• Widok ze Spicaka w str. Kotliny Kłodzkiej
  • Widok w kierunku Śnieżki, Czarna Kopa
  • Droga przez Izerską Halę
  • Rozszczepka pospolita, przelom Nysy Łużyckiej
  • Widok ze Szczelińca w str. Radkowa
  • Karkonosze ze Spicaka
  • Las, Rudawy Janowickie z Sokolika
Widok ze Spicaka w str. Kotliny Kłodzkiej1 Widok w kierunku Śnieżki, Czarna Kopa2 Droga przez Izerską Halę3 Rozszczepka pospolita, przelom Nysy Łużyckiej4 Widok ze Szczelińca w str. Radkowa5 Karkonosze ze Spicaka6 Las, Rudawy Janowickie z Sokolika7

wodospad Kamieńczyka

Flora Karkonoszy

Zachodniosudeckie Towarzystwo Przyrodnicze ser­decz­nie zapra­sza na zbli­ża­jącą się wycieczkę przyrodniczą

“Flora Karkonoszy“
pro­wa­dzi: Andrzej Kurpiewski

Termin: 23 czerwca

Zbiórka przy OSP Piechowice (ul. Szkolna 4), o godz. 10:00. Wyjazd z Piechowic do Szklarskiej Poręby wła­snymi samo­cho­dami o godzi­nie 10:15.

Zainteresowanych pro­simy o wcze­śniej­szy kon­takt tele­fo­niczny pod numer: 502 641 541, w celu roz­dy­spo­no­wa­nia miejsc w autach.

Czas trwa­nia: nie dłu­żej niż do godz. 18:00

Trasa: Wodospad Kamieńczyka — Hala Szrenicka — Szrenica — Śnie­żne Kotły — Hala pod Łabskim Szczytem — par­king pod Kamieńczykiem (w zależ­no­ści od warun­ków pogo­do­wych oraz sił uczest­ni­ków trasa może zostać zmo­dy­fi­ko­wana). Z uczest­ni­kami możemy spo­tkać się także na szlaku — w Schronisku na Hali Szrenickiej, przy gór­nej sta­cji kolei na Szrenicę (jeśli ktoś zechce wje­chać na Szrenicę wyciągiem).

Długość trasy: ok 25 km

P6091307plakat

Udział w wycieczce jest bez­płatny. Uczestnicy we wła­snym zakre­sie powinni ubez­pie­czyć się od następstw nie­szczę­śli­wych wypad­ków.

Zachęcamy do zapo­zna­nia się z har­mo­no­gra­mem wycie­czek przy­rod­ni­czych ZTP