• Widok ze Spicaka w str. Kotliny Kłodzkiej
 • Widok w kierunku Śnieżki, Czarna Kopa
 • Droga przez Izerską Halę
 • Rozszczepka pospolita, przelom Nysy Łużyckiej
 • Widok ze Szczelińca w str. Radkowa
 • Karkonosze ze Spicaka
 • Las, Rudawy Janowickie z Sokolika
Widok ze Spicaka w str. Kotliny Kłodzkiej1 Widok w kierunku Śnieżki, Czarna Kopa2 Droga przez Izerską Halę3 Rozszczepka pospolita, przelom Nysy Łużyckiej4 Widok ze Szczelińca w str. Radkowa5 Karkonosze ze Spicaka6 Las, Rudawy Janowickie z Sokolika7

Przyroda w więziennej celi”

W okre­sie od 1 sierp­nia 2012 roku do 15 listo­pada 2012 roku, Zachodniosudeckie Towarzystwo Przyrodnicze zre­ali­zo­wało pro­jekt “Przyroda w wię­zien­nej celi”. Prelekcja przyrodnicza w Areszcie Śledczym Głównym celem pro­jektu była odpo­wied­nia ochrona zimu­ją­cych w Sudetach Zachodnich pta­ków połą­czona z akty­wi­za­cją na rzecz ochrony przy­rody aresz­tan­tów pozo­sta­ją­cych w Areszcie Śled­czym, w Jeleniej Górze. By ów cel zre­ali­zo­wać, konieczna była edu­ka­cja eko­lo­giczna aresz­tan­tów oraz zle­ce­nie im wyko­na­nia budek lęgo­wych i karm­ni­ków dla pta­ków a także gra­fik o przy­rod­ni­czej tema­tyce. W ten spo­sób celem naszego pro­jektu była rów­nież orga­ni­za­cja czasu aresz­tan­tów na rzecz współ­two­rze­nia przez nich pozy­tyw­nej war­to­ści spo­łecz­nej, jaką jest ochrona przy­rody oraz roz­bu­dze­nie w nich kre­atyw­no­ści wyko­rzy­sta­nej dla spo­łecz­nie poży­tecz­nych dzia­łań. Innym celem naszego pro­jektu było pod­nie­sie­nie w spo­łe­czeń­stwie lokal­nym świa­do­mo­ści, że osoby prze­by­wa­jące w izo­la­cji wię­zien­nej także mogą pozy­tyw­nie kształ­to­wać życie spo­łeczne udzie­la­jąc się na rzecz ochrony przy­rody Sudetów Zachodnich. Zamierzeniem przy­świe­ca­ją­cym naszemu pro­jek­towi była rów­nież edu­ka­cja eko­lo­giczna spo­łecz­no­ści lokal­nej, doty­cząca szcze­gól­nie odpo­wied­niej ochrony zimu­ją­cych w Sudetach Zachodnich pta­ków oraz wła­ści­wego dla tego terenu bogac­twa przyrodniczego:w tym flory, fauny i natu­ral­nego kra­jo­brazu oraz pro­mo­cja samego pro­jektu, jak i dzia­łań ZTP podej­mo­wa­nych dla ochrony przy­rody Sudetów Zachodnich.

Wśród uzy­ska­nych efek­tów pro­jektu naj­waż­niej­szymi są:

 1. wyko­na­nie przez aresz­tan­tów karm­ni­ków i budek lęgo­wych, które spo­tkały się z ogrom­nym zain­te­re­so­wa­niem zarówno osób pry­wat­nych, jak i insty­tu­cji zaj­mu­ją­cych się przy­rodą, jak Nadleśnictwo Śnie­żka czy Karkonoski Park Narodowy, które z pew­no­ścią wyko­rzy­stają je w spo­sób abso­lut­nie wła­ściwy dla pta­ków zimu­ją­cych w Sudetach Zachodnich,

Podziękowanie aresztantom za udział w projekcie

 1. trwa­jące trzy i pół mie­siąca orga­ni­zo­wa­nie czasu aresz­tan­tom, które przy­czy­niło się do postępu w ich reso­cja­li­za­cji, co zgła­szali ich wycho­wawcy z Aresztu Śledczego,
 2. wzbu­dze­nie zain­te­re­so­wa­nia aresz­tan­tów nie tylko przy­rodą Sudetów Zachodnich, ale przy­rodą w ogóle, jak i zain­te­re­so­wa­nia dla współ­pracy z ZTP, co zgła­szali wycho­wawcy aresztantów,
 3. opu­bli­ko­wa­nie kalen­da­rzy o tema­tyce przy­rod­ni­czej, które pro­mo­wały sam pro­jekt oraz dzia­łal­ność ZTP,
 4. pod­nie­sie­nie w spo­łecz­no­ści lokal­nej świa­do­mo­ści, że osoby wyklu­czone spo­łecz­nie, jak aresz­tanci, także mogą uczest­ni­czyć w dzia­ła­niach spo­łecz­nie jak naj­bar­dziej akcep­to­wa­nych i cenionych,
 5. orga­ni­za­cja wer­ni­sażu i wystawy prac aresztantów,
 6. pro­mo­cja w lokal­nych mediach dzia­łal­no­ści ZTP oraz samego projektu,

Oficjalne przyjęcie prac aresztantów (2)

 1. edu­ka­cja eko­lo­giczna spo­łecz­no­ści lokal­nej – poprzez wystawę prac aresz­tan­tów oraz poda­wane w mediach infor­ma­cje doty­czące dzia­łań projektowych,
 2. pod­pi­sa­nie umowy o bez­ter­mi­no­wej współ­pracy mię­dzy Aresztem Śled­czym w Jeleniej Górze a Zachodniosudeckim Towarzystwem Przyrodniczym na rzecz ochrony przy­rody Sudetów Zachodnich oraz pro­mo­cji ZTP. Współpraca ta w naj­bliż­szym cza­sie ma zaowo­co­wać wyko­na­niem przez aresz­tan­tów obrazu, który ZTP zli­cy­tuje w cza­sie tego­rocz­nego Finału Wielkiej Orkiestry Świą­tecz­nej Pomocy w schro­ni­sku Samotnia w Karkonoszach, gdzie od wielu lat lokalne orga­ni­za­cje przy­rod­ni­cze wysta­wiają fanty do licytacji,
 3. nawią­za­nie ściślej­szej współ­pracy z Karkonoskim Parkiem Narodowym przy pro­jek­cie reali­zo­wa­nym przez orga­ni­za­cję zewnętrzną, jaką jest ZTP,
 4. nawią­za­nie przez ZTP współ­pracy z Nadleśnictwem Śnie­żka w Kowarach (ul. Leśna 4a), które zgło­siło chęć do zapre­zen­to­wa­nia prac więź­niów w swo­jej siedzibie,
 5. nawią­za­nie współ­pracy z Miejską Biblioteką Publiczną we Wrocławiu (Filia 23, Bulwar Ikara 29–31), która zaraz po Nadleśnictwie Śnie­żka zgło­siła chęć zapre­zen­to­wa­nia prac aresz­tan­tów w swo­jej siedzibie,
 6. zebra­nie fun­du­szy na prze­bu­dowę strony inter­ne­to­wej ZTP (prace już roz­po­częto), któ­rej nad­rzęd­nym celem jest edu­ka­cja eko­lo­giczna spo­łe­czeń­stwa poprzez stwo­rze­nie i udo­stęp­nie­nie bazy facho­wych infor­ma­cji o przy­ro­dzie Sudetów Zachodnich, infor­mo­wa­nie o dzia­ła­niach podej­mo­wa­nych dla ochrony owej przy­rody, pro­mo­wa­nie publi­ka­cji przy­rod­ni­czych, wyda­wa­nych przez ZTP i Muzeum Przyrodnicze jak rocz­nik „Przyroda Sudetów”, pro­mo­wa­nie pro­jek­tów takich jak Fundusz dla Przyrody.

Dzięki reali­za­cji tego pro­jektu, dzia­łal­ność naszego Towarzystwa docze­kała się spo­rej pro­mo­cji w lokal­nych mediach, m.in.:

a także pro­mo­cja pro­jektu na stro­nach Karkonoskiego Parku Narodowego:

oraz na stro­nach por­talu Służba Więzienna

Dodatkowo, w radiu Złote Przeboje został wyemi­to­wany wywiad z pre­ze­sem ZTP doty­czący projektu.

Podziel się: