• Widok ze Spicaka w str. Kotliny Kłodzkiej
 • Widok w kierunku Śnieżki, Czarna Kopa
 • Droga przez Izerską Halę
 • Rozszczepka pospolita, przelom Nysy Łużyckiej
 • Widok ze Szczelińca w str. Radkowa
 • Karkonosze ze Spicaka
 • Las, Rudawy Janowickie z Sokolika
Widok ze Spicaka w str. Kotliny Kłodzkiej1 Widok w kierunku Śnieżki, Czarna Kopa2 Droga przez Izerską Halę3 Rozszczepka pospolita, przelom Nysy Łużyckiej4 Widok ze Szczelińca w str. Radkowa5 Karkonosze ze Spicaka6 Las, Rudawy Janowickie z Sokolika7

Przyroda Sudetów Zachodnich — tom 6 (2003)

Spis tre­ści

 • Paweł Kwiatkowski
  Ciemiernik zie­lony Helleborus viri­dis L. w Górach Kaczawskich.
 • Krystyna Pender, Tadeusz Kusiak
  Cardamine che­li­do­nia L. w Karkonoszach.
 • Remigiusz Pielech
  Zagrożone gatunki roslin naczy­nio­wych we flo­rze Wzgórz Łomnickich.
 • Maria Nadkierniczna
  Rzadkie i chro­nione rośliny naczy­niowe Wzgórz Krzyżowych koło Dzierżoniowa.
 • Waldemar Bena
  Obserwacje flo­ry­styczne z Łużyc (5).
 • Remigiusz Pielech
  Turzyca cibo­ro­wata Carex bohe­mica Schreb. na Stawach Podgórzyńskich.
 • Witold Berdowski, Edward Kozioł, Teresa Macicka-Pawlik
  Walory bota­niczne gminy Osiecznica (wschod­nia część Borów Dolnośląskich).
 • Paweł Kwiatkowski
  Zespół Veronico beccabungae-Mimuletum gut­tati w Dolinie Bobru (Sudety Zachodnie).
 • Krzysztof Świer­kosz
  Godny ochrony frag­ment buczyny zio­ło­ro­ślo­wej Aceri-FagetumJ.Bartsch & M.Bartsch 1940 w Zieleńcu (Góry Bystrzyckie, Sudety Środkowe).
 • Krzysztof Świer­kosz
  Materiały do roz­miesz­cze­nia i zróż­ni­co­wa­nia lasów klonowo-lipowych (Aceri-Tilietum Faber 1936) w Sudetach Środkowych.
 • Marek Malicki
  Dendroflora zespołu parkowo-pałacowego “Paulinum” w Jeleniej Górze”
 • Maria Kossowska
  Naziemne poro­sty kal­cy­filne w Sudetach.
 • Andrzej Chlebicki, Marek W. Lorenc, Elżbieta Szumska
  Grzyby i bak­te­rie z pod­ziem­nych wyro­bisk kopalni złota w Złotym Stoku.
 • Alfred Borkowski
  Motyle minu­jące Sudetów Zachodnich. Część IV. Przyczynki do rodzin Eriocraniidae, Heliozelidae i Tischeriidae (Lepidoptera).
 • Alfred Borkowski
  Obserwacje ento­mo­lo­giczne (Lepidoptera, Odonata) w rezer­wa­cie przy­rody “Torfowisko pod Zieleńcem” w Sudetach.
 • Andrzej Mazur
  Występowanie Phymatura bre­vi­col­lis (Kraatz, 1856) (Coleoptera: Staphylinidae) w Karkonoszach i na Przedgórzu Sudeckim.
 • Adam Malkiewicz, Andrzej Kokot
  Nowe dane o rzd­kich gatun­kach motyli (Lepidoptera) na tere­nie Borów Dolnośląskich i Sudetów — kontynuacja.
 • Krzysztof Zając
  Gniazdowanie cze­czotki Carpodacus ery­th­ri­nus (L., 1758) u Podnóża Karkonoszy
 • Bożena Gramsz
  Liczebność i roz­miesz­cze­nie rzad­szych gatun­ków pta­ków lęgo­wych w pol­skiej czę­ści Karkonoszy w latach 1990–2003.
 • Tomasz Kokurewicz, Joanna Furmankiewicz, Tomasz Zając, Agnieszka Charaziak-Kovács, Marek Furmankiewicz, Marek Gwóźdź, Sławomir Telatyński
  Skład gatun­kowy i liczeb­ność nie­to­pe­rzy (Chiroptera) w Kotlinie Kłodzkiej.
 • Agnieszka Charaziak-Kovács, Marek Furmankiewicz, Sławomir Telatyński
  Nowe sta­no­wi­ska nocka Bechsteina Myotis bech­ste­inii w pol­skiej czę­ści Sudetów.
 • Monika Nadolska, Jolanta Bartmańska
  Wystepowanie bor­suka Meles meles i loka­li­za­cja jego nor w Sudetach (Polska).
 • Tomasz Zając
  Ssaki (Mammalia) Wzgórz Łomnic­kich (Kotlina Jeleniogórska).
 • Janysz Kida, Zdzisław Jary
  Lessy Pogórza Kaczawskiego
 • Zbynĕk Engel
  Plejstoceńskie zlo­do­wa­ce­nie cze­skiej czę­ści Karkonoszy
 • Robert Szmytkie
  Ruchome formy skalne masywu karkonosko-izerskiego

OCHRONA PRZYRODY

 • Zdzisław Gasz
  Obchody 75-lecia Ligi Ochrony Przyrody w Okręgu Jeleniogórskim.

KALENDARIUM

 • Regina Podsadowska
  Kalendarium Muzeum Przyrodniczego w Jeleniej Górze — 2003 r.

KONFERENCJE, SPRAWOZDANIAKOMUNIKATY

 • Regina Podsadowska
  Sprawozdanie z dzia­łal­no­sci Zachodniosudeckiego Towarzystwa Przyrodniczego
 • Jacek Potocki
  V Międzynarodowa Konferencja “Geoekologiczne Problemy Karkonoszy”

 

 

 

Podziel się: