• Widok ze Spicaka w str. Kotliny Kłodzkiej
 • Widok w kierunku Śnieżki, Czarna Kopa
 • Droga przez Izerską Halę
 • Rozszczepka pospolita, przelom Nysy Łużyckiej
 • Widok ze Szczelińca w str. Radkowa
 • Karkonosze ze Spicaka
 • Las, Rudawy Janowickie z Sokolika
Widok ze Spicaka w str. Kotliny Kłodzkiej1 Widok w kierunku Śnieżki, Czarna Kopa2 Droga przez Izerską Halę3 Rozszczepka pospolita, przelom Nysy Łużyckiej4 Widok ze Szczelińca w str. Radkowa5 Karkonosze ze Spicaka6 Las, Rudawy Janowickie z Sokolika7

Przyroda Sudetów Zachodnich — tom 4 (2001)

Spis tre­ści

 • Paweł Kwiatkowski - Zaraza bla­do­kwia­towa Orobanche pal­li­di­flora Wimm. & Grab. w Sudetach Zachodnich.
 • Joanna Potocka - Ułudka leśna Omphalodes scor­pio­ides (Haenke) Schrank na Górze Zamkowej koło Wlenia.
 • Siegfried Bräutigam - Osobliwe gatunki z rodzaju Hieracinum sub­gen. Hieracinum z Gór Izerskich w ziel­niku Muzeum Przyrodniczego w Görlitz.
 • Witold Berdowski - Flora i roślin­ność rezer­watu przy­rody “Góra Miłek“w Górach Kaczawskich
 • Krzysztof Świer­kosz - Rzadkie i chro­nione ele­menty flory naczy­nio­wej w pół­noc­nej czę­ści Pogórza Izerskiego.
 • Waldemar Bena - Obserwacje flo­ry­styczne z Łużyc (3).
 • Joanna Potocka - Torfowiska pol­skiej strony Gór Izerskich — cha­rak­te­ry­styka obiektów.
 • Andrzej Chlebicki - Antennularia varii­se­tosa Barr i Hysteronaevia ste­no­spora Nannfeldt, dwa nowe gatunki arktyczno-alpejskich grzy­bów dla Polski.
 • Czesław Narkiewicz - Nowe sta­no­wi­sko jodłow­nicy gór­skiej Bondarzewia mesen­te­rica. w pol­skiej czę­ści Sudetów.
 • Czesław Narkiewicz - Grzyby wiel­ko­owoc­ni­kowe góry Chojnik (Karkonoski Park Narodowy) — gatunki rzad­kie i zagrożone.
 • Jerzy Okulewicz, Alfred Borkowski - Nowe sta­no­wi­sko przy­wry Leucochloridium para­do­xum Carus, 1835 w zachod­niej czę­ści Sudetów (Trematoda, Brachylaemidae).
 • Andrzej Raj - Stonkowate (Col., Chrysomelidae) Karkonoszy.
 • Tadeusz Kusiak - Obserwacje zie­miórki ple­niówki Sciara mili­ta­ris Nowicki 1868 (Diptera: Sciaridae) w Karkonoszach.
 • Alfred Borkowski - Motyle minu­jące Sudetów Zachodnich. Część II. Podrodzina Lithocolletinae (Lep., Gracillariidae).
 • Adam Malkiewicz - Miernikowce (Lepidoptera: Geometridae) Karkonoszy Polskich.
 • Tomasz Zając - Motyle dzienne Wzgórz Łomnickich.
 • Waldemar Bena - Ptaki Stawów Łagow­skich koło Zgorzelca w latach 1992 — 2001.
 • Artur Pałucki - Awifauna oko­lic Rębiszowa w połu­dnio­wej czę­ści Pogórza Izerskiego.
 • Krzysztof Zając - Ponowne obser­wa­cje pójdźki Athene noc­tua w Sudetach Zachodnich.
 • Joanna Furmankiewicz, Marek Furmankiewicz, Sławomir Telatyński - Nowe obser­wa­cje nocka łydko­wło­sego Myotis dasyc­neme (Boie, 1825) w pol­skiej czę­ści Sudetów Zachodnich.
 • Klaus Hertweck, Waldemar Bena - Występowanie bobra Castor fiber L., 1758 w nie­miec­kiej i pol­skiej czę­ści Górnych Łużyc.
 • Piotr Migoń, Małgorzata Zygmunt - Przyroda nie­oży­wiona Muchowskich Wzgórz (Pogórze Kaczawskie).
 • Krzysztof Parzóch - Erozja ryn­nowa na sto­kach wyle­sio­nych w Karkonoszach

  KALENDARIUM

 • Bożena Gramsz, Czesław Narkiewicz, Andrzej Paczos, Regina Podsadowska - Kalendarium Muzeum Przyrodniczego w Jeleniej Górze — 2001 r.
 • Roman Gramsz - Kalendarium Zachodniosudeckiego Towarzystwa Przyrodniczego.

 

Podziel się: