• Widok ze Spicaka w str. Kotliny Kłodzkiej
 • Widok w kierunku Śnieżki, Czarna Kopa
 • Droga przez Izerską Halę
 • Rozszczepka pospolita, przelom Nysy Łużyckiej
 • Widok ze Szczelińca w str. Radkowa
 • Karkonosze ze Spicaka
 • Las, Rudawy Janowickie z Sokolika
Widok ze Spicaka w str. Kotliny Kłodzkiej1 Widok w kierunku Śnieżki, Czarna Kopa2 Droga przez Izerską Halę3 Rozszczepka pospolita, przelom Nysy Łużyckiej4 Widok ze Szczelińca w str. Radkowa5 Karkonosze ze Spicaka6 Las, Rudawy Janowickie z Sokolika7

ZTP

Zapraszamy na wycieczkę na łąki do Gierczyna!

Dnia 10 czerwca 2018 roku (nie­dziela) ZTP zapra­sza wszyst­kich chęt­nych na spa­cer po dro­gach i bez­dro­żach (konieczne dobre buty) leśno– łąkowej mozaiki kra­jo­bra­zów w obrę­bie gier­czyń­skich łąk. Trasa wycieczki pro­wa­dzi po zupeł­nie pła­skich tere­nach Kotliny Mirskiej. Jej dłu­gość wynosi około 5 km.

Będziemy zbie­rać zioła (mie­szanka wspo­ma­ga­jąca pracę jelit) , podzi­wiać walory flo­ry­styczne (stor­czyki, arnika, wszew­łoga, ostro­żeń dwu­barwny), fau­ni­styczne i kra­jo­bra­zowe . Do wyja­śnie­nia czeka tajem­nica kaoli­no­wego lasu.

Spotykamy się o godzi­nie 10:00 przy Biedronce w Sobieszowie. Dojazd do odda­lo­nego 25 km Gierczyna wła­snymi samo­cho­dami.  Doświadczenie skła­nia nas, by wszyst­kim chęt­nym pole­cić umó­wie­nie się w kilka osób na jedno auto.

Przewodnikiem wycieczki będzie Kasia Pietrzykowska-Urban– bota­nik, farmakolog.

Udział w wycieczce jest bez­płatny. Uczestnicy we wła­snym zakre­sie powinni ubez­pie­czyć się od następstw nie­szczę­śli­wych wypadków.

Zapraszamy!

Zapraszamy na wycieczkę –celem skrzyp olbrzymi!

ZTP zapra­sza wszyst­kich miło­śni­ków przy­rod­ni­czych obser­wa­cji na wspólną wycieczkę.

Głównym jej punk­tem będzie obser­wa­cja naj­więk­szej popu­la­cji skrzypu olbrzy­miego na Dolnym Śląsku w oko­li­cach Antonówki k. Kamiennej Góry. Gatunek ten jest naj­wyż­szym skrzy­pem w naszym kraju i jed­nym z naj­wyż­szych na świe­cie, może osią­gać roz­miar nawet powy­żej 2,5 metra.

Oprócz tego pla­nu­jemy wizytę na Raszowskich Łąkach aby zoba­czyć kwit­nące gatunki roślin z rodziny stor­czy­ko­wa­tych. Może na zaba­gnio­nych frag­men­tach łąki uda nam się też odszu­kać zna­nego z mie­sza­nek zio­ło­wych na dobre tra­wie­nie bobrka trój­list­ko­wego. Roślinę tą sto­suje się także prze­ciw bólom migre­no­wym. Jednak będziemy raczej pozy­ski­wać inne zioła na poprawę prze­miany mate­rii, ponie­waż bobrek jest rośliną chronioną.

Na pewno na dobre tra­wie­nie nie pole­camy cie­mię­życy zie­lo­nej, która nie dość, że jest śmier­tel­nie tru­jąca, to jesz­cze pod­lega ochro­nie praw­nej. Nie mniej możemy na nią bez­piecz­nie popa­trzeć prze­jeż­dża­jąc w dro­dze powrot­nej przez Przełęcz Rędzińską.

Spotykamy się w nie­dzielę (3 czerwca 2018) na par­kingu przy Biedronce na Zabobrzu (ul. Jana Pawła II) o godzi­nie 10:00, skąd wła­snymi samo­cho­dami ruszymy na trasę. Planowany czas wycieczki około 5 godzin. Wycieczka jest bez­płatna, uczest­nicy ubez­pie­czają się na własną rękę.

Wycieczkę popro­wa­dzi bota­nik dr Marek Malicki.

Serdecznie zapra­szamy!

Fotorelacja z wycieczki “Storczyki Gór Kaczawskich”

Zapraszamy na wycieczkę “Storczyki gór Kaczawskich”

W naj­bliż­szą nie­dzielę 20 maja 2018r. ZTP zapra­sza na wycieczkę “Storczyki gór Kaczawskich.

Spotykamy się o godzi­nie 10.00  na par­kingu przy „BIEDRONCE”  w Jeleniej Górze (przy Al. Jana Pawła II) skąd wła­snymi pojaz­dami wybie­rzemy się w Góy Kaczawskie.

W pro­gra­mie:

 • Przełęcz Widok — pre­zen­ta­cja pano­ramy Sudetów Zachodnich ze sto­ków Łysej, pre­zen­ta­cja łąk pół­na­tu­ral­nych ze sta­no­wi­skami gółki dłu­go­ostro­go­wej i pod­ko­lana białego.
 • Poszukiwanie stor­czyka sze­ro­ko­list­nego i męskiego. Zwiedzanie rezer­watu „ Buczyna Storczykowa” ze sta­no­wi­skami buław­nika wiel­ko­kwia­to­wego i mie­czo­list­nego, gnieź­nika leśnego, orlika pospo­li­tego. Wejście do pięt­na­sto­me­tro­wej dłu­go­ści Jaskini Walońskiej.
 • Przejazd do Wojcieszowa i spa­cer po Rezerwacie „Góra Miłek”. Tu sta­no­wi­ska pod­ko­lana bia­łego, buław­ni­ków, podej­źrzona księ­ży­co­wego, ożanki pie­rza­sto­siecz­nej, irgi zwy­czaj­nej… Dla chęt­nych wej­ście na wierz­cho­łek Cisowa, gdzie znaj­duje się natu­ralne sta­no­wi­sko cisa i nie­wiel­kie schro­ni­ska będące miej­scem dwu­dzie­sto­wiecz­nych odkryć pale­on­to­lo­gicz­nych i archeologicznych.
 •  Na wierz­chołku o nazwie Młyniec jedyne w Polsce sta­no­wi­sko cykla­mena połu­dnio­wego, który nie­stety kwit­nie dopiero w sierpniu.
 • Przejazd do Grudna,  poszukiwanie oka­zów obu­wika pospo­li­tego ( w tym roku już kwit­nie) i wil­czej jagody. Następnie wizyta w rezer­wa­cie „Buki Sudeckie”, gdzie spo­tkamy liczne gatunki roślin runa z lilią zło­to­głów, czosn­kiem niedźwiedzim.  W kamie­nio­ło­mie wapieni sta­no­wi­ska koko­ryczki won­nej, listery jajo­wa­tej i gółki długoostrogowej.

Przewidywany powrót do Jeleniej Góry przez Kaczorów o godzi­nie 17.00

Wycieczkę pro­wa­dzi prze­wod­nik sudecki Marian Bochynek.

Wycieczka jest bez­płatna, uczest­nicy ubez­pie­czają się na wła­sną rękę.

Zapraszamy!

 

Relacja z wycieczki na Stawy Podgórzyńskie i Sobieszowskie

Wycieczka odbyła się wie­czo­rową porą dnia 6 maja 2018 roku. Bożena Gramsz — orni­to­log z Muzeum Przyrodniczego w Jeleniej Górze popro­wa­dziła 9 uczest­ni­ków wycieczki, naj­pierw gro­blami sta­wów w Podgórzynie, potem zaś nad objęte ochroną w for­mie obszaru Natura 2000 Stawy Sobieszowskie. W Podgórzynie przed­mio­tem obser­wa­cji były kaczki nur­ku­jące (grą­życe): czer­nica i gło­wienka oraz jedyna, ale bar­dzo liczna tutaj przed­sta­wi­cielka pła­wic (kaczek pły­wa­ją­cych) — krzy­żówka. Duże wra­że­nie na uczest­ni­kach wycieczki zro­biło duże (ok. 12 osob­ni­ków) stadko żurawi, cza­pli siwej, kilku kor­mo­ra­nów i poje­dyn­cza para cza­pli bia­łej. Wśród dość licz­nie wystę­pu­ją­cej gęsi zbo­żo­wej na gro­bli jed­nego z Podgórzyńskich Stawów wypa­sała się gęsiówka egipska.

Z kolei, naj­więk­sze wra­że­nie  na sta­wach w Sobieszowie zro­bił na uczest­ni­kach wycieczki nie­sa­mo­wity głos bąka. Stwierdzono nie­stety, że po wycince przez wła­ści­ciela tych sta­wów dużych połaci trzci­no­wych popu­la­cja tego gatunku zma­lała tutaj zale­d­wie do dwóch par. Podobnie zmniej­szyła się popu­la­cja cha­rak­te­ry­stycz­nego dla szu­war trzci­niaka. Nie tak liczny jak choćby w roku ubie­głym jest tutaj trzcin­ni­czek, potrzos, per­koz dwu­czuby, podróż­ni­czek czy błot­niak sta­wowy. W ogóle nie zano­to­wano cha­rak­te­ry­stycz­nego ter­kotu per­ko­zika. Bożena nie omiesz­kała rów­nież nauczyć uczest­ni­ków wycieczki roz­po­zna­wa­nia gło­sów innych, bar­dziej już popu­lar­nych pta­ków, jak choćby zięby, kap­turki czy pier­wiosnka. Czy się udało? Nie wiem. Na pewno jed­nak wszy­scy nauczyli się roz­po­zna­wać głos kukułki, bo z odróż­nie­niem poćwier­ki­wa­nia wró­bli i mazur­ków był już pewien pro­blem.

Wycieczka do jaskiń Połomu.

8 kwiet­nia człon­ko­wie Zachodniosudeckiego Towarzystwa Przyrodniczego ( wspie­rani przez swo­ich sympatyków) odwiedzili Jaskinię Urodzinową, Północną Dużą, Jaskinię Północną Małą i Jaskinię Zimową. Smuci postę­pu­jąca, bez­myślna dewa­sta­cja szaty nacie­ko­wej.
Towarzyszący nam cze­ski gro­to­łaz twier­dził, że u nich wszyst­kie jaski­nie są praw­nie chro­nione, a w Albericach dla ochrony jaskiń zamknięto nawet kamie­nio­łom. U nas — po staremu…

Sztolnia Wapienna w Ciechanowicach– nowe stanowisko dokumentacyjne

Dzięki współ­udzia­łowi Zachodniosudeckiego towa­rzy­stwa Przyrodniczego w gmi­nie Marciszów usta­no­wione zostało sta­no­wi­sko doku­men­ta­cyjne p.n. „Sztolnia Wapienna w Ciechanowicach”. Od pew­nego czasu w pobliżu obiektu stoi tablica informacyjna.

Głównymi przed­mio­tami ochrony sta­no­wi­ska doku­men­ta­cyj­nego są  dobrze zacho­wane pro­file nie­zwie­trza­łych skał budu­ją­cych Góry Ołowiane (zie­leńce i łupki zie­leń­cowe oraz wapie­nie kry­sta­liczne). Widoczne są dosko­nale odsło­nięte prze­kroje stref usko­ko­wych oraz kal­cy­towa szata nacie­kowa inten­syw­nie roz­wi­ja­jąca się w naj­głęb­szej czę­ści tego sztucz­nego obiektu pod­ziem­nego. Chroniony jest rów­nież swo­isty eko­sys­tem sztolni, w któ­rym w znacz­nej kon­cen­tra­cji wystę­puje sze­reg gatun­ków grzy­bów, w tym owa­do­bój­czych takich jak np. Isaria spp. czy Beauveria bas­siana. Prowadzone bada­nia wska­zują, że gatunki te mogą nada­wać się do pro­duk­cji sub­stan­cji o zna­cze­niu m.in. medycznym. Jednocześnie obiekt ten jest też istotny jako ele­ment dzie­dzic­twa histo­rii prze­my­słu (gór­nic­twa). Zaobserwować można ślady sto­so­wa­nia daw­nych tech­nik eks­plo­ata­cji – ręcz­nego wier­ce­nia otwo­rów strza­ło­wych i strze­la­nia za pomocą czar­nego prochu.Sztolnia_1

Wycieczka przyrodnicza — Leśno-łąkowe mozaiki okolic Gierczyna

Zachodniosudeckie Towarzystwo Przyrodnicze 

ser­decz­nie zapra­sza na kolejną w 2017 roku wycieczkę przyrodniczą:

“Leśno-łąkowe mozaiki oko­lic  Gierczyna”

