• Widok ze Spicaka w str. Kotliny Kłodzkiej
  • Widok w kierunku Śnieżki, Czarna Kopa
  • Droga przez Izerską Halę
  • Rozszczepka pospolita, przelom Nysy Łużyckiej
  • Widok ze Szczelińca w str. Radkowa
  • Karkonosze ze Spicaka
  • Las, Rudawy Janowickie z Sokolika
Widok ze Spicaka w str. Kotliny Kłodzkiej1 Widok w kierunku Śnieżki, Czarna Kopa2 Droga przez Izerską Halę3 Rozszczepka pospolita, przelom Nysy Łużyckiej4 Widok ze Szczelińca w str. Radkowa5 Karkonosze ze Spicaka6 Las, Rudawy Janowickie z Sokolika7

budki lęgowe

Przyroda w więziennej celi”

W okre­sie od 1 sierp­nia 2012 roku do 15 listo­pada 2012 roku, Zachodniosudeckie Towarzystwo Przyrodnicze zre­ali­zo­wało pro­jekt “Przyroda w wię­zien­nej celi”. Prelekcja przyrodnicza w Areszcie Śledczym Głównym celem pro­jektu była odpo­wied­nia ochrona zimu­ją­cych w Sudetach Zachodnich pta­ków połą­czona z akty­wi­za­cją na rzecz ochrony przy­rody aresz­tan­tów pozo­sta­ją­cych w Areszcie Śled­czym, w Jeleniej Górze. By ów cel zre­ali­zo­wać, konieczna była edu­ka­cja eko­lo­giczna aresz­tan­tów oraz zle­ce­nie im wyko­na­nia budek lęgo­wych i karm­ni­ków dla pta­ków a także gra­fik o przy­rod­ni­czej tema­tyce. W ten spo­sób celem naszego pro­jektu była rów­nież orga­ni­za­cja czasu aresz­tan­tów na rzecz współ­two­rze­nia przez nich pozy­tyw­nej war­to­ści spo­łecz­nej, jaką jest ochrona przy­rody oraz roz­bu­dze­nie w nich kre­atyw­no­ści wyko­rzy­sta­nej dla spo­łecz­nie poży­tecz­nych dzia­łań. Innym celem naszego pro­jektu było pod­nie­sie­nie w spo­łe­czeń­stwie lokal­nym świa­do­mo­ści, że osoby prze­by­wa­jące w izo­la­cji wię­zien­nej także mogą pozy­tyw­nie kształ­to­wać życie spo­łeczne udzie­la­jąc się na rzecz ochrony przy­rody Sudetów Zachodnich. Zamierzeniem przy­świe­ca­ją­cym naszemu pro­jek­towi była rów­nież edu­ka­cja eko­lo­giczna spo­łecz­no­ści lokal­nej, doty­cząca szcze­gól­nie odpo­wied­niej ochrony zimu­ją­cych w Sudetach Zachodnich pta­ków oraz wła­ści­wego dla tego terenu bogac­twa przyrodniczego:w tym flory, fauny i natu­ral­nego kra­jo­brazu oraz pro­mo­cja samego pro­jektu, jak i dzia­łań ZTP podej­mo­wa­nych dla ochrony przy­rody Sudetów Zachodnich.

Czytaj więcej