• Widok ze Spicaka w str. Kotliny Kłodzkiej
  • Widok w kierunku Śnieżki, Czarna Kopa
  • Droga przez Izerską Halę
  • Rozszczepka pospolita, przelom Nysy Łużyckiej
  • Widok ze Szczelińca w str. Radkowa
  • Karkonosze ze Spicaka
  • Las, Rudawy Janowickie z Sokolika
Widok ze Spicaka w str. Kotliny Kłodzkiej1 Widok w kierunku Śnieżki, Czarna Kopa2 Droga przez Izerską Halę3 Rozszczepka pospolita, przelom Nysy Łużyckiej4 Widok ze Szczelińca w str. Radkowa5 Karkonosze ze Spicaka6 Las, Rudawy Janowickie z Sokolika7

Relacja z wycieczki na Stawy Sobieszowskie

19 maja 2019 spa­ce­ro­wa­li­śmy gro­blami Stawów Sobieszowskich wsłu­chu­jąc się w głosy pta­ków wód i szu­wa­rów. W wycieczce uczest­ni­czyło 5 osób, które popro­wa­dził Andrzej Kurpiewski. Przez tele­fon nasze spo­strze­że­nia kon­sul­to­wała orni­to­log –Bożena Gramsz. Odnotowaliśmy dwa sta­no­wi­ska dzi­wo­nii, co naj­mniej cztery sta­no­wi­ska bąka, dwa sta­no­wi­ska per­ko­zika, a także świersz­czaka i podróż­niczka. Głośno swą obec­ność zazna­czał trzci­niak, któ­rego liczeb­ność podob­nie jak trzcin­niczka, łyski, krzy­żówki i czer­nicy oka­zała się dość znaczna. Zaskoczyła nas obec­ność pary nuro­gęsi, któ­rej nigdy wcze­śniej tutaj nie obser­wo­wa­li­śmy. Miłym akcen­tem była rodzina łabę­dzi, która wypro­wa­dziła z gniazda swoje “brzyd­kie kaczątka”. Tłem dla pta­sich soli­stów był chór kuma­ków. I tym razem Stawy Sobieszowskie potwier­dziły, że są bar­dzo war­to­ścio­wym przy­rod­ni­czo i kra­jo­bra­zowo obsza­rem wystę­po­wa­nia cie­ka­wych gatun­ków i  mozaiki sie­dlisk. Warto przy­po­mnieć, że jest to obszar  chro­nio­niący w ramach sieci Natura 2000 sie­dli­ska np. wydry, tra­szek grze­bie­nia­stych, pach­nicy dębo­wej a także rzad­kich motyli: modraszka tele­jusa i nausi­to­usa oraz czer­woń­czyka nie­parka. Stawy hodow­lane sta­no­wią też istotną bazę żerową dla bie­lika, który zala­tuje tu z sąsia­du­ją­cej z obsza­rem Góry Żar. Mając świa­do­mość ile gatun­ków żyje sobie spo­koj­nie w tej ostoi przy­rody mamy nadzieję, że życiu tych stwo­rzeń nie zagrożą prak­tyki wypa­la­nia traw, które nie­stety miały tu miej­sce w ubie­głych latach :(

Podziel się: