• Widok ze Spicaka w str. Kotliny Kłodzkiej
 • Widok w kierunku Śnieżki, Czarna Kopa
 • Droga przez Izerską Halę
 • Rozszczepka pospolita, przelom Nysy Łużyckiej
 • Widok ze Szczelińca w str. Radkowa
 • Karkonosze ze Spicaka
 • Las, Rudawy Janowickie z Sokolika
Widok ze Spicaka w str. Kotliny Kłodzkiej1 Widok w kierunku Śnieżki, Czarna Kopa2 Droga przez Izerską Halę3 Rozszczepka pospolita, przelom Nysy Łużyckiej4 Widok ze Szczelińca w str. Radkowa5 Karkonosze ze Spicaka6 Las, Rudawy Janowickie z Sokolika7

Ogłoszenia

Zapraszamy na wycieczkę –celem skrzyp olbrzymi!

ZTP zapra­sza wszyst­kich miło­śni­ków przy­rod­ni­czych obser­wa­cji na wspólną wycieczkę.

Głównym jej punk­tem będzie obser­wa­cja naj­więk­szej popu­la­cji skrzypu olbrzy­miego na Dolnym Śląsku w oko­li­cach Antonówki k. Kamiennej Góry. Gatunek ten jest naj­wyż­szym skrzy­pem w naszym kraju i jed­nym z naj­wyż­szych na świe­cie, może osią­gać roz­miar nawet powy­żej 2,5 metra.

Oprócz tego pla­nu­jemy wizytę na Raszowskich Łąkach aby zoba­czyć kwit­nące gatunki roślin z rodziny stor­czy­ko­wa­tych. Może na zaba­gnio­nych frag­men­tach łąki uda nam się też odszu­kać zna­nego z mie­sza­nek zio­ło­wych na dobre tra­wie­nie bobrka trój­list­ko­wego. Roślinę tą sto­suje się także prze­ciw bólom migre­no­wym. Jednak będziemy raczej pozy­ski­wać inne zioła na poprawę prze­miany mate­rii, ponie­waż bobrek jest rośliną chronioną.

Na pewno na dobre tra­wie­nie nie pole­camy cie­mię­życy zie­lo­nej, która nie dość, że jest śmier­tel­nie tru­jąca, to jesz­cze pod­lega ochro­nie praw­nej. Nie mniej możemy na nią bez­piecz­nie popa­trzeć prze­jeż­dża­jąc w dro­dze powrot­nej przez Przełęcz Rędzińską.

Spotykamy się w nie­dzielę (3 czerwca 2018) na par­kingu przy Biedronce na Zabobrzu (ul. Jana Pawła II) o godzi­nie 10:00, skąd wła­snymi samo­cho­dami ruszymy na trasę. Planowany czas wycieczki około 5 godzin. Wycieczka jest bez­płatna, uczest­nicy ubez­pie­czają się na własną rękę.

Wycieczkę popro­wa­dzi bota­nik dr Marek Malicki.

Serdecznie zapra­szamy!

Fotorelacja z wycieczki “Storczyki Gór Kaczawskich”

Zapraszamy na wycieczkę “Storczyki gór Kaczawskich”

W naj­bliż­szą nie­dzielę 20 maja 2018r. ZTP zapra­sza na wycieczkę “Storczyki gór Kaczawskich.

Spotykamy się o godzi­nie 10.00  na par­kingu przy „BIEDRONCE”  w Jeleniej Górze (przy Al. Jana Pawła II) skąd wła­snymi pojaz­dami wybie­rzemy się w Góy Kaczawskie.

W pro­gra­mie:

 • Przełęcz Widok — pre­zen­ta­cja pano­ramy Sudetów Zachodnich ze sto­ków Łysej, pre­zen­ta­cja łąk pół­na­tu­ral­nych ze sta­no­wi­skami gółki dłu­go­ostro­go­wej i pod­ko­lana białego.
 • Poszukiwanie stor­czyka sze­ro­ko­list­nego i męskiego. Zwiedzanie rezer­watu „ Buczyna Storczykowa” ze sta­no­wi­skami buław­nika wiel­ko­kwia­to­wego i mie­czo­list­nego, gnieź­nika leśnego, orlika pospo­li­tego. Wejście do pięt­na­sto­me­tro­wej dłu­go­ści Jaskini Walońskiej.
 • Przejazd do Wojcieszowa i spa­cer po Rezerwacie „Góra Miłek”. Tu sta­no­wi­ska pod­ko­lana bia­łego, buław­ni­ków, podej­źrzona księ­ży­co­wego, ożanki pie­rza­sto­siecz­nej, irgi zwy­czaj­nej… Dla chęt­nych wej­ście na wierz­cho­łek Cisowa, gdzie znaj­duje się natu­ralne sta­no­wi­sko cisa i nie­wiel­kie schro­ni­ska będące miej­scem dwu­dzie­sto­wiecz­nych odkryć pale­on­to­lo­gicz­nych i archeologicznych.
 •  Na wierz­chołku o nazwie Młyniec jedyne w Polsce sta­no­wi­sko cykla­mena połu­dnio­wego, który nie­stety kwit­nie dopiero w sierpniu.
 • Przejazd do Grudna,  poszukiwanie oka­zów obu­wika pospo­li­tego ( w tym roku już kwit­nie) i wil­czej jagody. Następnie wizyta w rezer­wa­cie „Buki Sudeckie”, gdzie spo­tkamy liczne gatunki roślin runa z lilią zło­to­głów, czosn­kiem niedźwiedzim.  W kamie­nio­ło­mie wapieni sta­no­wi­ska koko­ryczki won­nej, listery jajo­wa­tej i gółki długoostrogowej.

Przewidywany powrót do Jeleniej Góry przez Kaczorów o godzi­nie 17.00

Wycieczkę pro­wa­dzi prze­wod­nik sudecki Marian Bochynek.

Wycieczka jest bez­płatna, uczest­nicy ubez­pie­czają się na wła­sną rękę.

Zapraszamy!

 

Trzcińskie mokradła

Zachodniosudeckie Towarzystwo Przyrodnicze ser­decz­nie zapra­sza na zbli­ża­jącą się wycieczkę przyrodniczą

“Trzcińskie mokra­dła“
pro­wa­dzi: Czesław Narkiewicz

Termin: 1 wrze­śnia (nie­dziela)

Zbiórka na par­kingu przy ul. Karłowicza 5 (nie­opo­dal przy­stanku), o godz. 10:00
Czas trwa­nia: ok. 3 godzin

Uwaga: Ponieważ prze­wi­du­jemy trans­port samo­cho­dowy, w celu lep­szej orga­ni­za­cji wyjazdu pro­simy o kon­takt tele­fo­niczny na numer 502 641 541 . Mamy nadzieję, że w samo­cho­dach star­czy miej­sca dla wszystkich:)

Udział w wycieczce jest bez­płatny. Uczestnicy, we wła­snym zakre­sie, powinni ubez­pie­czyć się od następstw nie­szczę­śli­wych wypad­ków.

Zachęcamy do zapo­zna­nia się z har­mo­no­gra­mem wycie­czek przy­rod­ni­czych ZTP

 

Wzgórza Łomnickie — ich przyroda i zabytki kultury

Zachodniosudeckie Towarzystwo Przyrodnicze ser­decz­nie zapra­sza na zbli­ża­jącą się wycieczkę przyrodniczą

“Wzgórza Łomnic­kie — ich przy­roda i zabytki kul­tury“
pro­wa­dzi: Andrzej Kurpiewski

Termin: 25 sierpnia

Zbiórka przy Kościele Adwentystów DS  (ul. Panieńska 36), w Jeleniej Górze, o godz. 9:30.

Transport do Staniszowa i z powro­tem wyna­ję­tym autokarem.

Trasa: Ścieżka przy­rod­ni­cza przez Wzgórza Łomnic­kie, od Witoszy do Pałacu w Staniszowie.

Będziemy przy­glą­dać się m.in. formacjom skal­nym Witoszy oraz flo­rze i fau­nie przy­pa­ła­co­wych parków.

Czas trwa­nia: ok. 4 godzin

Udział w wycieczce jest bez­płatny. Uczestnicy we wła­snym zakre­sie powinni ubez­pie­czyć się od następstw nie­szczę­śli­wych wypadków.

Zachęcamy do zapo­zna­nia się z har­mo­no­gra­mem wycie­czek przy­rod­ni­czych ZTP

Rejon Owczych Skał w Karkonoszach — obserwacja flory i fauny

Zachodniosudeckie Towarzystwo Przyrodnicze ser­decz­nie zapra­sza na zbli­ża­jącą się wycieczkę przyrodniczą

“Rejon Owczych Skał w Karkonoszach — obser­wa­cja flory i fauny“
pro­wa­dzi: Andrzej Kurpiewski

Termin: 4 sierpnia

Zbiórka przy OSP Piechowice (ul. Szkolna 4), o godz. 10:00.

Transport wła­sny.

Czas trwa­nia:  do godz. 15:00

Udział w wycieczce jest bez­płatny. Uczestnicy we wła­snym zakre­sie powinni ubez­pie­czyć się od następstw nie­szczę­śli­wych wypadków.

Zachęcamy do zapo­zna­nia się z har­mo­no­gra­mem wycie­czek przy­rod­ni­czych ZTP

Krajobraz i przyroda osady Jizerka

Zachodniosudeckie Towarzystwo Przyrodnicze ser­decz­nie zapra­sza na zbli­ża­jącą się wycieczkę przyrodniczą

“Krajobraz i przy­roda osady Jizerka“
pro­wa­dzi: Andrzej Kurpiewski

Termin: 30 czerwca

Zbiórka przy OSP Piechowice (ul. Szkolna 4), o godz. 10:15. Wyjazd z Piechowic do Szklarskiej Poręby wła­snymi samochodami.

Zainteresowanych pro­simy o wcze­śniej­szy kon­takt tele­fo­niczny pod numer: 502 641 541, w celu roz­dy­spo­no­wa­nia miejsc w autach.

Czas trwa­nia:  do godz. 18:00

Trasa: Polana Jakuszycka — Stacja Turystyczna Orle — Granicznik — Jizerka i z powrotem

Długość trasy: ok. 15 km

Uwaga: ponie­waż czę­ściowo wycieczka odbę­dzie się na tere­nie Republiki Czeskiej, uczest­nicy powinni zabrać ze sobą dowody oso­bi­ste, względ­nie paszporty:)

Udział w wycieczce jest bez­płatny. Uczestnicy we wła­snym zakre­sie powinni ubez­pie­czyć się od następstw nie­szczę­śli­wych wypad­ków.

Zachęcamy do zapo­zna­nia się z har­mo­no­gra­mem wycie­czek przy­rod­ni­czych ZTP

Z wizytą w Centrum Informacyjnym KPN w Karpaczu

Zachodniosudeckie Towarzystwo Przyrodnicze ser­decz­nie zapra­sza na zbli­ża­jącą się wycieczkę przyrodniczą

“Z wizytą w Centrum Informacyjnym KPN w Karpaczu“
pro­wa­dzi: Karolina Dobrowolska-Martini

Termin: 29 czerwca

Zbiórka o godz. 10:00, przy nowo otwar­tym Centrum Informacyjnym KPN w Karpaczu, ul. Leśna 9

Czas trwa­nia: ok. 2 godzin

Długość trasy: na miejscu

W pro­gra­mie m.in.: zapo­zna­nie się z mapą geo­lo­giczną wschod­nich Karkonoszy, odwie­dziny w Domku Laboranta oraz w Ogrodzie Ziół i Krzewów Karkonoskich

Kontakt z Centrum Informacyjnym KPN: www.cikpn.kpnmab.pl , tel.: 757000008

wycieczka

Udział w wycieczce jest bez­płatny. Uczestnicy we wła­snym zakre­sie powinni ubez­pie­czyć się od następstw nie­szczę­śli­wych wypad­ków.

Zachęcamy do zapo­zna­nia się z har­mo­no­gra­mem wycie­czek przy­rod­ni­czych ZTP

Flora Karkonoszy

Zachodniosudeckie Towarzystwo Przyrodnicze ser­decz­nie zapra­sza na zbli­ża­jącą się wycieczkę przyrodniczą

“Flora Karkonoszy“
pro­wa­dzi: Andrzej Kurpiewski

Termin: 23 czerwca

Zbiórka przy OSP Piechowice (ul. Szkolna 4), o godz. 10:00. Wyjazd z Piechowic do Szklarskiej Poręby wła­snymi samo­cho­dami o godzi­nie 10:15.

Zainteresowanych pro­simy o wcze­śniej­szy kon­takt tele­fo­niczny pod numer: 502 641 541, w celu roz­dy­spo­no­wa­nia miejsc w autach.

Czas trwa­nia: nie dłu­żej niż do godz. 18:00

Trasa: Wodospad Kamieńczyka — Hala Szrenicka — Szrenica — Śnie­żne Kotły — Hala pod Łabskim Szczytem — par­king pod Kamieńczykiem (w zależ­no­ści od warun­ków pogo­do­wych oraz sił uczest­ni­ków trasa może zostać zmo­dy­fi­ko­wana). Z uczest­ni­kami możemy spo­tkać się także na szlaku — w Schronisku na Hali Szrenickiej, przy gór­nej sta­cji kolei na Szrenicę (jeśli ktoś zechce wje­chać na Szrenicę wyciągiem).

Długość trasy: ok 25 km

P6091307plakat

Udział w wycieczce jest bez­płatny. Uczestnicy we wła­snym zakre­sie powinni ubez­pie­czyć się od następstw nie­szczę­śli­wych wypad­ków.

Zachęcamy do zapo­zna­nia się z har­mo­no­gra­mem wycie­czek przy­rod­ni­czych ZTP

Zbiorowiska łąk świeżych

Zachodniosudeckie Towarzystwo Przyrodnicze ser­decz­nie zapra­sza na zbli­ża­jącą się wycieczkę przyrodniczą

“Zbiorowiska łąk świe­żych“
pro­wa­dzi: Andrzej Kurpiewski

Termin: 16 czerwca

Zbiórka przy OSP Piechowice (ul. Szkolna 4), o godz. 10:00
Czas trwa­nia: ok. 3 h
Trasa: oko­lice Piechowic, trasa łatwa, nizinna
Długość trasy: ok 3 km

Udział w wycieczce jest bez­płatny. Uczestnicy we wła­snym zakre­sie powinni ubez­pie­czyć się od następstw nie­szczę­śli­wych wypad­ków.

Zachęcamy do zapo­zna­nia się z har­mo­no­gra­mem wycie­czek przy­rod­ni­czych ZTP