• Widok ze Spicaka w str. Kotliny Kłodzkiej
  • Widok w kierunku Śnieżki, Czarna Kopa
  • Droga przez Izerską Halę
  • Rozszczepka pospolita, przelom Nysy Łużyckiej
  • Widok ze Szczelińca w str. Radkowa
  • Karkonosze ze Spicaka
  • Las, Rudawy Janowickie z Sokolika
Widok ze Spicaka w str. Kotliny Kłodzkiej1 Widok w kierunku Śnieżki, Czarna Kopa2 Droga przez Izerską Halę3 Rozszczepka pospolita, przelom Nysy Łużyckiej4 Widok ze Szczelińca w str. Radkowa5 Karkonosze ze Spicaka6 Las, Rudawy Janowickie z Sokolika7

Zapraszamy na wycieczkę na łąki do Gierczyna!

Dnia 10 czerwca 2018 roku (nie­dziela) ZTP zapra­sza wszyst­kich chęt­nych na spa­cer po dro­gach i bez­dro­żach (konieczne dobre buty) leśno– łąkowej mozaiki kra­jo­bra­zów w obrę­bie gier­czyń­skich łąk. Trasa wycieczki pro­wa­dzi po zupeł­nie pła­skich tere­nach Kotliny Mirskiej. Jej dłu­gość wynosi około 5 km.

Będziemy zbie­rać zioła (mie­szanka wspo­ma­ga­jąca pracę jelit) , podzi­wiać walory flo­ry­styczne (stor­czyki, arnika, wszew­łoga, ostro­żeń dwu­barwny), fau­ni­styczne i kra­jo­bra­zowe . Do wyja­śnie­nia czeka tajem­nica kaoli­no­wego lasu.

Spotykamy się o godzi­nie 10:00 przy Biedronce w Sobieszowie. Dojazd do odda­lo­nego 25 km Gierczyna wła­snymi samo­cho­dami.  Doświadczenie skła­nia nas, by wszyst­kim chęt­nym pole­cić umó­wie­nie się w kilka osób na jedno auto.

Przewodnikiem wycieczki będzie Kasia Pietrzykowska-Urban– bota­nik, farmakolog.

Udział w wycieczce jest bez­płatny. Uczestnicy we wła­snym zakre­sie powinni ubez­pie­czyć się od następstw nie­szczę­śli­wych wypadków.

Zapraszamy!

Podziel się: