• Widok ze Spicaka w str. Kotliny Kłodzkiej
  • Widok w kierunku Śnieżki, Czarna Kopa
  • Droga przez Izerską Halę
  • Rozszczepka pospolita, przelom Nysy Łużyckiej
  • Widok ze Szczelińca w str. Radkowa
  • Karkonosze ze Spicaka
  • Las, Rudawy Janowickie z Sokolika
Widok ze Spicaka w str. Kotliny Kłodzkiej1 Widok w kierunku Śnieżki, Czarna Kopa2 Droga przez Izerską Halę3 Rozszczepka pospolita, przelom Nysy Łużyckiej4 Widok ze Szczelińca w str. Radkowa5 Karkonosze ze Spicaka6 Las, Rudawy Janowickie z Sokolika7

Zachodniosudeckie Towarzystwo Przyrodnicze 

ser­decz­nie zapra­sza na kolejną w 2017 roku wycieczkę przyrodniczą:

“Leśno-łąkowe mozaiki oko­lic  Gierczyna”

Odwiedzimy zupeł­nie pła­skie tereny Kotliny Mirskiej.
Będziemy zbie­rać zioła (mie­szanka wspo­ma­ga­jąca pracę jelit), podzi­wiać walory flo­ry­styczne (stor­czyki, arnika, wszew­łoga, ostro­żeń dwu­barwny), fau­ni­styczne i kra­jo­bra­zowe. Do wyja­śnie­nia czeka tajem­nica kaoli­no­wego lasu:)

 Prowadzi: Andrzej Kurpiewski

Termin: 18 czerwca (nie­dziela) 2017

Zbiórka: par­king przy skle­pie Biedronka w Jeleniej Górze Sobieszowie na ul. Cieplickiej 217, godz. 10.00

Uwaga: Nie zapew­niamy trans­portu, uczest­nicy wycieczki sami powinni zadbać o trans­port samo­cho­dowy. Doświadczenie skła­nia nas, by wszyst­kim chęt­nym pole­cić umó­wie­nie się w kilka osób na jedno auto.

Udział w wycieczce jest bez­płatny. Uczestnicy we wła­snym zakre­sie powinni ubez­pie­czyć się od następstw nie­szczę­śli­wych wypadków.

Podziel się: