• Widok ze Spicaka w str. Kotliny Kłodzkiej
  • Widok w kierunku Śnieżki, Czarna Kopa
  • Droga przez Izerską Halę
  • Rozszczepka pospolita, przelom Nysy Łużyckiej
  • Widok ze Szczelińca w str. Radkowa
  • Karkonosze ze Spicaka
  • Las, Rudawy Janowickie z Sokolika
Widok ze Spicaka w str. Kotliny Kłodzkiej1 Widok w kierunku Śnieżki, Czarna Kopa2 Droga przez Izerską Halę3 Rozszczepka pospolita, przelom Nysy Łużyckiej4 Widok ze Szczelińca w str. Radkowa5 Karkonosze ze Spicaka6 Las, Rudawy Janowickie z Sokolika7

Ogłoszenia

Wzgórza Łomnickie — ich przyroda i zabytki kultury

Zachodniosudeckie Towarzystwo Przyrodnicze ser­decz­nie zapra­sza na zbli­ża­jącą się wycieczkę przyrodniczą

“Wzgórza Łomnic­kie — ich przy­roda i zabytki kul­tury“
pro­wa­dzi: Andrzej Kurpiewski

Termin: 25 sierpnia

Zbiórka przy Kościele Adwentystów DS  (ul. Panieńska 36), w Jeleniej Górze, o godz. 9:30.

Transport do Staniszowa i z powro­tem wyna­ję­tym autokarem.

Trasa: Ścieżka przy­rod­ni­cza przez Wzgórza Łomnic­kie, od Witoszy do Pałacu w Staniszowie.

Będziemy przy­glą­dać się m.in. formacjom skal­nym Witoszy oraz flo­rze i fau­nie przy­pa­ła­co­wych parków.

Czas trwa­nia: ok. 4 godzin

Udział w wycieczce jest bez­płatny. Uczestnicy we wła­snym zakre­sie powinni ubez­pie­czyć się od następstw nie­szczę­śli­wych wypadków.

Zachęcamy do zapo­zna­nia się z har­mo­no­gra­mem wycie­czek przy­rod­ni­czych ZTP

Rejon Owczych Skał w Karkonoszach — obserwacja flory i fauny

Zachodniosudeckie Towarzystwo Przyrodnicze ser­decz­nie zapra­sza na zbli­ża­jącą się wycieczkę przyrodniczą

“Rejon Owczych Skał w Karkonoszach — obser­wa­cja flory i fauny“
pro­wa­dzi: Andrzej Kurpiewski

Termin: 4 sierpnia

Zbiórka przy OSP Piechowice (ul. Szkolna 4), o godz. 10:00.

Transport wła­sny.

Czas trwa­nia:  do godz. 15:00

Udział w wycieczce jest bez­płatny. Uczestnicy we wła­snym zakre­sie powinni ubez­pie­czyć się od następstw nie­szczę­śli­wych wypadków.

Zachęcamy do zapo­zna­nia się z har­mo­no­gra­mem wycie­czek przy­rod­ni­czych ZTP

Krajobraz i przyroda osady Jizerka

Zachodniosudeckie Towarzystwo Przyrodnicze ser­decz­nie zapra­sza na zbli­ża­jącą się wycieczkę przyrodniczą

“Krajobraz i przy­roda osady Jizerka“
pro­wa­dzi: Andrzej Kurpiewski

Termin: 30 czerwca

Zbiórka przy OSP Piechowice (ul. Szkolna 4), o godz. 10:15. Wyjazd z Piechowic do Szklarskiej Poręby wła­snymi samochodami.

Zainteresowanych pro­simy o wcze­śniej­szy kon­takt tele­fo­niczny pod numer: 502 641 541, w celu roz­dy­spo­no­wa­nia miejsc w autach.

Czas trwa­nia:  do godz. 18:00

Trasa: Polana Jakuszycka — Stacja Turystyczna Orle — Granicznik — Jizerka i z powrotem

Długość trasy: ok. 15 km

Uwaga: ponie­waż czę­ściowo wycieczka odbę­dzie się na tere­nie Republiki Czeskiej, uczest­nicy powinni zabrać ze sobą dowody oso­bi­ste, względ­nie paszporty:)

Udział w wycieczce jest bez­płatny. Uczestnicy we wła­snym zakre­sie powinni ubez­pie­czyć się od następstw nie­szczę­śli­wych wypad­ków.

Zachęcamy do zapo­zna­nia się z har­mo­no­gra­mem wycie­czek przy­rod­ni­czych ZTP

Z wizytą w Centrum Informacyjnym KPN w Karpaczu

Zachodniosudeckie Towarzystwo Przyrodnicze ser­decz­nie zapra­sza na zbli­ża­jącą się wycieczkę przyrodniczą

“Z wizytą w Centrum Informacyjnym KPN w Karpaczu“
pro­wa­dzi: Karolina Dobrowolska-Martini

Termin: 29 czerwca

Zbiórka o godz. 10:00, przy nowo otwar­tym Centrum Informacyjnym KPN w Karpaczu, ul. Leśna 9

Czas trwa­nia: ok. 2 godzin

Długość trasy: na miejscu

W pro­gra­mie m.in.: zapo­zna­nie się z mapą geo­lo­giczną wschod­nich Karkonoszy, odwie­dziny w Domku Laboranta oraz w Ogrodzie Ziół i Krzewów Karkonoskich

Kontakt z Centrum Informacyjnym KPN: www.cikpn.kpnmab.pl , tel.: 757000008

wycieczka

Udział w wycieczce jest bez­płatny. Uczestnicy we wła­snym zakre­sie powinni ubez­pie­czyć się od następstw nie­szczę­śli­wych wypad­ków.

Zachęcamy do zapo­zna­nia się z har­mo­no­gra­mem wycie­czek przy­rod­ni­czych ZTP

Flora Karkonoszy

Zachodniosudeckie Towarzystwo Przyrodnicze ser­decz­nie zapra­sza na zbli­ża­jącą się wycieczkę przyrodniczą

“Flora Karkonoszy“
pro­wa­dzi: Andrzej Kurpiewski

Termin: 23 czerwca

Zbiórka przy OSP Piechowice (ul. Szkolna 4), o godz. 10:00. Wyjazd z Piechowic do Szklarskiej Poręby wła­snymi samo­cho­dami o godzi­nie 10:15.

Zainteresowanych pro­simy o wcze­śniej­szy kon­takt tele­fo­niczny pod numer: 502 641 541, w celu roz­dy­spo­no­wa­nia miejsc w autach.

Czas trwa­nia: nie dłu­żej niż do godz. 18:00

Trasa: Wodospad Kamieńczyka — Hala Szrenicka — Szrenica — Śnie­żne Kotły — Hala pod Łabskim Szczytem — par­king pod Kamieńczykiem (w zależ­no­ści od warun­ków pogo­do­wych oraz sił uczest­ni­ków trasa może zostać zmo­dy­fi­ko­wana). Z uczest­ni­kami możemy spo­tkać się także na szlaku — w Schronisku na Hali Szrenickiej, przy gór­nej sta­cji kolei na Szrenicę (jeśli ktoś zechce wje­chać na Szrenicę wyciągiem).

Długość trasy: ok 25 km

P6091307plakat

Udział w wycieczce jest bez­płatny. Uczestnicy we wła­snym zakre­sie powinni ubez­pie­czyć się od następstw nie­szczę­śli­wych wypad­ków.

Zachęcamy do zapo­zna­nia się z har­mo­no­gra­mem wycie­czek przy­rod­ni­czych ZTP

Zbiorowiska łąk świeżych

Zachodniosudeckie Towarzystwo Przyrodnicze ser­decz­nie zapra­sza na zbli­ża­jącą się wycieczkę przyrodniczą

“Zbiorowiska łąk świe­żych“
pro­wa­dzi: Andrzej Kurpiewski

Termin: 16 czerwca

Zbiórka przy OSP Piechowice (ul. Szkolna 4), o godz. 10:00
Czas trwa­nia: ok. 3 h
Trasa: oko­lice Piechowic, trasa łatwa, nizinna
Długość trasy: ok 3 km

Udział w wycieczce jest bez­płatny. Uczestnicy we wła­snym zakre­sie powinni ubez­pie­czyć się od następstw nie­szczę­śli­wych wypad­ków.

Zachęcamy do zapo­zna­nia się z har­mo­no­gra­mem wycie­czek przy­rod­ni­czych ZTP

Ptaki Stawów Sobieszowskich

Zachodniosudeckie Towarzystwo Przyrodnicze ser­decz­nie zapra­sza na zbli­ża­jącą się wycieczkę przyrodniczą

“Ptaki Stawów Sobieszowskich“
pro­wa­dzi: Andrzej Kurpiewski

Termin: 9 czerwca

Zbiórka na par­kingu przy Biedronce w Sobieszowie (ul. Cieplicka), o godz. 18:00
Czas trwa­nia: ok. 2 godzin
Trasa: oko­lice Stawów Sobieszowskich, gdzie będziemy słu­chać i obser­wo­wać m.in. bąka, trzci­niaka, per­kozka i zapewne wiele innych gatun­ków pta­ków wód i szuwarów.

 

Udział w wycieczce jest bez­płatny. Uczestnicy, we wła­snym zakre­sie, powinni ubez­pie­czyć się od następstw nie­szczę­śli­wych wypad­ków.

Zachęcamy do zapo­zna­nia się z har­mo­no­gra­mem wycie­czek przy­rod­ni­czych ZTP

Storczyki Gór Kaczawskich

Zachodniosudeckie Towarzystwo Przyrodnicze ser­decz­nie zapra­sza na zbli­ża­jącą się wycieczkę przyrodniczą

“Storczyki Gór Kaczawskich“
pro­wa­dzi: Czesław Narkiewicz

Termin: 2 czerwca

Zbiórka przy przy­stanku MZK al. Jana Pawła II — ul. Karłowicza, dla uczest­ni­ków wybie­ra­ją­cych się na wycieczkę wła­snym autem na par­kingu przy ul. Karłowicza 5 (nie­opo­dal przy­stanku), o godz. 10:00
Czas trwa­nia: ok. 5–6 godzin
Trasa: oko­lice Bolkowa (Rochowice, Grudno, Lipa, rezer­wat Góra Miłek w Wojcieszowie). Dokładna trasa wycieczki będzie zale­żeć od warun­ków pogodowych.

Wycieczka

Uwaga: Ponieważ prze­wi­du­jemy trans­port samo­cho­dowy, w celu lep­szej orga­ni­za­cji wyjazdu pro­simy o kon­takt tele­fo­niczny na numer 502 641 541 . Mamy nadzieję, że w samo­cho­dach star­czy miej­sca dla wszystkich:)

Udział w wycieczce jest bez­płatny. Uczestnicy, we wła­snym zakre­sie, powinni ubez­pie­czyć się od następstw nie­szczę­śli­wych wypad­ków.

Zachęcamy do zapo­zna­nia się z har­mo­no­gra­mem wycie­czek przy­rod­ni­czych ZTP

Ciekawostki geologiczne Karkonoszy

Zachodniosudeckie Towarzystwo Przyrodnicze ser­decz­nie zapra­sza na zbli­ża­jącą się wycieczkę przyrodniczą

Ciekawostki geo­lo­giczne Karkonoszy
pro­wa­dzi: Roksana Knapik

Termin: 1 czerwca

Zbiórka przy Kruczych Skałach w Karpaczu, o godz. 9:00
Czas trwa­nia: ok. 5–6 godzin
Trasa: Krucze Skały – Buława – Budniki – Jedlinki – Krzaczyna – Krucze Skały
Długość trasy: ok 15 km

Opis: Niższe par­tie Karkonoszy kryją w sobie wiele cie­ka­wo­stek geo­lo­gicz­nych i nie tylko. Podczas zapro­po­no­wa­nej przez nas, nie­dłu­giej i nie­zbyt wyma­ga­ją­cej wycieczki, uczest­nicy będą mogli zapo­znać się z róż­nymi ska­łami budu­ją­cymi ten masyw gór­ski – na naszej dro­dze poja­wią się zarówno stare skały meta­mor­ficzne, kry­jące cie­kawe struk­tury, jak i nieco młod­sze skały mag­mowe. Zobaczymy kamie­nie szla­chetne, które nie­gdyś roz­pa­lały umy­sły Walończyków oraz ślady po eks­plo­ata­cji złota. Zajrzymy do róż­nych sztolni, zarówno do tych star­szych, będą­cych pozo­sta­ło­ścią po eks­plo­ata­cji rud metali, jak i młod­szych, które doku­men­tują histo­rię poszu­ki­wań i eks­plo­ata­cji rud uranu w Karkonoszach. A na koniec obej­rzymy zwie­trzały gra­nit i dowiemy się do czego może się przydać.

Udział w wycieczce jest bez­płatny. Uczestnicy, we wła­snym zakre­sie, powinni ubez­pie­czyć się od następstw nie­szczę­śli­wych wypad­ków.

Zachęcamy do zapo­zna­nia się z har­mo­no­gra­mem wycie­czek przy­rod­ni­czych ZTP

Rośliny lecznicze w naszym otoczeniu

Zachodniosudeckie Towarzystwo Przyrodnicze ser­decz­nie zapra­sza na zbli­ża­jącą się wycieczkę przyrodniczą.

“Rośliny lecz­ni­cze w naszym oto­cze­niu“
pro­wa­dzi: Kasia Pietrzykowska

Termin: 26 maja

Zbiórka przy OSP Piechowice (ul. Szkolna 4), o godz. 10:00
Czas trwa­nia: ok. 2 h
Trasa: oko­lice Piechowic

Wycieczka przyrodnicza Rosliny lecznicze w naszym otoczeniu

Wycieczka przy­rod­ni­cza: Rosliny lecz­ni­cze w naszym otoczeniu

Udział w wyciecz­kach jest bez­płatny. Uczestnicy, we wła­snym zakre­sie, powinni ubez­pie­czyć się od następstw nie­szczę­śli­wych wypad­ków.

Zachęcamy do zapo­zna­nia się z har­mo­no­gra­mem wycie­czek przy­rod­ni­czych ZTP