• Widok ze Spicaka w str. Kotliny Kłodzkiej
  • Widok w kierunku Śnieżki, Czarna Kopa
  • Droga przez Izerską Halę
  • Rozszczepka pospolita, przelom Nysy Łużyckiej
  • Widok ze Szczelińca w str. Radkowa
  • Karkonosze ze Spicaka
  • Las, Rudawy Janowickie z Sokolika
Widok ze Spicaka w str. Kotliny Kłodzkiej1 Widok w kierunku Śnieżki, Czarna Kopa2 Droga przez Izerską Halę3 Rozszczepka pospolita, przelom Nysy Łużyckiej4 Widok ze Szczelińca w str. Radkowa5 Karkonosze ze Spicaka6 Las, Rudawy Janowickie z Sokolika7

Sztolnia Wapienna w Ciechanowicach– nowe stanowisko dokumentacyjne

Dzięki współ­udzia­łowi Zachodniosudeckiego towa­rzy­stwa Przyrodniczego w gmi­nie Marciszów usta­no­wione zostało sta­no­wi­sko doku­men­ta­cyjne p.n. „Sztolnia Wapienna w Ciechanowicach”. Od pew­nego czasu w pobliżu obiektu stoi tablica informacyjna.

Głównymi przed­mio­tami ochrony sta­no­wi­ska doku­men­ta­cyj­nego są  dobrze zacho­wane pro­file nie­zwie­trza­łych skał budu­ją­cych Góry Ołowiane (zie­leńce i łupki zie­leń­cowe oraz wapie­nie kry­sta­liczne). Widoczne są dosko­nale odsło­nięte prze­kroje stref usko­ko­wych oraz kal­cy­towa szata nacie­kowa inten­syw­nie roz­wi­ja­jąca się w naj­głęb­szej czę­ści tego sztucz­nego obiektu pod­ziem­nego. Chroniony jest rów­nież swo­isty eko­sys­tem sztolni, w któ­rym w znacz­nej kon­cen­tra­cji wystę­puje sze­reg gatun­ków grzy­bów, w tym owa­do­bój­czych takich jak np. Isaria spp. czy Beauveria bas­siana. Prowadzone bada­nia wska­zują, że gatunki te mogą nada­wać się do pro­duk­cji sub­stan­cji o zna­cze­niu m.in. medycznym. Jednocześnie obiekt ten jest też istotny jako ele­ment dzie­dzic­twa histo­rii prze­my­słu (gór­nic­twa). Zaobserwować można ślady sto­so­wa­nia daw­nych tech­nik eks­plo­ata­cji – ręcz­nego wier­ce­nia otwo­rów strza­ło­wych i strze­la­nia za pomocą czar­nego prochu.Sztolnia_1

Podziel się: