Kaczawskie!!!

Szczegółowy pro­gram:

10.00 — zbiórka uczest­ni­ków na par­kingu przy ”Biedronce” na Zabobrzu (Al. Jana Pawła II w Jeleniej Górze).

Przejazd do Kaczorowa wła­snymi pojaz­dami. Na łąkach pod­mo­kłych liczne okazy peł­nika euro­pej­skiego i inte­re­su­jące gatunki roślin łąkowych.

Następnie wizyta w rezer­wa­cie „Buki Sudeckie”, gdzie spo­tkamy liczne gatunki roślin runa z lilią zło­to­głów, czosn­kiem niedź­wie­dzim. W kamie­nio­ło­mie wapieni sta­no­wi­ska koko­ryczki won­nej, listery jajo­wa­tej i gółki dłu­go­ostro­go­wej.

Przejazd do Grudna, poszu­ki­wa­nie oka­zów obu­wika pospo­li­tego i wil­czej jagody na górze Wapniki.

Przejazd do Wojcieszowa i spa­cer po rezer­wa­cie „Góra Miłek”. Tu sta­no­wi­ska pod­ko­lana bia­łego, buław­ni­ków, podej­źrzona księ­ży­co­wego, ożanki pie­rza­sto­siecz­nej, irgi zwy­czaj­nej. Wejście na wierz­cho­łek Cisowa, gdzie znaj­duje się natu­ralne sta­no­wi­sko cisa i nie­wiel­kie jaski­nie — schro­ni­ska będące miej­scem dwu­dzie­sto­wiecz­nych odkryć pale­on­to­lo­gicz­nych i arche­olo­gicz­nych. Na wierz­chołku o nazwie Młyniec jedyne w Polsce sta­no­wi­sko cykla­mena pur­pu­ro­wego, który nie­stety zakwit­nie dopiero w sierpniu.

W oko­licy Podgórek i Wojcieszowa moż­liwe wej­ście do któ­rejś z jaskiń kra­so­wych, uza­leż­nione od chęci i kon­dy­cji uczest­ni­ków. Należy zabrać oświe­tle­nie typu „czo­łówka”, odpo­wied­nie obu­wie i ubra­nie (takie któ­rych nie szkoda), gdyż pod zie­mią jest mokro i zimno.

Przełęcz Widok — pre­zen­ta­cja pano­ramy Sudetów Zachodnich ze sto­ków Łysej, spa­cer po łąkach pół­na­tu­ral­nych ze sta­no­wi­skami gółki dłu­go­ostro­go­wej , stor­czyka sze­ro­ko­list­nego i męskiego.

17.00 Powrót do Jeleniej Góry przez Dziwiszów.

Wycieczkę pro­wa­dzi prze­wod­nik sudecki Marian Bochynek, tel. 601342177. Mile widziana tele­fo­niczna zapo­wiedź uczestnictwa.

Uwaga: Nie zapew­niamy trans­portu, uczest­nicy wycieczki sami powinni zadbać o trans­port samo­cho­dowy. Doświadczenie skła­nia nas, by wszyst­kim chęt­nym pole­cić umó­wie­nie się w kilka osób na jedno auto. Udział w wycieczce jest bez­płatny. Uczestnicy we wła­snym zakre­sie powinni ubez­pie­czyć się od następstw nie­szczę­śli­wych wypadków.

Serdecznie zapra­szamy!

W rezerwacie Buki Sudeckie toniemy w morzu czosnku niedźwiedziego

W rezer­wa­cie Buki Sudeckie toniemy w morzu czosnku niedźwiedziego

 

Fotorelacja z wycieczki w Rudawy Janowickie

Wycieczka przyrodnicza w Rudawy Janowickie już w najbliższą niedzielę.

Zapraszamy w nie­dzielę — 26.05.2019. na wycieczkę w Rudawy Janowickie.

10.00 — zbiórka uczest­ni­ków na par­kingu przy ”Biedronce” na Zabobrzu (Al. Jana Pawła II w Jeleniej Górze).

10.30 – przy­jazd do Janowic Wielkich. Spotkanie z prze­wod­ni­kiem przy sta­cji kole­jo­wej. Prezentacja pomni­ko­wych jarzą­bów szwedzkich.

Wejście na wzgó­rze Popiel, poło­żone w pół­noc od prze­ło­mo­wej doliny Bobru. Zbudowane z ser­pen­ty­nitu wzgó­rze jest miej­scem wystę­po­wa­nia uni­ka­to­wych w skali Polski paproci ser­pen­ty­no­wych. Później wyj­ście na trasę wycieczki pie­szej pro­wa­dzą­cej przez roman­tyczne ruiny zamku „Bolczów”. W rezer­wa­to­wym drze­wo­sta­nie pre­zen­ta­cja rzadko wystę­pu­ją­cych roślin i drzew ( wiąz gór­ski, mie­siącz­nica trwała, lilia zło­to­głów, czer­niec gron­kowy, żywiec cebul­kowy, orlik pospo­lity…). Interesujące zespoły leśne: buczyna kwa­śna, buczyna żyzna, jawo­rzyna gór­ska, naskalny bór sosnowy. Następnie zwie­dza­nie grup skal­nych o nazwach Strażnica, Zamkowe Skały, Skalne Bramy, Skalny Most i Piec. Zwiedzanie sztolni peg­ma­ty­to­wej pod Skalnym Mostem ( dla chęt­nych – jest tam mokro, moż­liwe pobru­dze­nie obu­wia i ubrań!).

Przejście do Starościńskich Skał, jest tam punkt wido­kowy, „skalne mia­sto” i malow­ni­czy staw w nie­czyn­nym kamie­nio­ło­mie gra­nitu. Prezentacja pano­ramy, histo­rii geo­lo­gicz­nej, pięk­nych przy­kła­dów porwa­ków, żył apli­to­wych i krysz­ta­łów mine­ra­łów two­rzą­cych gra­nit. Po odpo­czynku przej­ście przez grzbiet o nazwie Janowickie Garby z malow­ni­czymi for­mami skal­nymi o nazwach: Rozpadła, Samotnik, Maczuga, Skalna Grzęda, Decjusz…

Na tra­sie wycieczki pre­zen­ta­cja pomni­ko­wych drzew takich gatun­ków jak wiąz gór­ski, buk zwy­czajny, klon jawor, oka­za­łych jodeł pospo­li­tych i daglezji.

Odwiedzimy także sta­no­wi­sko rosiczki okrą­gło­list­nej w doli­nie Janówki. Około godziny 17.00 powrót do Janowic Wielkich.

Kolejność zwie­dza­nia może ulec zmia­nie :)

Wycieczkę popro­wa­dzi prze­wod­nik sudecki – Marian Bochynek.

 

Serdecznie zapra­szamy!

 

Uwaga: Nie zapew­niamy trans­portu, uczest­nicy wycieczki sami powinni zadbać o trans­port samo­cho­dowy. Doświadczenie skła­nia nas, by wszyst­kim chęt­nym pole­cić umó­wie­nie się w kilka osób na jedno auto.

Udział w wycieczce jest bez­płatny. Uczestnicy we wła­snym zakre­sie powinni ubez­pie­czyć się od następstw nie­szczę­śli­wych wypadków.

rudawy