• Widok ze Spicaka w str. Kotliny Kłodzkiej
 • Widok w kierunku Śnieżki, Czarna Kopa
 • Droga przez Izerską Halę
 • Rozszczepka pospolita, przelom Nysy Łużyckiej
 • Widok ze Szczelińca w str. Radkowa
 • Karkonosze ze Spicaka
 • Las, Rudawy Janowickie z Sokolika
Widok ze Spicaka w str. Kotliny Kłodzkiej1 Widok w kierunku Śnieżki, Czarna Kopa2 Droga przez Izerską Halę3 Rozszczepka pospolita, przelom Nysy Łużyckiej4 Widok ze Szczelińca w str. Radkowa5 Karkonosze ze Spicaka6 Las, Rudawy Janowickie z Sokolika7

Przyroda Sudetów — tom 12 (2009)

Spis tre­ści

 • Marek Krukowski, Krzysztof Krakowski, Marek Malicki, Ewa Szczęśniak
  Rozmieszczenie i bio­lo­gia różeńca gór­skiego Rhodiola rosea L. w pol­skich Karkonoszach
 • Grzegorz Wójcik, Zbigniew Gołąb
  Nowe sta­no­wi­sko bagna zwy­czaj­nego Ledum palu­stre L. (Ericaceae)w Górach Stołowych (Sudety Środkowe)
 • Michał Smoczyk, Krzysztof Gębura
  Rzadkie i zagro­żone rośliny naczy­niowe Gór Bystrzyckichi Orlickich (Sudety Środ­kowe) – część 3
 • Kamila Reczyńska
  Siedliska przy­rod­ni­cze pro­po­no­wa­nego obszaru Natura 2000 „Góra Wapienna”
 • Marek Malicki
  Notatki den­dro­lo­giczne z Sudetów. Część I. Parki przy­pa­ła­cowe w Łomnicy,Ostróżnie, Studniskach Dolnych i Włosieniu (Pogórze Izerskie)
 • Adrian Smolis, Adam Malkiewicz, Artur Adamski
  Nowe dane o eks­pan­sji dłu­go­skrzy­dlaka Phaneroptera fal­cata (Poda, 1761)(Orthoptera: Ensifera: Tettigoniidae) na Śląsku
 • Adam Malkiewicz, Adrian Smolis, Marcin Kadej, Dariusz Tarnawski,Radosław Stelmaszczyk, Krzysztof Zając, Janusz Masłowski, Maciej Matraj
  Nowe dane o roz­miesz­cze­niu modrasz­ków z rodzaju Phengaris (=Maculinea)(Lepidoptera: Lycaenidae) w dol­no­ślą­skiej czę­ści Sudetów i Przedgórza Sudeckiego
 • Wojciech Lewandowski
  Nowe dane o wystę­po­wa­niu wydry Lutra lutra w Sudetach w latach 2006–2008
 • Krzysztof Parzóch, Piotr Migoń, Agnieszka Latocha
  Geomorfologiczne efekty dłu­go­trwa­łego cofa­nia sto­kóww rejo­nie Sawanny Łężyckiej w Górach Stołowych
 • Agnieszka Latocha
  Wpływ dzia­łal­no­ści czło­wieka na pro­cesy kory­towe na przy­kła­dzie Nysy Kłodzkiej mię­dzy Bystrzycą Kłodzką a Kłodzkiem
 • Andrzej Traczyk, Marek Kasprzak
  Skałki kera­to­fi­rowe oko­lic Kaczorowa w Górach Kaczawskich

SPRAWOZDANIAKOMUNIKATY

 • Stanisław Firszt
  Sprawozdanie z dzia­łal­no­ści Muzeum Przyrodniczego w Jeleniej Górze za 2008 r.

 

Dostępna jest rów­nież zawar­tość całego numeru:

  Przyroda Sudetów 12 (3,2 MiB, 3 152 pobrań)

 

 

Podziel się: