• Widok ze Spicaka w str. Kotliny Kłodzkiej
  • Widok w kierunku Śnieżki, Czarna Kopa
  • Droga przez Izerską Halę
  • Rozszczepka pospolita, przelom Nysy Łużyckiej
  • Widok ze Szczelińca w str. Radkowa
  • Karkonosze ze Spicaka
  • Las, Rudawy Janowickie z Sokolika
Widok ze Spicaka w str. Kotliny Kłodzkiej1 Widok w kierunku Śnieżki, Czarna Kopa2 Droga przez Izerską Halę3 Rozszczepka pospolita, przelom Nysy Łużyckiej4 Widok ze Szczelińca w str. Radkowa5 Karkonosze ze Spicaka6 Las, Rudawy Janowickie z Sokolika7

Zaproszenie na wycieczkę storczykową

Już w naj­bliż­szą nie­dzielę 13.06 Zachodniosudeckie Towarzystwo Przyrodnicze ser­decz­nie zapra­sza na wycieczkę stor­czy­kową w Góry Kaczawskie.

Trasa wycieczki będzie wio­dła przez Dziwiszów do Przełęczy Widok, dalej do Wojcieszowa. Na Przełęczy Widok poszu­kamy stor­czyka męskiego, pod­ko­lana bia­łego, stor­czyka sze­ro­ko­list­nego wraz z pre­zen­ta­cją pano­ramy Sudetów Zachodnich. Przejazd do Wojcieszowa i spa­cer po rezer­wa­cie „Góra Miłek”, alter­na­tyw­nie na Górę Połom, gdzie można odwie­dzić łatwo dostępną jaski­nię w obsza­rze poza zakła­dem wydo­byw­czym. Tam spo­tkamy sta­no­wi­ska pod­ko­lana bia­łego, buław­nika wiel­ko­kwia­to­wego, buław­nika mie­czo­list­nego, podej­źrzona księ­ży­co­wego, ożanki pie­rza­sto­siecz­nej, irgi zwy­czaj­nej, orlika. Przejazd do Grudna przez Lipę. Po dro­dze wizyta na Mokrej Łące, gdzie kwitną wła­śnie kosaćce sybe­ryj­skie. Następnie w Wapnikach poszu­ki­wa­nie oka­zów obu­wika pospo­li­tego (już kwit­nie), gnieź­nika leśnego, listery jajo­wa­tej, buław­ni­ków i wil­czej jagody. W dro­dze powrot­nej zaj­rzymy do rezer­watu „Buki Sudeckie”, gdzie spo­tkamy liczne gatunki roślin runa z lilią zło­to­głów, czosn­kiem niedź­wie­dzim, a w kamie­nio­ło­mie wapieni sta­no­wi­ska koko­ryczki won­nej, listery jajo­wa­tej i gółki długoostrogowej.


obuwik

Program ela­styczny, który dosto­su­jemy do ocze­ki­wań uczest­ni­ków. Ewentualne zwie­dze­nie jaskini z wła­snym oświetleniem.

Wycieczkę popro­wa­dzi: Marian Bochynek (Przewodnik Sudecki, leśnik); kon­takt: 601 342 177

Termin: 13 czerwca (nie­dziela) 2021

Zbiórka: par­king przy Biedronce na Zabobrzu (Al. Jana Pawła II) o godz. 10:00

Czas trwa­nia: Powrót do Jeleniej Góry ok. godz. 17:00

Uwaga: Nie zapew­niamy trans­portu, uczest­nicy wycieczki sami powinni zadbać o trans­port samo­cho­dowy. Doświadczenie skła­nia nas, by wszyst­kim chęt­nym pole­cić umó­wie­nie się w kilka osób na jedno auto. Strój luźny, terenowy.

Udział w wycieczce jest bez­płatny. Uczestnicy we wła­snym zakre­sie powinni ubez­pie­czyć się od następstw nie­szczę­śli­wych wypadków.

Chętnych pro­szę o wcze­śniej­szy kon­takt tele­fo­niczny: 601 342 177.

Zapraszamy!!!!

 

Podziel się: