• Widok ze Spicaka w str. Kotliny Kłodzkiej
 • Widok w kierunku Śnieżki, Czarna Kopa
 • Droga przez Izerską Halę
 • Rozszczepka pospolita, przelom Nysy Łużyckiej
 • Widok ze Szczelińca w str. Radkowa
 • Karkonosze ze Spicaka
 • Las, Rudawy Janowickie z Sokolika
Widok ze Spicaka w str. Kotliny Kłodzkiej1 Widok w kierunku Śnieżki, Czarna Kopa2 Droga przez Izerską Halę3 Rozszczepka pospolita, przelom Nysy Łużyckiej4 Widok ze Szczelińca w str. Radkowa5 Karkonosze ze Spicaka6 Las, Rudawy Janowickie z Sokolika7

Zapraszamy na jesienny spacer z botanikiem

 Zachodniosudeckie Towarzystwo Przyrodnicze

ser­decz­nie zapra­sza na wycieczkę przyrodniczą

Barwy jesieni

 Odwiedzimy park na Wzgórzu Kościuszki i Paulinum w Jeleniej Górze pozna­jąc rzad­kie gatunki drzew w ich zło­ci­stych i pur­pu­ro­wych jesien­nych odsłonach. 

Barwne opo­wie­ści o drze­wach będzie snuł dr Marek Malicki  z Uniwersytetu Przyrodniczego  we Wrocławiu

Termin: 21 paź­dzier­nik (naj­bliż­sza niedziela)

Zbiórka: na par­kingu przy skle­pie Biedronka przy ul. Sudeckiej o godz. 10:15

Czas trwa­nia: ok. 4 godziny

Udział w wycieczce jest bez­płatny. Uczestnicy we wła­snym zakre­sie powinni ubez­pie­czyć się od następstw nie­szczę­śli­wych wypadków.

Zapraszamy !!!

Jesienny cykl wycieczek czas zacząć

Podejmujemy drugi w tym roku — jesienny etap z cyklu wycie­czek przyrodniczych.

Zapraszamy wszyst­kich chęt­nych w naj­bliż­szą nie­dzielę (9 wrze­śnia 2018) na wycieczkę pt. “Jesień w Górach Kaczawskich”, w ramach któ­rej odwie­dzimy sta­no­wi­ska póź­no­let­nich rzad­kich gatun­ków roślin (gory­czuszka orzę­siona, gory­czuszka gorz­kawa, zimo­wit jesienny) i grzy­bów w rejo­nie Mysłowa i Nowych Rochowic. Poszukując przy­dat­nych do spo­ży­cia owo­ców lasu odwie­dzimy też Grudno. Trzymając się zasady, że do jedze­nia nadaje się wszystko co da się zjeść, a nie jest tru­jące, poznamy przede wszyst­kim owoce, które mogą nam zaszko­dzić, a nawet zabić.

Wycieczkę popro­wa­dzi bota­nik i myko­log z Muzeum Przyrodniczego w Jeleniej Górze — Czesław Narkiewicz.

Spotykamy się w nie­dzielę 9 wrze­śnia o godzi­nie 10;00 na par­kingu Biedronki przy Al. Jana Pawła II (Zabobrze). Transport we wła­snym zakre­sie, według już utar­tego i spraw­dzo­nego zwy­czaju. Dla nie­zmo­to­ry­zo­wa­nych na 99% znaj­dzie się miejsce

Zapraszamy!

Zapraszamy na wycieczkę na Pogórze Kaczawskie i nad jezioro Słup.

Zachodniosudeckie Towarzystwo Przyrodnicze zapra­sza na kolejną przy­rod­ni­czą wycieczkę, któ­rej celem są cie­pło­lubne murawy Pogórza Kaczawskiego i roślin­ność namu­li­skowa jeziora Słup.

W trak­cie wycieczki odwie­dzimy wznie­sie­nia koło Męcinki i Sichowa z kse­ro­ter­miczna florą, gdzie wystę­pują m. in. goź­dzień­czyk wcięty (Petrorhagia pro­li­fera), wią­zówka bulw­kowa (Filipendula hexa­pe­tala), prze­tacz­nik kło­sowy Veronica spi­cata, psze­niec różowy (Melampyrum pra­tense) i wiele innych. Na brze­gach jeziora Słup poszu­kamy licz­nych rzad­kich roślin namu­li­sko­wych, m.in. opublikowanych w “Przyrodzie Sudetów” przez dr Pawła Kwiatkowskiego.

Wycieczkę popro­wa­dzi Czesław Narkiewicz — bota­nik, kustosz z Muzeum Przyrodniczego w Jeleniej Górze.

Spotykamy się w nie­dzielę 17 czerwca 2018 roku o godzi­nie 10:00 na par­kingu przy Biedronce na Jana Pawła II w Jeleniej Górze (Zabobrze).

Dojazd do jeziora Słup wła­snymi samo­cho­dami, ale dla nie­zmo­to­ry­zo­wa­nych zawsze znaj­dzie się miejsce!

Udział w wycieczce jest bez­płatny. Uczestnicy we wła­snym zakre­sie powinni ubez­pie­czyć się od następstw nie­szczę­śli­wych wypadków.

Zapraszamy, następna oka­zja dopiero za rok !!!

Zapraszamy na wycieczkę na łąki do Gierczyna!

Dnia 10 czerwca 2018 roku (nie­dziela) ZTP zapra­sza wszyst­kich chęt­nych na spa­cer po dro­gach i bez­dro­żach (konieczne dobre buty) leśno– łąkowej mozaiki kra­jo­bra­zów w obrę­bie gier­czyń­skich łąk. Trasa wycieczki pro­wa­dzi po zupeł­nie pła­skich tere­nach Kotliny Mirskiej. Jej dłu­gość wynosi około 5 km.

Będziemy zbie­rać zioła (mie­szanka wspo­ma­ga­jąca pracę jelit) , podzi­wiać walory flo­ry­styczne (stor­czyki, arnika, wszew­łoga, ostro­żeń dwu­barwny), fau­ni­styczne i kra­jo­bra­zowe . Do wyja­śnie­nia czeka tajem­nica kaoli­no­wego lasu.

Spotykamy się o godzi­nie 10:00 przy Biedronce w Sobieszowie. Dojazd do odda­lo­nego 25 km Gierczyna wła­snymi samo­cho­dami.  Doświadczenie skła­nia nas, by wszyst­kim chęt­nym pole­cić umó­wie­nie się w kilka osób na jedno auto.

Przewodnikiem wycieczki będzie Kasia Pietrzykowska-Urban– bota­nik, farmakolog.

Udział w wycieczce jest bez­płatny. Uczestnicy we wła­snym zakre­sie powinni ubez­pie­czyć się od następstw nie­szczę­śli­wych wypadków.

Zapraszamy!

Zapraszamy na wycieczkę –celem skrzyp olbrzymi!

ZTP zapra­sza wszyst­kich miło­śni­ków przy­rod­ni­czych obser­wa­cji na wspólną wycieczkę.

Głównym jej punk­tem będzie obser­wa­cja naj­więk­szej popu­la­cji skrzypu olbrzy­miego na Dolnym Śląsku w oko­li­cach Antonówki k. Kamiennej Góry. Gatunek ten jest naj­wyż­szym skrzy­pem w naszym kraju i jed­nym z naj­wyż­szych na świe­cie, może osią­gać roz­miar nawet powy­żej 2,5 metra.

Oprócz tego pla­nu­jemy wizytę na Raszowskich Łąkach aby zoba­czyć kwit­nące gatunki roślin z rodziny stor­czy­ko­wa­tych. Może na zaba­gnio­nych frag­men­tach łąki uda nam się też odszu­kać zna­nego z mie­sza­nek zio­ło­wych na dobre tra­wie­nie bobrka trój­list­ko­wego. Roślinę tą sto­suje się także prze­ciw bólom migre­no­wym. Jednak będziemy raczej pozy­ski­wać inne zioła na poprawę prze­miany mate­rii, ponie­waż bobrek jest rośliną chronioną.

Na pewno na dobre tra­wie­nie nie pole­camy cie­mię­życy zie­lo­nej, która nie dość, że jest śmier­tel­nie tru­jąca, to jesz­cze pod­lega ochro­nie praw­nej. Nie mniej możemy na nią bez­piecz­nie popa­trzeć prze­jeż­dża­jąc w dro­dze powrot­nej przez Przełęcz Rędzińską.

