• Widok ze Spicaka w str. Kotliny Kłodzkiej
 • Widok w kierunku Śnieżki, Czarna Kopa
 • Droga przez Izerską Halę
 • Rozszczepka pospolita, przelom Nysy Łużyckiej
 • Widok ze Szczelińca w str. Radkowa
 • Karkonosze ze Spicaka
 • Las, Rudawy Janowickie z Sokolika
Widok ze Spicaka w str. Kotliny Kłodzkiej1 Widok w kierunku Śnieżki, Czarna Kopa2 Droga przez Izerską Halę3 Rozszczepka pospolita, przelom Nysy Łużyckiej4 Widok ze Szczelińca w str. Radkowa5 Karkonosze ze Spicaka6 Las, Rudawy Janowickie z Sokolika7

Ogłoszenia

Jesienny cykl wycieczek czas zacząć

Podejmujemy drugi w tym roku — jesienny etap z cyklu wycie­czek przyrodniczych.

Zapraszamy wszyst­kich chęt­nych w naj­bliż­szą nie­dzielę (9 wrze­śnia 2018) na wycieczkę pt. “Jesień w Górach Kaczawskich”, w ramach któ­rej odwie­dzimy sta­no­wi­ska póź­no­let­nich rzad­kich gatun­ków roślin (gory­czuszka orzę­siona, gory­czuszka gorz­kawa, zimo­wit jesienny) i grzy­bów w rejo­nie Mysłowa i Nowych Rochowic. Poszukując przy­dat­nych do spo­ży­cia owo­ców lasu odwie­dzimy też Grudno. Trzymając się zasady, że do jedze­nia nadaje się wszystko co da się zjeść, a nie jest tru­jące, poznamy przede wszyst­kim owoce, które mogą nam zaszko­dzić, a nawet zabić.

Wycieczkę popro­wa­dzi bota­nik i myko­log z Muzeum Przyrodniczego w Jeleniej Górze — Czesław Narkiewicz.

Spotykamy się w nie­dzielę 9 wrze­śnia o godzi­nie 10;00 na par­kingu Biedronki przy Al. Jana Pawła II (Zabobrze). Transport we wła­snym zakre­sie, według już utar­tego i spraw­dzo­nego zwy­czaju. Dla nie­zmo­to­ry­zo­wa­nych na 99% znaj­dzie się miejsce

Zapraszamy!

Zapraszamy na wycieczkę na Pogórze Kaczawskie i nad jezioro Słup.

Zachodniosudeckie Towarzystwo Przyrodnicze zapra­sza na kolejną przy­rod­ni­czą wycieczkę, któ­rej celem są cie­pło­lubne murawy Pogórza Kaczawskiego i roślin­ność namu­li­skowa jeziora Słup.

W trak­cie wycieczki odwie­dzimy wznie­sie­nia koło Męcinki i Sichowa z kse­ro­ter­miczna florą, gdzie wystę­pują m. in. goź­dzień­czyk wcięty (Petrorhagia pro­li­fera), wią­zówka bulw­kowa (Filipendula hexa­pe­tala), prze­tacz­nik kło­sowy Veronica spi­cata, psze­niec różowy (Melampyrum pra­tense) i wiele innych. Na brze­gach jeziora Słup poszu­kamy licz­nych rzad­kich roślin namu­li­sko­wych, m.in. opublikowanych w “Przyrodzie Sudetów” przez dr Pawła Kwiatkowskiego.

Wycieczkę popro­wa­dzi Czesław Narkiewicz — bota­nik, kustosz z Muzeum Przyrodniczego w Jeleniej Górze.

Spotykamy się w nie­dzielę 17 czerwca 2018 roku o godzi­nie 10:00 na par­kingu przy Biedronce na Jana Pawła II w Jeleniej Górze (Zabobrze).

Dojazd do jeziora Słup wła­snymi samo­cho­dami, ale dla nie­zmo­to­ry­zo­wa­nych zawsze znaj­dzie się miejsce!

Udział w wycieczce jest bez­płatny. Uczestnicy we wła­snym zakre­sie powinni ubez­pie­czyć się od następstw nie­szczę­śli­wych wypadków.

Zapraszamy, następna oka­zja dopiero za rok !!!

Zapraszamy na wycieczkę na łąki do Gierczyna!

Dnia 10 czerwca 2018 roku (nie­dziela) ZTP zapra­sza wszyst­kich chęt­nych na spa­cer po dro­gach i bez­dro­żach (konieczne dobre buty) leśno– łąkowej mozaiki kra­jo­bra­zów w obrę­bie gier­czyń­skich łąk. Trasa wycieczki pro­wa­dzi po zupeł­nie pła­skich tere­nach Kotliny Mirskiej. Jej dłu­gość wynosi około 5 km.

Będziemy zbie­rać zioła (mie­szanka wspo­ma­ga­jąca pracę jelit) , podzi­wiać walory flo­ry­styczne (stor­czyki, arnika, wszew­łoga, ostro­żeń dwu­barwny), fau­ni­styczne i kra­jo­bra­zowe . Do wyja­śnie­nia czeka tajem­nica kaoli­no­wego lasu.

Spotykamy się o godzi­nie 10:00 przy Biedronce w Sobieszowie. Dojazd do odda­lo­nego 25 km Gierczyna wła­snymi samo­cho­dami.  Doświadczenie skła­nia nas, by wszyst­kim chęt­nym pole­cić umó­wie­nie się w kilka osób na jedno auto.

Przewodnikiem wycieczki będzie Kasia Pietrzykowska-Urban– bota­nik, farmakolog.

Udział w wycieczce jest bez­płatny. Uczestnicy we wła­snym zakre­sie powinni ubez­pie­czyć się od następstw nie­szczę­śli­wych wypadków.

Zapraszamy!

Zapraszamy na wycieczkę –celem skrzyp olbrzymi!

ZTP zapra­sza wszyst­kich miło­śni­ków przy­rod­ni­czych obser­wa­cji na wspólną wycieczkę.

Głównym jej punk­tem będzie obser­wa­cja naj­więk­szej popu­la­cji skrzypu olbrzy­miego na Dolnym Śląsku w oko­li­cach Antonówki k. Kamiennej Góry. Gatunek ten jest naj­wyż­szym skrzy­pem w naszym kraju i jed­nym z naj­wyż­szych na świe­cie, może osią­gać roz­miar nawet powy­żej 2,5 metra.

Oprócz tego pla­nu­jemy wizytę na Raszowskich Łąkach aby zoba­czyć kwit­nące gatunki roślin z rodziny stor­czy­ko­wa­tych. Może na zaba­gnio­nych frag­men­tach łąki uda nam się też odszu­kać zna­nego z mie­sza­nek zio­ło­wych na dobre tra­wie­nie bobrka trój­list­ko­wego. Roślinę tą sto­suje się także prze­ciw bólom migre­no­wym. Jednak będziemy raczej pozy­ski­wać inne zioła na poprawę prze­miany mate­rii, ponie­waż bobrek jest rośliną chronioną.

Na pewno na dobre tra­wie­nie nie pole­camy cie­mię­życy zie­lo­nej, która nie dość, że jest śmier­tel­nie tru­jąca, to jesz­cze pod­lega ochro­nie praw­nej. Nie mniej możemy na nią bez­piecz­nie popa­trzeć prze­jeż­dża­jąc w dro­dze powrot­nej przez Przełęcz Rędzińską.

Spotykamy się w nie­dzielę (3 czerwca 2018) na par­kingu przy Biedronce na Zabobrzu (ul. Jana Pawła II) o godzi­nie 10:00, skąd wła­snymi samo­cho­dami ruszymy na trasę. Planowany czas wycieczki około 5 godzin. Wycieczka jest bez­płatna, uczest­nicy ubez­pie­czają się na własną rękę.

Wycieczkę popro­wa­dzi bota­nik dr Marek Malicki.

Serdecznie zapra­szamy!

Fotorelacja z wycieczki “Storczyki Gór Kaczawskich”

Zapraszamy na wycieczkę “Storczyki gór Kaczawskich”

W naj­bliż­szą nie­dzielę 20 maja 2018r. ZTP zapra­sza na wycieczkę “Storczyki gór Kaczawskich.

Spotykamy się o godzi­nie 10.00  na par­kingu przy „BIEDRONCE”  w Jeleniej Górze (przy Al. Jana Pawła II) skąd wła­snymi pojaz­dami wybie­rzemy się w Góy Kaczawskie.

W pro­gra­mie:

 • Przełęcz Widok — pre­zen­ta­cja pano­ramy Sudetów Zachodnich ze sto­ków Łysej, pre­zen­ta­cja łąk pół­na­tu­ral­nych ze sta­no­wi­skami gółki dłu­go­ostro­go­wej i pod­ko­lana białego.
 • Poszukiwanie stor­czyka sze­ro­ko­list­nego i męskiego. Zwiedzanie rezer­watu „ Buczyna Storczykowa” ze sta­no­wi­skami buław­nika wiel­ko­kwia­to­wego i mie­czo­list­nego, gnieź­nika leśnego, orlika pospo­li­tego. Wejście do pięt­na­sto­me­tro­wej dłu­go­ści Jaskini Walońskiej.
 • Przejazd do Wojcieszowa i spa­cer po Rezerwacie „Góra Miłek”. Tu sta­no­wi­ska pod­ko­lana bia­łego, buław­ni­ków, podej­źrzona księ­ży­co­wego, ożanki pie­rza­sto­siecz­nej, irgi zwy­czaj­nej… Dla chęt­nych wej­ście na wierz­cho­łek Cisowa, gdzie znaj­duje się natu­ralne sta­no­wi­sko cisa i nie­wiel­kie schro­ni­ska będące miej­scem dwu­dzie­sto­wiecz­nych odkryć pale­on­to­lo­gicz­nych i archeologicznych.
 •  Na wierz­chołku o nazwie Młyniec jedyne w Polsce sta­no­wi­sko cykla­mena połu­dnio­wego, który nie­stety kwit­nie dopiero w sierpniu.
 • Przejazd do Grudna,  poszukiwanie oka­zów obu­wika pospo­li­tego ( w tym roku już kwit­nie) i wil­czej jagody. Następnie wizyta w rezer­wa­cie „Buki Sudeckie”, gdzie spo­tkamy liczne gatunki roślin runa z lilią zło­to­głów, czosn­kiem niedźwiedzim.  W kamie­nio­ło­mie wapieni sta­no­wi­ska koko­ryczki won­nej, listery jajo­wa­tej i gółki długoostrogowej.

Przewidywany powrót do Jeleniej Góry przez Kaczorów o godzi­nie 17.00

Wycieczkę pro­wa­dzi prze­wod­nik sudecki Marian Bochynek.

Wycieczka jest bez­płatna, uczest­nicy ubez­pie­czają się na wła­sną rękę.

Zapraszamy!

 

Trzcińskie mokradła

Zachodniosudeckie Towarzystwo Przyrodnicze ser­decz­nie zapra­sza na zbli­ża­jącą się wycieczkę przyrodniczą

“Trzcińskie mokra­dła“
pro­wa­dzi: Czesław Narkiewicz

Termin: 1 wrze­śnia (nie­dziela)

Zbiórka na par­kingu przy ul. Karłowicza 5 (nie­opo­dal przy­stanku), o godz. 10:00
Czas trwa­nia: ok. 3 godzin

Uwaga: Ponieważ prze­wi­du­jemy trans­port samo­cho­dowy, w celu lep­szej orga­ni­za­cji wyjazdu pro­simy o kon­takt tele­fo­niczny na numer 502 641 541 . Mamy nadzieję, że w samo­cho­dach star­czy miej­sca dla wszystkich:)

Udział w wycieczce jest bez­płatny. Uczestnicy, we wła­snym zakre­sie, powinni ubez­pie­czyć się od następstw nie­szczę­śli­wych wypad­ków.

Zachęcamy do zapo­zna­nia się z har­mo­no­gra­mem wycie­czek przy­rod­ni­czych ZTP

 

Wzgórza Łomnickie — ich przyroda i zabytki kultury

Zachodniosudeckie Towarzystwo Przyrodnicze ser­decz­nie zapra­sza na zbli­ża­jącą się wycieczkę przyrodniczą

“Wzgórza Łomnic­kie — ich przy­roda i zabytki kul­tury“
pro­wa­dzi: Andrzej Kurpiewski

Termin: 25 sierpnia

Zbiórka przy Kościele Adwentystów DS  (ul. Panieńska 36), w Jeleniej Górze, o godz. 9:30.

Transport do Staniszowa i z powro­tem wyna­ję­tym autokarem.

Trasa: Ścieżka przy­rod­ni­cza przez Wzgórza Łomnic­kie, od Witoszy do Pałacu w Staniszowie.

Będziemy przy­glą­dać się m.in. formacjom skal­nym Witoszy oraz flo­rze i fau­nie przy­pa­ła­co­wych parków.

Czas trwa­nia: ok. 4 godzin

Udział w wycieczce jest bez­płatny. Uczestnicy we wła­snym zakre­sie powinni ubez­pie­czyć się od następstw nie­szczę­śli­wych wypadków.

Zachęcamy do zapo­zna­nia się z har­mo­no­gra­mem wycie­czek przy­rod­ni­czych ZTP

Rejon Owczych Skał w Karkonoszach — obserwacja flory i fauny

Zachodniosudeckie Towarzystwo Przyrodnicze ser­decz­nie zapra­sza na zbli­ża­jącą się wycieczkę przyrodniczą

“Rejon Owczych Skał w Karkonoszach — obser­wa­cja flory i fauny“
pro­wa­dzi: Andrzej Kurpiewski

Termin: 4 sierpnia

Zbiórka przy OSP Piechowice (ul. Szkolna 4), o godz. 10:00.

Transport wła­sny.

Czas trwa­nia:  do godz. 15:00

Udział w wycieczce jest bez­płatny. Uczestnicy we wła­snym zakre­sie powinni ubez­pie­czyć się od następstw nie­szczę­śli­wych wypadków.

Zachęcamy do zapo­zna­nia się z har­mo­no­gra­mem wycie­czek przy­rod­ni­czych ZTP

Krajobraz i przyroda osady Jizerka

Zachodniosudeckie Towarzystwo Przyrodnicze ser­decz­nie zapra­sza na zbli­ża­jącą się wycieczkę przyrodniczą

“Krajobraz i przy­roda osady Jizerka“
pro­wa­dzi: Andrzej Kurpiewski

Termin: 30 czerwca

Zbiórka przy OSP Piechowice (ul. Szkolna 4), o godz. 10:15. Wyjazd z Piechowic do Szklarskiej Poręby wła­snymi samochodami.

Zainteresowanych pro­simy o wcze­śniej­szy kon­takt tele­fo­niczny pod numer: 502 641 541, w celu roz­dy­spo­no­wa­nia miejsc w autach.

Czas trwa­nia:  do godz. 18:00

Trasa: Polana Jakuszycka — Stacja Turystyczna Orle — Granicznik — Jizerka i z powrotem

Długość trasy: ok. 15 km

Uwaga: ponie­waż czę­ściowo wycieczka odbę­dzie się na tere­nie Republiki Czeskiej, uczest­nicy powinni zabrać ze sobą dowody oso­bi­ste, względ­nie paszporty:)

Udział w wycieczce jest bez­płatny. Uczestnicy we wła­snym zakre­sie powinni ubez­pie­czyć się od następstw nie­szczę­śli­wych wypad­ków.

Zachęcamy do zapo­zna­nia się z har­mo­no­gra­mem wycie­czek przy­rod­ni­czych ZTP