• Widok ze Spicaka w str. Kotliny Kłodzkiej
  • Widok w kierunku Śnieżki, Czarna Kopa
  • Droga przez Izerską Halę
  • Rozszczepka pospolita, przelom Nysy Łużyckiej
  • Widok ze Szczelińca w str. Radkowa
  • Karkonosze ze Spicaka
  • Las, Rudawy Janowickie z Sokolika
Widok ze Spicaka w str. Kotliny Kłodzkiej1 Widok w kierunku Śnieżki, Czarna Kopa2 Droga przez Izerską Halę3 Rozszczepka pospolita, przelom Nysy Łużyckiej4 Widok ze Szczelińca w str. Radkowa5 Karkonosze ze Spicaka6 Las, Rudawy Janowickie z Sokolika7

Wycieczki ZTP

Zaproszenie na wycieczkę “Z koszykiem na … Trzcińskie Mokradła”

Zachodniosudeckie Towarzystwo Przyrodnicze zapra­sza w nie­dzielę (12.09.2021) na wycieczkę florystyczno-grzyboznawczą „ Z koszy­kiem …. na Trzcińskie Mokradła”

Trasa wycieczki: Janowice Wielkie – Trzcińsko – Janowice Wielkie (trasa łatwa, około 5 km dro­gami leśnymi).

Główna atrak­cją przy­rod­ni­czą będzie odwie­dze­nie „Torfowiska na Trzcińskich Mokradłach” jedy­nego dobrze zacho­wa­nego tor­fo­wi­ska Kotliny Jeleniogórskiej, chro­nio­nego obec­nie w ramach euro­pej­skiej sieci NATURA 2000. Znajduje się tu m.in. jedno z naj­bo­gat­szych sta­no­wisk rosiczki okrą­gło­list­nej Drosera rotun­di­fo­lia w Sudetach.

Nie powinno zabrak­nąć atrak­cji myko­lo­gicz­nych. Odwiedzimy sta­no­wi­sko bar­dzo rzad­kiego, chro­nio­nego w Polsce, pod­grzybka tęgo­skó­ro­wego Pseudoboletus para­si­ti­cus. Poznamy też wiele innych rzad­kich i oso­bli­wych gatun­ków. Przy oka­zji będzie można wypeł­nić koszyki cen­nymi grzy­bami jadal­nymi: boro­wi­kami, koź­la­rzami, pod­grzyb­kami, maślakami.

Miejsce zbiórki: Dworzec PKP w Jeleniej Górze. Wyjazd pocią­giem do Janowic Wielkich o godz. 9.29.

Serdecznie zapra­szamy!!!
I jeszcze raz królowa torfowisk z innej perspektywy.

ZTP zaprasza na wycieczkę “Łąki pełne słońca”

Celem wycieczki będą użytki zie­lone poło­żone w Płoninie k. Kaczorowa, obej­mu­jące m.in. dolinę potoku Świdna. Jest to ładnie zacho­wana fito­ce­noza łąki zmien­no­wil­got­nej ze znacz­nym udzia­łem krwi­ściągu lekar­skiego Sanguisorba offi­ci­na­lis, rde­stu wężow­nika Polygonum bistorta, przy­wrot­nika Alchemilla sp. oraz obję­tego ścisłą ochroną peł­nika euro­pej­skiego Trollius euro­pa­eus. Poza tym noto­wano cha­rak­te­ry­styczne dla tego typu zbio­ro­wi­ska: knieć błotną Caltha palu­stris, gro­szek łąkowy Lathyrus pra­ten­sis czy wią­zówkę błotną Filipendula ulma­ria. Można także spo­tkać gatunki zwią­zane z sie­dli­skami nie­pod­mo­kłymi takie jak m.in. smółka pospo­lita Viscaria vul­ga­ris, skal­nica zia­ren­ko­wata Saxifraga gra­nu­lata, jaskier ostry Ranunculus acris czy rze­żu­cha łąkowa Cardamine pra­ten­sis. Teren ten jest aktu­al­nie chro­niony w obrę­bie obszaru Natura 2000 Góry i Pogórze Kaczawskie (kod PLH020037).

Pełnik europejski w pełni kwitnienia.

Prowadzi: Andrzej Kurpiewski (eko­fi­zjo­graf); kon­takt: 502 641 541

Termin: 6 czerwca 2021 (niedziela)

Zbiórka: par­king przy Biedronce na Zabobrzu (Al. Jana Pawła II) o godz. 10:00

Czas trwa­nia: ok. 5 godzin

Uwaga: Nie zapew­niamy trans­portu, uczest­nicy wycieczki sami powinni zadbać o trans­port samo­cho­dowy. Doświadczenie skła­nia nas, by wszyst­kim chęt­nym pole­cić umó­wie­nie się w kilka osób na jedno auto.

Udział w wycieczce jest bez­płatny. Uczestnicy we wła­snym zakre­sie powinni ubez­pie­czyć się od następstw nie­szczę­śli­wych wypadków.

 

Zapraszamy!

 

Fotorelacja z wycieczki w Rudawy Janowickie

Wycieczka przyrodnicza w Rudawy Janowickie już w najbliższą niedzielę.

Zapraszamy w nie­dzielę — 26.05.2019. na wycieczkę w Rudawy Janowickie.

10.00 — zbiórka uczest­ni­ków na par­kingu przy ”Biedronce” na Zabobrzu (Al. Jana Pawła II w Jeleniej Górze).

10.30 – przy­jazd do Janowic Wielkich. Spotkanie z prze­wod­ni­kiem przy sta­cji kole­jo­wej. Prezentacja pomni­ko­wych jarzą­bów szwedzkich.

Wejście na wzgó­rze Popiel, poło­żone w pół­noc od prze­ło­mo­wej doliny Bobru. Zbudowane z ser­pen­ty­nitu wzgó­rze jest miej­scem wystę­po­wa­nia uni­ka­to­wych w skali Polski paproci ser­pen­ty­no­wych. Później wyj­ście na trasę wycieczki pie­szej pro­wa­dzą­cej przez roman­tyczne ruiny zamku „Bolczów”. W rezer­wa­to­wym drze­wo­sta­nie pre­zen­ta­cja rzadko wystę­pu­ją­cych roślin i drzew ( wiąz gór­ski, mie­siącz­nica trwała, lilia zło­to­głów, czer­niec gron­kowy, żywiec cebul­kowy, orlik pospo­lity…). Interesujące zespoły leśne: buczyna kwa­śna, buczyna żyzna, jawo­rzyna gór­ska, naskalny bór sosnowy. Następnie zwie­dza­nie grup skal­nych o nazwach Strażnica, Zamkowe Skały, Skalne Bramy, Skalny Most i Piec. Zwiedzanie sztolni peg­ma­ty­to­wej pod Skalnym Mostem ( dla chęt­nych – jest tam mokro, moż­liwe pobru­dze­nie obu­wia i ubrań!).

Przejście do Starościńskich Skał, jest tam punkt wido­kowy, „skalne mia­sto” i malow­ni­czy staw w nie­czyn­nym kamie­nio­ło­mie gra­nitu. Prezentacja pano­ramy, histo­rii geo­lo­gicz­nej, pięk­nych przy­kła­dów porwa­ków, żył apli­to­wych i krysz­ta­łów mine­ra­łów two­rzą­cych gra­nit. Po odpo­czynku przej­ście przez grzbiet o nazwie Janowickie Garby z malow­ni­czymi for­mami skal­nymi o nazwach: Rozpadła, Samotnik, Maczuga, Skalna Grzęda, Decjusz…

Na tra­sie wycieczki pre­zen­ta­cja pomni­ko­wych drzew takich gatun­ków jak wiąz gór­ski, buk zwy­czajny, klon jawor, oka­za­łych jodeł pospo­li­tych i daglezji.

Odwiedzimy także sta­no­wi­sko rosiczki okrą­gło­list­nej w doli­nie Janówki. Około godziny 17.00 powrót do Janowic Wielkich.

Kolejność zwie­dza­nia może ulec zmia­nie :)

Wycieczkę popro­wa­dzi prze­wod­nik sudecki – Marian Bochynek.

 

Serdecznie zapra­szamy!

 

Uwaga: Nie zapew­niamy trans­portu, uczest­nicy wycieczki sami powinni zadbać o trans­port samo­cho­dowy. Doświadczenie skła­nia nas, by wszyst­kim chęt­nym pole­cić umó­wie­nie się w kilka osób na jedno auto.

Udział w wycieczce jest bez­płatny. Uczestnicy we wła­snym zakre­sie powinni ubez­pie­czyć się od następstw nie­szczę­śli­wych wypadków.

rudawy

 

Relacja z wycieczki na Stawy Sobieszowskie

19 maja 2019 spa­ce­ro­wa­li­śmy gro­blami Stawów Sobieszowskich wsłu­chu­jąc się w głosy pta­ków wód i szu­wa­rów. W wycieczce uczest­ni­czyło 5 osób, które popro­wa­dził Andrzej Kurpiewski. Przez tele­fon nasze spo­strze­że­nia kon­sul­to­wała orni­to­log –Bożena Gramsz. Odnotowaliśmy dwa sta­no­wi­ska dzi­wo­nii, co naj­mniej cztery sta­no­wi­ska bąka, dwa sta­no­wi­ska per­ko­zika, a także świersz­czaka i podróż­niczka. Głośno swą obec­ność zazna­czał trzci­niak, któ­rego liczeb­ność podob­nie jak trzcin­niczka, łyski, krzy­żówki i czer­nicy oka­zała się dość znaczna. Zaskoczyła nas obec­ność pary nuro­gęsi, któ­rej nigdy wcze­śniej tutaj nie obser­wo­wa­li­śmy. Miłym akcen­tem była rodzina łabę­dzi, która wypro­wa­dziła z gniazda swoje “brzyd­kie kaczątka”. Tłem dla pta­sich soli­stów był chór kuma­ków. I tym razem Stawy Sobieszowskie potwier­dziły, że są bar­dzo war­to­ścio­wym przy­rod­ni­czo i kra­jo­bra­zowo obsza­rem wystę­po­wa­nia cie­ka­wych gatun­ków i  mozaiki sie­dlisk. Warto przy­po­mnieć, że jest to obszar  chro­nio­niący w ramach sieci Natura 2000 sie­dli­ska np. wydry, tra­szek grze­bie­nia­stych, pach­nicy dębo­wej a także rzad­kich motyli: modraszka tele­jusa i nausi­to­usa oraz czer­woń­czyka nie­parka. Stawy hodow­lane sta­no­wią też istotną bazę żerową dla bie­lika, który zala­tuje tu z sąsia­du­ją­cej z obsza­rem Góry Żar. Mając świa­do­mość ile gatun­ków żyje sobie spo­koj­nie w tej ostoi przy­rody mamy nadzieję, że życiu tych stwo­rzeń nie zagrożą prak­tyki wypa­la­nia traw, które nie­stety miały tu miej­sce w ubie­głych latach :(

Zapraszamy na wycieczkę “Ptaki Stawów Sobieszowskich”

Zachodniosudeckie Towarzystwo Przyrodnicze ser­decz­nie zapra­sza na wycieczkę przy­rod­ni­czą “Ptaki Stawów Sobieszowskich”.

Przejdziemy się gro­blami Stawów Sobieszowskich, gdzie będziemy słu­chać i obser­wo­wać m.in. bąka, trzci­niaka, per­kozka i zapewne wiele innych gatun­ków pta­ków wód i szuwarów.

Wycieczkę popro­wa­dzi orni­to­log Marek Martini.

Termin: 19 maja (niedziela)

Zbiórka: na par­kingu przy skle­pie Biedronka w Sobieszowie o godz. 17:00

Czas trwa­nia: ok. 2 godzin

Udział w wycieczce jest bez­płatny. Uczestnicy we wła­snym zakre­sie powinni ubez­pie­czyć się od następstw nie­szczę­śli­wych wypadków.

Zapraszamy!

 

Zapraszamy na wycieczkę “Wiosna na Lasockim Grzbiecie”

Zachodniosudeckie Towarzystwo Przyrodnicze zapra­sza na pierw­szą wycieczkę tego roku

WIOSNA NA LASOCKIM GRZBIECIE”. 

Planujemy zoba­czyć bogate popu­la­cje stor­czy­ków, przede wszyst­kim kukułki bzo­wej Dactylorhiza sam­bu­cina rosną­cej w oko­li­cach Niedamirowa. Jeśli wystar­czy czasu odwie­dzimy także jawo­rzyny z bogatą popu­la­cją mie­siącz­nicy trwa­łej Lunaria redi­viva, która powinna już teraz kwitnąć.

Spotykamy się w nie­dzielę (5 maja 2019) na par­kingu przy Biedronce na Zabobrzu (ul. Jana Pawła II) o godzi­nie 10:00, skąd wła­snymi samo­cho­dami ruszymy na trasę. Planowany czas wycieczki – około 5 godzin. Wycieczka jest bez­płatna, uczest­nicy ubez­pie­czają się na wła­sną rękę. Wycieczkę popro­wa­dzi bota­nik dr Marek Malicki.

Zapraszamy!

DSC_0238

 

Fotorelacja z wycieczki “Storczyki Gór Kaczawskich”

Relacja z wycieczki na Stawy Podgórzyńskie i Sobieszowskie

Wycieczka odbyła się wie­czo­rową porą dnia 6 maja 2018 roku. Bożena Gramsz — orni­to­log z Muzeum Przyrodniczego w Jeleniej Górze popro­wa­dziła 9 uczest­ni­ków wycieczki, naj­pierw gro­blami sta­wów w Podgórzynie, potem zaś nad objęte ochroną w for­mie obszaru Natura 2000 Stawy Sobieszowskie. W Podgórzynie przed­mio­tem obser­wa­cji były kaczki nur­ku­jące (grą­życe): czer­nica i gło­wienka oraz jedyna, ale bar­dzo liczna tutaj przed­sta­wi­cielka pła­wic (kaczek pły­wa­ją­cych) — krzy­żówka. Duże wra­że­nie na uczest­ni­kach wycieczki zro­biło duże (ok. 12 osob­ni­ków) stadko żurawi, cza­pli siwej, kilku kor­mo­ra­nów i poje­dyn­cza para cza­pli bia­łej. Wśród dość licz­nie wystę­pu­ją­cej gęsi zbo­żo­wej na gro­bli jed­nego z Podgórzyńskich Stawów wypa­sała się gęsiówka egipska.

Z kolei, naj­więk­sze wra­że­nie  na sta­wach w Sobieszowie zro­bił na uczest­ni­kach wycieczki nie­sa­mo­wity głos bąka. Stwierdzono nie­stety, że po wycince przez wła­ści­ciela tych sta­wów dużych połaci trzci­no­wych popu­la­cja tego gatunku zma­lała tutaj zale­d­wie do dwóch par. Podobnie zmniej­szyła się popu­la­cja cha­rak­te­ry­stycz­nego dla szu­war trzci­niaka. Nie tak liczny jak choćby w roku ubie­głym jest tutaj trzcin­ni­czek, potrzos, per­koz dwu­czuby, podróż­ni­czek czy błot­niak sta­wowy. W ogóle nie zano­to­wano cha­rak­te­ry­stycz­nego ter­kotu per­ko­zika. Bożena nie omiesz­kała rów­nież nauczyć uczest­ni­ków wycieczki roz­po­zna­wa­nia gło­sów innych, bar­dziej już popu­lar­nych pta­ków, jak choćby zięby, kap­turki czy pier­wiosnka. Czy się udało? Nie wiem. Na pewno jed­nak wszy­scy nauczyli się roz­po­zna­wać głos kukułki, bo z odróż­nie­niem poćwier­ki­wa­nia wró­bli i mazur­ków był już pewien pro­blem.

Wycieczka do jaskiń Połomu.

8 kwiet­nia człon­ko­wie Zachodniosudeckiego Towarzystwa Przyrodniczego ( wspie­rani przez swo­ich sympatyków) odwiedzili Jaskinię Urodzinową, Północną Dużą, Jaskinię Północną Małą i Jaskinię Zimową. Smuci postę­pu­jąca, bez­myślna dewa­sta­cja szaty nacie­ko­wej.
Towarzyszący nam cze­ski gro­to­łaz twier­dził, że u nich wszyst­kie jaski­nie są praw­nie chro­nione, a w Albericach dla ochrony jaskiń zamknięto nawet kamie­nio­łom. U nas — po staremu…