Spotykamy się w nie­dzielę (3 czerwca 2018) na par­kingu przy Biedronce na Zabobrzu (ul. Jana Pawła II) o godzi­nie 10:00, skąd wła­snymi samo­cho­dami ruszymy na trasę. Planowany czas wycieczki około 5 godzin. Wycieczka jest bez­płatna, uczest­nicy ubez­pie­czają się na własną rękę.

Wycieczkę popro­wa­dzi bota­nik dr Marek Malicki.

Serdecznie zapra­szamy!

Fotorelacja z wycieczki “Storczyki Gór Kaczawskich”

Zapraszamy na wycieczkę “Storczyki gór Kaczawskich”

W naj­bliż­szą nie­dzielę 20 maja 2018r. ZTP zapra­sza na wycieczkę “Storczyki gór Kaczawskich.

Spotykamy się o godzi­nie 10.00  na par­kingu przy „BIEDRONCE”  w Jeleniej Górze (przy Al. Jana Pawła II) skąd wła­snymi pojaz­dami wybie­rzemy się w Góy Kaczawskie.

W pro­gra­mie:

 • Przełęcz Widok — pre­zen­ta­cja pano­ramy Sudetów Zachodnich ze sto­ków Łysej, pre­zen­ta­cja łąk pół­na­tu­ral­nych ze sta­no­wi­skami gółki dłu­go­ostro­go­wej i pod­ko­lana białego.
 • Poszukiwanie stor­czyka sze­ro­ko­list­nego i męskiego. Zwiedzanie rezer­watu „ Buczyna Storczykowa” ze sta­no­wi­skami buław­nika wiel­ko­kwia­to­wego i mie­czo­list­nego, gnieź­nika leśnego, orlika pospo­li­tego. Wejście do pięt­na­sto­me­tro­wej dłu­go­ści Jaskini Walońskiej.
 • Przejazd do Wojcieszowa i spa­cer po Rezerwacie „Góra Miłek”. Tu sta­no­wi­ska pod­ko­lana bia­łego, buław­ni­ków, podej­źrzona księ­ży­co­wego, ożanki pie­rza­sto­siecz­nej, irgi zwy­czaj­nej… Dla chęt­nych wej­ście na wierz­cho­łek Cisowa, gdzie znaj­duje się natu­ralne sta­no­wi­sko cisa i nie­wiel­kie schro­ni­ska będące miej­scem dwu­dzie­sto­wiecz­nych odkryć pale­on­to­lo­gicz­nych i archeologicznych.
 •  Na wierz­chołku o nazwie Młyniec jedyne w Polsce sta­no­wi­sko cykla­mena połu­dnio­wego, który nie­stety kwit­nie dopiero w sierpniu.
 • Przejazd do Grudna,  poszukiwanie oka­zów obu­wika pospo­li­tego ( w tym roku już kwit­nie) i wil­czej jagody. Następnie wizyta w rezer­wa­cie „Buki Sudeckie”, gdzie spo­tkamy liczne gatunki roślin runa z lilią zło­to­głów, czosn­kiem niedźwiedzim.  W kamie­nio­ło­mie wapieni sta­no­wi­ska koko­ryczki won­nej, listery jajo­wa­tej i gółki długoostrogowej.

Przewidywany powrót do Jeleniej Góry przez Kaczorów o godzi­nie 17.00

Wycieczkę pro­wa­dzi prze­wod­nik sudecki Marian Bochynek.

Wycieczka jest bez­płatna, uczest­nicy ubez­pie­czają się na wła­sną rękę.

Zapraszamy!

 

Relacja z wycieczki na Stawy Podgórzyńskie i Sobieszowskie

Wycieczka odbyła się wie­czo­rową porą dnia 6 maja 2018 roku. Bożena Gramsz — orni­to­log z Muzeum Przyrodniczego w Jeleniej Górze popro­wa­dziła 9 uczest­ni­ków wycieczki, naj­pierw gro­blami sta­wów w Podgórzynie, potem zaś nad objęte ochroną w for­mie obszaru Natura 2000 Stawy Sobieszowskie. W Podgórzynie przed­mio­tem obser­wa­cji były kaczki nur­ku­jące (grą­życe): czer­nica i gło­wienka oraz jedyna, ale bar­dzo liczna tutaj przed­sta­wi­cielka pła­wic (kaczek pły­wa­ją­cych) — krzy­żówka. Duże wra­że­nie na uczest­ni­kach wycieczki zro­biło duże (ok. 12 osob­ni­ków) stadko żurawi, cza­pli siwej, kilku kor­mo­ra­nów i poje­dyn­cza para cza­pli bia­łej. Wśród dość licz­nie wystę­pu­ją­cej gęsi zbo­żo­wej na gro­bli jed­nego z Podgórzyńskich Stawów wypa­sała się gęsiówka egipska.

Z kolei, naj­więk­sze wra­że­nie  na sta­wach w Sobieszowie zro­bił na uczest­ni­kach wycieczki nie­sa­mo­wity głos bąka. Stwierdzono nie­stety, że po wycince przez wła­ści­ciela tych sta­wów dużych połaci trzci­no­wych popu­la­cja tego gatunku zma­lała tutaj zale­d­wie do dwóch par. Podobnie zmniej­szyła się popu­la­cja cha­rak­te­ry­stycz­nego dla szu­war trzci­niaka. Nie tak liczny jak choćby w roku ubie­głym jest tutaj trzcin­ni­czek, potrzos, per­koz dwu­czuby, podróż­ni­czek czy błot­niak sta­wowy. W ogóle nie zano­to­wano cha­rak­te­ry­stycz­nego ter­kotu per­ko­zika. Bożena nie omiesz­kała rów­nież nauczyć uczest­ni­ków wycieczki roz­po­zna­wa­nia gło­sów innych, bar­dziej już popu­lar­nych pta­ków, jak choćby zięby, kap­turki czy pier­wiosnka. Czy się udało? Nie wiem. Na pewno jed­nak wszy­scy nauczyli się roz­po­zna­wać głos kukułki, bo z odróż­nie­niem poćwier­ki­wa­nia wró­bli i mazur­ków był już pewien pro­blem.

Wycieczka do jaskiń Połomu.

8 kwiet­nia człon­ko­wie Zachodniosudeckiego Towarzystwa Przyrodniczego ( wspie­rani przez swo­ich sympatyków) odwiedzili Jaskinię Urodzinową, Północną Dużą, Jaskinię Północną Małą i Jaskinię Zimową. Smuci postę­pu­jąca, bez­myślna dewa­sta­cja szaty nacie­ko­wej.
Towarzyszący nam cze­ski gro­to­łaz twier­dził, że u nich wszyst­kie jaski­nie są praw­nie chro­nione, a w Albericach dla ochrony jaskiń zamknięto nawet kamie­nio­łom. U nas — po staremu…

Sztolnia Wapienna w Ciechanowicach– nowe stanowisko dokumentacyjne

Dzięki współ­udzia­łowi Zachodniosudeckiego towa­rzy­stwa Przyrodniczego w gmi­nie Marciszów usta­no­wione zostało sta­no­wi­sko doku­men­ta­cyjne p.n. „Sztolnia Wapienna w Ciechanowicach”. Od pew­nego czasu w pobliżu obiektu stoi tablica informacyjna.

Głównymi przed­mio­tami ochrony sta­no­wi­ska doku­men­ta­cyj­nego są  dobrze zacho­wane pro­file nie­zwie­trza­łych skał budu­ją­cych Góry Ołowiane (zie­leńce i łupki zie­leń­cowe oraz wapie­nie kry­sta­liczne). Widoczne są dosko­nale odsło­nięte prze­kroje stref usko­ko­wych oraz kal­cy­towa szata nacie­kowa inten­syw­nie roz­wi­ja­jąca się w naj­głęb­szej czę­ści tego sztucz­nego obiektu pod­ziem­nego. Chroniony jest rów­nież swo­isty eko­sys­tem sztolni, w któ­rym w znacz­nej kon­cen­tra­cji wystę­puje sze­reg gatun­ków grzy­bów, w tym owa­do­bój­czych takich jak np. Isaria spp. czy Beauveria bas­siana. Prowadzone bada­nia wska­zują, że gatunki te mogą nada­wać się do pro­duk­cji sub­stan­cji o zna­cze­niu m.in. medycznym. Jednocześnie obiekt ten jest też istotny jako ele­ment dzie­dzic­twa histo­rii prze­my­słu (gór­nic­twa). Zaobserwować można ślady sto­so­wa­nia daw­nych tech­nik eks­plo­ata­cji – ręcz­nego wier­ce­nia otwo­rów strza­ło­wych i strze­la­nia za pomocą czar­nego prochu.Sztolnia_1