Odwiedzimy zupeł­nie pła­skie tereny Kotliny Mirskiej.
Będziemy zbie­rać zioła (mie­szanka wspo­ma­ga­jąca pracę jelit), podzi­wiać walory flo­ry­styczne (stor­czyki, arnika, wszew­łoga, ostro­żeń dwu­barwny), fau­ni­styczne i kra­jo­bra­zowe. Do wyja­śnie­nia czeka tajem­nica kaoli­no­wego lasu:)

 Prowadzi: Andrzej Kurpiewski

Termin: 18 czerwca (nie­dziela) 2017

Zbiórka: par­king przy skle­pie Biedronka w Jeleniej Górze Sobieszowie na ul. Cieplickiej 217, godz. 10.00

Uwaga: Nie zapew­niamy trans­portu, uczest­nicy wycieczki sami powinni zadbać o trans­port samo­cho­dowy. Doświadczenie skła­nia nas, by wszyst­kim chęt­nym pole­cić umó­wie­nie się w kilka osób na jedno auto.

Udział w wycieczce jest bez­płatny. Uczestnicy we wła­snym zakre­sie powinni ubez­pie­czyć się od następstw nie­szczę­śli­wych wypadków.

Wycieczka przyrodnicza — Łąki i ciepłolubne murawy Gór Kaczawskich

Zachodniosudeckie Towarzystwo Przyrodnicze

ser­decz­nie zapra­sza na kolejną w 2017 roku wycieczkę przyrodniczą:

“Łąki i cie­pło­lubne murawy Gór Kaczawskich”

W pla­nach odwiedziny:

 • naskal­nych muraw koło Lipy z per­łówką sied­mio­grodzką (Melica trans­sy­lva­nica),
 • cie­pło­lub­nej murawy, gdzie obfi­cie wystę­puje gółka dłu­go­ostro­gowa (Gymadenia conop­sea) także koło Lipy (być może naj­licz­niej­sze sta­no­wi­sko w Sudetach),
 • cie­pło­lub­nych okraj­ków m. in z mio­dow­ni­kiem meli­so­wa­tym (Mellitis meli­so­phyl­lum) na wapien­nej górze Bukowa, może także obu­wi­kiem (Cypripedium cal­ce­olus), sta­no­wi­sko nie­po­twier­dzane od wielu lat!
 • I może coś jeszcze:)


Prowadzi: Czesław Narkiewicz

Termin: 11 czerwca (nie­dziela) 2017

Zbiórka: par­king przy skle­pie Biedronka w Jeleniej Górze na ul. Jana Pawła II, godz. 10.00

Uwaga: Nie zapew­niamy trans­portu, uczest­nicy wycieczki sami powinni zadbać o trans­port samo­cho­dowy. Doświadczenie skła­nia nas, by wszyst­kim chęt­nym pole­cić umó­wie­nie się w kilka osób na jedno auto.

Udział w wycieczce jest bez­płatny. Uczestnicy we wła­snym zakre­sie powinni ubez­pie­czyć się od następstw nie­szczę­śli­wych wypadków.

Wycieczka przyrodnica — Rośliny wapieniolubne Gór Kaczawskich

Zachodniosudeckie Towarzystwo Przyrodnicze

ser­decz­nie zapra­sza na kolejną w 2017 roku wycieczkę przyrodniczą:

“Rośliny wapie­nio­lubne Gór Kaczawskich”

Odwiedzimy oko­lice Mysłowa, Nowych Rochowic, Grudna.

Poszukamy tam m.in. pokrzyku wil­czej jagody (Atropa bel­la­donna), kło­koczki połu­dnio­wej (Staphyllea pin­nata), gółki dłu­go­ostro­go­wej (Gymnadenia conop­sea), obu­wika pospo­li­tego (Cypripedium cace­olus).

Prowadzi: Czesław Narkiewicz

Termin: 4 czerwca (nie­dziela) 2017

Zbiórka: par­king przy skle­pie Biedronka w Jeleniej Górze na ul. Jana Pawła II, godz. 10.00

Uwaga: Nie zapew­niamy trans­portu, uczest­nicy wycieczki sami powinni zadbać o trans­port samo­cho­dowy. Doświadczenie skła­nia nas, by wszyst­kim chęt­nym pole­cić umó­wie­nie się w kilka osób na jedno auto.

Udział w wycieczce jest bez­płatny. Uczestnicy we wła­snym zakre­sie powinni ubez­pie­czyć się od następstw nie­szczę­śli­wych wypadków.