• Widok ze Spicaka w str. Kotliny Kłodzkiej
  • Widok w kierunku Śnieżki, Czarna Kopa
  • Droga przez Izerską Halę
  • Rozszczepka pospolita, przelom Nysy Łużyckiej
  • Widok ze Szczelińca w str. Radkowa
  • Karkonosze ze Spicaka
  • Las, Rudawy Janowickie z Sokolika
Widok ze Spicaka w str. Kotliny Kłodzkiej1 Widok w kierunku Śnieżki, Czarna Kopa2 Droga przez Izerską Halę3 Rozszczepka pospolita, przelom Nysy Łużyckiej4 Widok ze Szczelińca w str. Radkowa5 Karkonosze ze Spicaka6 Las, Rudawy Janowickie z Sokolika7

Zapraszamy na wycieczkę –celem skrzyp olbrzymi!

ZTP zapra­sza wszyst­kich miło­śni­ków przy­rod­ni­czych obser­wa­cji na wspólną wycieczkę.

Głównym jej punk­tem będzie obser­wa­cja naj­więk­szej popu­la­cji skrzypu olbrzy­miego na Dolnym Śląsku w oko­li­cach Antonówki k. Kamiennej Góry. Gatunek ten jest naj­wyż­szym skrzy­pem w naszym kraju i jed­nym z naj­wyż­szych na świe­cie, może osią­gać roz­miar nawet powy­żej 2,5 metra.

Oprócz tego pla­nu­jemy wizytę na Raszowskich Łąkach aby zoba­czyć kwit­nące gatunki roślin z rodziny stor­czy­ko­wa­tych. Może na zaba­gnio­nych frag­men­tach łąki uda nam się też odszu­kać zna­nego z mie­sza­nek zio­ło­wych na dobre tra­wie­nie bobrka trój­list­ko­wego. Roślinę tą sto­suje się także prze­ciw bólom migre­no­wym. Jednak będziemy raczej pozy­ski­wać inne zioła na poprawę prze­miany mate­rii, ponie­waż bobrek jest rośliną chronioną.

Na pewno na dobre tra­wie­nie nie pole­camy cie­mię­życy zie­lo­nej, która nie dość, że jest śmier­tel­nie tru­jąca, to jesz­cze pod­lega ochro­nie praw­nej. Nie mniej możemy na nią bez­piecz­nie popa­trzeć prze­jeż­dża­jąc w dro­dze powrot­nej przez Przełęcz Rędzińską.

Spotykamy się w nie­dzielę (3 czerwca 2018) na par­kingu przy Biedronce na Zabobrzu (ul. Jana Pawła II) o godzi­nie 10:00, skąd wła­snymi samo­cho­dami ruszymy na trasę. Planowany czas wycieczki około 5 godzin. Wycieczka jest bez­płatna, uczest­nicy ubez­pie­czają się na własną rękę.

Wycieczkę popro­wa­dzi bota­nik dr Marek Malicki.

Serdecznie zapra­szamy!

Podziel się: