• Widok ze Spicaka w str. Kotliny Kłodzkiej
  • Widok w kierunku Śnieżki, Czarna Kopa
  • Droga przez Izerską Halę
  • Rozszczepka pospolita, przelom Nysy Łużyckiej
  • Widok ze Szczelińca w str. Radkowa
  • Karkonosze ze Spicaka
  • Las, Rudawy Janowickie z Sokolika
Widok ze Spicaka w str. Kotliny Kłodzkiej1 Widok w kierunku Śnieżki, Czarna Kopa2 Droga przez Izerską Halę3 Rozszczepka pospolita, przelom Nysy Łużyckiej4 Widok ze Szczelińca w str. Radkowa5 Karkonosze ze Spicaka6 Las, Rudawy Janowickie z Sokolika7

Wiosna na Stawach Sobieszowskich — wycieczka przyrodnicza

Zachodniosudeckie Towarzystwo Przyrodnicze ser­decz­nie zapra­sza na czwartą w 2015 roku

wycieczkę przy­rod­ni­czą

“Wiosna na Stawach Sobieszowskich””

Przejdziemy się na pal­cach po gro­blach Stawów Sobieszowskich, wsłu­chu­jąc się w głosy miesz­kań­ców szu­war. Nieocenionym doświad­cze­niem jest uczu­cie pokory wobec sym­fo­nii dźwię­ków natury i pięk­nych wido­ków na Karkonosze przy zacho­dzą­cym słońcu. I choć wia­domo, że ani oka, ani ucha nie da się nasy­cić pięk­nem, to warto tam pójść o  zacho­dzie słońca, aby po pro­stu cie­szyć się wiosną.

Prowadzi: Andrzej Kurpiewski

Termin: 17 maja (niedziela)

Zbiórka na par­kingu przy skle­pie Biedronka w Sobieszowie o godz. 17:30.

Czas trwa­nia: ok. 3 godzin

Uwaga: Udział w wycieczce jest bez­płatny. Uczestnicy we wła­snym zakre­sie powinni ubez­pie­czyć się od następstw nie­szczę­śli­wych wypadków.

Podziel się: