• Widok ze Spicaka w str. Kotliny Kłodzkiej
  • Widok w kierunku Śnieżki, Czarna Kopa
  • Droga przez Izerską Halę
  • Rozszczepka pospolita, przelom Nysy Łużyckiej
  • Widok ze Szczelińca w str. Radkowa
  • Karkonosze ze Spicaka
  • Las, Rudawy Janowickie z Sokolika
Widok ze Spicaka w str. Kotliny Kłodzkiej1 Widok w kierunku Śnieżki, Czarna Kopa2 Droga przez Izerską Halę3 Rozszczepka pospolita, przelom Nysy Łużyckiej4 Widok ze Szczelińca w str. Radkowa5 Karkonosze ze Spicaka6 Las, Rudawy Janowickie z Sokolika7

ZTP zaprasza na wycieczkę “Łąki pełne słońca”

Celem wycieczki będą użytki zie­lone poło­żone w Płoninie k. Kaczorowa, obej­mu­jące m.in. dolinę potoku Świdna. Jest to ładnie zacho­wana fito­ce­noza łąki zmien­no­wil­got­nej ze znacz­nym udzia­łem krwi­ściągu lekar­skiego Sanguisorba offi­ci­na­lis, rde­stu wężow­nika Polygonum bistorta, przy­wrot­nika Alchemilla sp. oraz obję­tego ścisłą ochroną peł­nika euro­pej­skiego Trollius euro­pa­eus. Poza tym noto­wano cha­rak­te­ry­styczne dla tego typu zbio­ro­wi­ska: knieć błotną Caltha palu­stris, gro­szek łąkowy Lathyrus pra­ten­sis czy wią­zówkę błotną Filipendula ulma­ria. Można także spo­tkać gatunki zwią­zane z sie­dli­skami nie­pod­mo­kłymi takie jak m.in. smółka pospo­lita Viscaria vul­ga­ris, skal­nica zia­ren­ko­wata Saxifraga gra­nu­lata, jaskier ostry Ranunculus acris czy rze­żu­cha łąkowa Cardamine pra­ten­sis. Teren ten jest aktu­al­nie chro­niony w obrę­bie obszaru Natura 2000 Góry i Pogórze Kaczawskie (kod PLH020037).

Pełnik europejski w pełni kwitnienia.

Prowadzi: Andrzej Kurpiewski (eko­fi­zjo­graf); kon­takt: 502 641 541

Termin: 6 czerwca 2021 (niedziela)

Zbiórka: par­king przy Biedronce na Zabobrzu (Al. Jana Pawła II) o godz. 10:00

Czas trwa­nia: ok. 5 godzin

Uwaga: Nie zapew­niamy trans­portu, uczest­nicy wycieczki sami powinni zadbać o trans­port samo­cho­dowy. Doświadczenie skła­nia nas, by wszyst­kim chęt­nym pole­cić umó­wie­nie się w kilka osób na jedno auto.

Udział w wycieczce jest bez­płatny. Uczestnicy we wła­snym zakre­sie powinni ubez­pie­czyć się od następstw nie­szczę­śli­wych wypadków.

 

Zapraszamy!

 

Podziel się: